Zkouška psa stopaře

- FH 1 -

 

Cizí stopa, nejméně 1200 kroků dlouhá, 7 úseků, 6 lomů (90°), nejméně 180 minut stará, překřížená, časový limit pro vypracování 30 minut.

            Sledování stopy                     79 bodů 

            Předměty 3 x 5, 1 x 6            21 bodů 

            Celkem                                 100 bodů 

Všeobecná ustanovení

Na stopě jsou v nepravidelné vzdálenosti položeny čtyři dobře napachované předměty kladeče, který je měl u sebe nejméně 30 minut před pokládáním stopy. V rámci jedné stopy musí být použity předměty z různého materiálu (např. kůže, textil, dřevo). Předměty musí mít délku cca 10 cm, šířku 2 – 3 cm, a výšku 0,5 – 1 cm a nesmí se opticky odlišovat od terénu, na kterém je stopa položena. Všechny předměty jsou opatřeny čísly, a to tak, že čísla na předmětech se shodují s čísly na startovních štítkách. Tyto předměty musí pes nalézt a zvednout, či označit polohou. Před zahájením cviku musí psovod rozhodčímu oznámit, zda pes předměty zvedá, či označuje polohou. Obojí najednou, tedy zvednutí a označení polohou je chybné. Hodnotí se pouze předměty, které odpovídají psovodem nahlášenému způsobu označení (zvednutí nebo označení polohou).

Je ponecháno na psovodově uvážení, zda bude stopovat se psem na volno, či si ho uváže na stopovací vodítko.

Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je zapíchnut do země vlevo od nášlapu v jeho bezprostřední blízkosti, a zde musí zůstat po celou dobu vypracování stopy. Kladeč se v místě nášlapu krátce zdrží, a pak jde ve směru určeném rozhodčím.

Předměty se pokládají na stopu vždy v nepravidelné vzdálenosti, avšak minimálně 20 kroků před nebo za lom. První předmět nesmí být položen dříve než po 250ti krocích od nášlapu, poslední stopu ukončuje. Předměty nesmějí být pokládány na lomy nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Předměty se nesmějí pokládat vedle stopy, nýbrž do stopy. Místa položení předmětů kladeč zaznamená do nákresu křížkem. Je nutné, aby stopa byla položena v různorodém terénu. Není nutné, aby stopa vedla přes zpevněnou cestu. Třicet minut po dokončení kladení stopy obdrží druhá, pro psa cizí osoba pokyn od rozhodčího, aby stopu na určených místech dvakrát překřížila. Křížení nesmí být provedeno na prvním a posledním úseku stopy a ve vzdálenosti menší než 40 kroků před nebo za lomem.

a) Zvukový povel: „hledej“ nebo „stopa“

Zvukový povel se smí použít na začátku stopy a po každém znovuuvedení na stopu po předmětu.

b) Provedení: Pes má mít možnost na nášlapu stopy intenzivně zachytit pach. Měl by být vycvičen tak, aby klidně, a pokud možno bez působení psovoda (povolen je zvukový povel „stopa“ nebo „hledej“), zachytil stopu. V žádném případě nesmí psovod vytvářet rukou na psa tlak, vedoucí k vyražení po stopě vpřed. Má-li psovod dojem, že pes stopu správně nezachytil, má možnost ještě jednou psa na stopu uvést, ale pouze tehdy, když není od nášlapu vzdálen více než 15 kroků. V tomto případě následuje ztráta 4 bodů.

Stopa má být vypracována tak klidně, že psovod postupuje za psem krokem. Nalezne-li pes předmět, má jej ihned zvednout či přesvědčivě označit polohou. Označovat může vsedě, vleže či ve stoje.

Psovod jde ihned ke psovi a nalezený předmět zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu. Psovod může psa pochválit a pak ho nechá pokračovat v práci na stopě. Pokud pes na stopě nalezne předmět, který nebyl položen kladečem, nesmí ho ani zvednout, ani označit. Když pes sejde ze stopy na křížení a pokračuje po něm dále než 25 kroků, musí mu být práce ukončena. Nedokončí-li pes stopu v časovém limitu 30 minut od uvedení, je mu práce rozhodčím ukončena.

c) Hodnocení: Výkonností značka FH 1 smí být udělena, pouze pokud pes dosáhne minimálně 70 bodů. Nejvyšší počet bodů 100 může obdržet pouze pes, který přesvědčivým výkonem vypracuje stopu od začátku až nakonec a zvedne či označí všechny čtyři předměty. Všechny lomy musí být vypracovány s jistotou. Pes se nesmí nechat ovlivnit křížením. Za nenalezený předmět se neudělují žádné body. Pokud pes nenalezne žádný z předmětů, smí být hodnocen nejvýše ve známce uspokojivě. Provede-li pes falešné označení (např. značí na místě, kde není žádný předmět, značí předmět, který nepoložil na stopu kladeč), snižuje se bodové hodnocení o 2 body. Pokud pes ztratí o stopu zájem, může být jeho práce ukončena a to i když se stále nachází na stopě.

Tvary stop zkoušky FH

 

Zkouška psa stopaře  

- FH 2 -

 

Cizí stopa cca 1800 kroků dlouhá, 8 úseků, 7 lomů, 7 předmětů, asi 180 minut stará, překřížená, časový limit pro vypracování stopy 45 minut.

            Sledování stopy                 79 bodů 

            Předměty 7x3                     21 bodů 

            Celkem                             100 bodů 

Všeobecná ustanovení

Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za kladení stop určí průběh stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládání určen. Stopy musejí být položeny odlišně. Např. jednotlivé lomy a předměty nesmí být na všech stopách položeny ve stejné vzdálenosti od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být označen štítkem, který je zapíchnut do země vlevo od nášlapu v jeho bezprostřední blízkosti.

Pořadí účastníků určí los. Losování probíhá za přítomnosti rozhodčího.

Kladeč stopy ukáže před pokládáním stopy rozhodčímu nebo odpovědné osobě předměty. Použity mohou být pouze předměty dobře napachované (minimálně 30 minut).

Kladeč se zdrží krátce na nášlapu a pak jde normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem.

První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek stopy, ostatní mohou být položeny libovolně, dokonce je možné umístit i dva předměty na jeden úsek, poslední předmět stopu ukončuje. Jednotlivé úseky stopy je třeba přizpůsobit povaze terénu.

Jeden úsek musí mít tvar oblouku o minimálním poloměru 3 stopovacích vodítek (30 m). Oblouk začíná a končí pravoúhlým lomem. Nejméně dva lomy musí být ostré o velikosti úhlu 30° až 60° (viz nákres).

Předměty z rozdílného materiálu (např. textil, kůže, dřevo) se pokládají na všechny úseky stopy v nepravidelné vzdálenosti, minimálně však 20 kroků před nebo za lomem. Poslední předmět musí ležet na konci stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru.

Předměty musí být cca 10 cm dlouhé, 2 - 3 cm široké a 0,5 - 1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Všechny předměty musí být označeny čísly shodnými s číslem stopy.

Po dobu pokládání stopy musí být psovod i pes mimo dohled.

Půl hodiny před vypracováním stopy je stopa křížena ve dvou úsecích pod úhlem větším než 60° stopou jiného kladeče. Křížení nesmí být ve vzdálenosti menší než 40 kroků před nebo za lomem a nesmí být provedeno na prvním a posledním úseku stopy, jeden úsek nesmí být křížen dvakrát. Občasná pochvala psa či příležitostný povel „hledej“ nebo „stopa“ mimo úseky lomů a u předmětů jsou povoleny.

Rozhodčí, kladeči stopy a doprovázející osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v pracovním prostoru dvojice (psovod a pes).

a) Zvukový povel: „hledej“ nebo „stopa“

Zvukový povel se smí dávat na začátku stopy a po každém znovunasazení na stopu po předmětu.

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může pracovat buď na volno nebo na 10 m dlouhém vodítku. 10ti metrové stopovací vodítko může být vedeno přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami. Může být upevněno přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo k připínacímu kroužku na stopovacím postroji (povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů). Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje polohou. Před stopou, během uvedení na stopu a při celkové práci na stopě, je nutno zdržet se jakéhokoli nátlaku na psa.

Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na nášlap a uveden na stopu. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a s nízkým nosem zachytit. Stopu musí pak dále se zájmem s nízkým nosem a stejnoměrným tempem intenzívně sledovat. Lomy musí vypracovat s jistotou. Psovod následuje psa s odstupem 10ti m na konci stopovacího vodítka. Rovněž při práci na volno zachovává od psa odstup 10 m. Drží-li psovod stopovací vodítko v ruce, má být prověšené. Po vypracování lomu musí pes ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy.

Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít ke psovodovi. Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem pokračuje dále nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje. Pokud pes předmět označil či zvedl, položí psovod stopovací vodítko a jde k němu. Zvednutím předmětu nad hlavu ukáže, že pes předmět nalezl. Pak opět uchopí vodítko a psa znovu nasadí na stopu. Po dokončení stopy předloží psovod nalezené předměty rozhodčímu.

Krmení psa během stopy není dovoleno.

Pokud psovod myslí, že on nebo jeho pes potřebuje z důvodů tělesné kondice či povětrnostních podmínek (např. horko) krátkou přestávku, je mu to po dohodě s rozhodčím umožněno. Tato přestávka se započítává do časového limitu pro vypracování stopy. Během této přestávky nebo i u předmětu smí psovod očistit psovi hlavu, oči a nos. K tomu smí použít vlhký hadřík případně vlhkou houbičku. Tyto pomocné prostředky musí před zahájením práce ukázat rozhodčímu. Používání jiných pomocných prostředků není dovoleno.

c) Hodnocení: Výkonnostní značka FH 2 smí být udělena pouze psovi, který dosáhne nejméně 70 bodů. Rychlost práce psa na stopě není kritériem hodnocení, zvláště pak tehdy, pokud je stopa vypracovávána intenzívně, rovnoměrně a přesvědčivě, a pokud pes při ní působí pozitivním dojmem. Ověřování, aniž by pes stopu opustil, není chybné. Ovšem lajdácká práce, práce s vysokým nosem, vyměšování se psa, kroužení na lomech, stálé povzbuzování psa, verbální pomoc psovoda, či pomoc vodítkem v průběhu stopy i u předmětů, chybné zvedání nebo označování předmětů, označování předmětů, které nebyly na stopu umístěny kladečem, snižují odpovídajícně bodové hodnocení. Když pes opustí stopu o více jak délku stopovacího vodítka, je jeho práce ukončena.

Opustí-li pes stopu a je při tom přidržen psovodem, je psovod rozhodčím vyzván k následování psa. Pokud tuto výzvu neuposlechne, rozhodčí jeho práci ukončí.

Když během časového limitu 45 minut od uvedení psa na nášlap pes nedojde na konec stopy, ukončí rozhodčí jeho práci. Pouze pokud pes vypracovává poslední úsek stopy, nesmí mu být práce z důvodů překročení časového limitu ukončena. Výkon předvedený do ukončení práce se hodnotí. Pokud pes na jedné stopě některé předměty zvedá a jiné označuje polohou, je to chybné. Bodově hodnoceny jsou pouze ty předměty, které pes vypracuje předem nahlášeným způsobem. Chybné označení je hodnoceno v rámci příslušného úseku. Předměty, které pes přejde, není třeba psovodovi ukázat.

Za nezvednuté nebo neoznačené předměty se body neudělují.

Rozdělení bodů za sledování stopy na jednotlivých úsecích musí odpovídat jejich délce a obtížnosti. Jednotlivé úseky jsou hodnoceny pomocí známek a bodů.

Pokud pes ztratí zájem o stopu (setrvává delší dobu na jednom místě, aniž by stopoval), může být jeho práce ukončena, a to i pokud se stále nachází na stopě.

 


Zkouška psa stopaře  

- FCI - FH -

Tato zkouška existuje od roku 1994. Posuzovat ji mohou rozhodčí s aprobací IPO-SchH. Kritéria stejná jako u FH2, avšak s odlišností:

  • Zkoušky se mohou zúčastnit psi všech plemen s PP uznávaných FCI, od stáří 20 měsíců.
  • K zadání této zkoušky je nutno absolvovat na jedné akci 2 tyto stopy (v jednom dnu 1 stopa) s výsledkem nejméně 70 bodů na každé z nich. Každou z těchto stop posuzuje jiný rozhodčí.
  • Odvolání ze stopy je možné až když se psovod - ne pes - vzdálí 10 m od stopy, nebo sleduje křížení.
  • Odvolání ze stopy je možné až když se psovod - ne pes - vzdálí 10 m od stopy, nebo sleduje křížení.
  • Jiný způsob u nalezeného předmětu než hlásil (srážka 2 body). U nás bude tato zkouška zadávána pouze na výběrových závodech Světového poháru stopařů. Na Světovém poháru stopařů FCI tuto zkoušku z našich závodníků zatím získal p.Říha a sl.Konečná. Od r.1997 bylo schváleno, aby se výběrových závodů mohli zúčastnit pouze psi se složenou zkouškou SP1 nebo FH1, nebo RH-FA či RH-FB dle ZŘ IPO, nebo ZZS (ZŘ SZB ČR). Na druhé straně  zde závodníci mohou získat při splnění jak zkoušku FH 2, tak i zkoušku FCI-FH.
TOPlist