Zkouška stopařská

- FPr 1-3 -

 

Zkouška stopařská ve stupních 1-3 se skládá pouze z oddílu A zkoušky IPO 1-3.

Nejvyšší možný počet bodů Výborně Velmi dobře Dobře Uspokojivě Nedostatečně
100 100 - 96 95 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 0

 

Všeobecná  ustanovení

Delegovanému rozhodčímu, případně zodpovědné osobě přísluší rozvrhnutí průběhu stopy, zaškolení kladečů stop, dohlížení na pokládání stop. Průběh jednotlivých stop se musí přizpůsobit terénu, který je k dispozici. Vhodným terénem je jakýkoliv přírodní terén, jako například louka, pole. Je třeba vyvarovat se toho, aby průběh stopy byl zjistitelný zrakem. Začátek stopy (nášlap) musí být označen štítkem, který je zapíchnut do země vlevo od nášlapu v jeho bezprostřední blízkosti.

Stopy jsou pokládány normální chůzí, kladeč nesmí pomáhat psovi nepřirozenou chůzí na úsecích, lomech a při pokládání předmětů.

Psovod ukáže před pokládáním stopy rozhodčímu nebo zodpovědné osobě předměty. Psovod se zdrží krátce na nášlapu, a pak jde bez zastavení normálním krokem v určeném směru, aniž by záměrně narušoval podklad. Odstup od jednotlivých úseků stopy musí být alespoň 30 kroků.

Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem, přičemž musí být umožněn psovi přechod na další úsek. Záměrné narušování povrchu terénu nebo přerušení chůze není dovoleno.

Použity mohou být dobře napachované (nejméně 30 min.) předměty psovoda. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (například kůže, textil, dřevo). Předměty musí být cca 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu.

První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek, minimálně však 20 kroků před nebo za lomem, druhý předmět na konec stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu pokračuje kladeč v přímém směru ještě několik kroků.

a) Zvukový povel: "hledej" nebo "stopa" se smí dávat na začátku stopy a po prvním předmětu, případně po chybném označení

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může pracovat buď na volno nebo na 10 m dlouhém stopovacím vodítku, které může být vedeno přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami. Může být upevněno přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo k připínacímu kroužku na stopovacím postroji (povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů). Na výzvu se hlásí psovod se psem upoutaným na rozvinuté stopovací šňůře rozhodčímu a oznámi mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, během uvedení na stopu a při celkové práci na stopě je nutno zdržet se nátlaku na psa. Samonavíjecí vodítka nejsou povolena.

Kontrola vodítka, obojku a stopovacího postroje je možná pouze před zahájením zkoušky. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na nášlap a uveden na stopou. Při uvedení (i při opětovném nasazení po nalezení předmětu) musí pes pracovat samostatně. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a s nízkým nosem zachytit. Zachyení stopy musí provést samostatně bez pomoci psovoda (mimo povelu "hledej" nebo "stopa"). Uvedení na stopu není nijak časově limitováno. Po třetím neúspěšném pokusu o uvedení psa na stopu přímo na nášlapu je práce na stopě ukončena. Pes musí stopu sledovat s nízkým nosem, intenzívně, vytrvale a pokud možno rovnoměrným tempem (závislým na obtížnosti terénu). Psovod nemusí následovat psa ve stopě. Psovod následuje psa s odstupem deseti metrů na konci stopovacího vodítka. Rovněž při práci na volno zachovává od psa odstup 10 metrů. Drží-li psovod stopovací vodítko v ruce, smí být prověšené. Není chybou, pokud se vodítko dotýká země.

Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po vypracování lomu musí pes ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. V blízkosti lomu musí psovod dle možnosti zachovávat předepsaný odstup od psa. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po vypracování lomu musí pes ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. V blízkosti lomu musí psovod dle možností zachovávat předepsaný odstup od psa.

Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít ke psovodovi. Pokud pes předmět zvedne a vrací se s ním k psovodovi, psovod se zastaví a zůstane stát. Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem pokračuje dále nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje. Pokud pes leží u předmětu mírně šikmo není to chyba, chybné je ovšem, lehne-li si k předmětu bokem nebo se otočí ke psovodovi. Předměty, které pes nalezne s pomocí psovoda, platí za nenalezené. To je například pokud pes předmět neoznačí a díky působení psovoda, ať už vodítkem či zvukovým povelem, mu v pokračování na stopě zamezí.

Pokud pes předmět označil či zvedl, položí psovod stopovací vodítko a jde k němu. Zvednutím předmětu nad hlalvu ukáže, že pes předmět nalezl. Při odebrání nebo zvednutí předmětu se musí psovod postavit vedle nebo v těsné blízkosti za psa. Pes se  musí až do znovunasazení na stopu chovat klidně a zachovat polohu při označování nebo zvedání. Z této polohy je pak na krátkém vodítku psovodem opět nasazen na stopu.

Příležitostná pochvala (k ní nenáleží povel "hledej" nebo "stopa") mimo lomy je povolena. Dále smí být pes pochválen po označení předmětu.

Po ukončení práce na stopě psovod ukáže rozhodčímu nalezené předměty. Hraní si se psem nebo jeho krmení po označení posledního předmětu před odhlášením a zhodnocením rozhodčím není povoleno. Odhlášení probíhá v základním postoji.

Rozhodčí a doprovázející osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v pracovním prostoru dvojice (psovod a pes). Rozhodci si zvolí takovou vzdálenost od psa, aby ho při práci nerušil, aby se psovod necítil omezován a přitom mohl pozorovat dění a vlivy na stopě, eventuelně rozpoznat pomoc psovoda či slyšet jeho zvukové povely. Rozhodčí musí následovat psovoda po celé délce stopy.

c) Hodnocení: Hodnocení oddílu A začíná v okamžiku uvedení předváděného psa. Od psa se požaduje přesvědčivá, intenzivní a vytrvalá práce.

Příliš rychlá nebo pomalá práce na stopě není kritériem hodnocení, zvláště pak tehdy, pokud je stopa vypracovávána intenzivně, rovnoměrně a přesvědčivě a pokud pes při ní působí pozitivním dojmem. Ověřování bez opuštění stopy není chybné. Nepřesná práce, kroužení na lomech, stálé povzbuzování psa, pomoc vodítkem v průběhu stopy, chybné zvedání nebo označování předmětů, označování předmětů, které nebyly na stopu umístěny kladečem, snižují bodové hodnocení až o 4 body. Výrazně nepřesná práce, práce s chybějící intenzitou, neklidná práce, vyměšování se na stopě, chytání myší atd. snižují bodové hodnocení vždy až o 8 bodů.

Když pes opustí stopu o více jak délku stopovacího vodítka, je jeho práce ukončena. Opustí-li pes stopu a je při tom přidržen psovodem, je psovod rozhodčím vyzván k následování psa. Pokud tuto výzvu neuposlechne, rozhodčí jeho práci ukončí. Pokud během časového limitu pro vypracování pes nedojde na konec stopy, rovněž ukončí rozhodčí jeho práci. Výkon předvedený do ukončení práce se hodnotí. Je chybné pokud pes na jedné stopě některé předměty zvedá a jiné označuje. Bodově hodnoceny jsou pouze ty předměty, které pes vypracuje předem nahlášeným způsobem. Za nenalezené předměty se body neudělují.

Pokud pes v průběhu práce na stopě objeví zvěř a projeví se u něj lovecký pud, může ho psovod usměrnit povelem lehni. Na pokyn rozhodčího pak pokračuje v další práci. Pokud se mu to nepodaří, je ze zkoušky vyloučen (hodnocení: diskvalifikace z důvodu neposlušnosti). Pokud pes ztratí o stopu zájem, může být jeho práce ukončena i když se stále nachází na stopě.

 

- FPr 1 -

Vlastní stopa, nejméně 300 kroků, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty psovoda, minimálně 20 minut stará, časový limit pro vypracování 15 limut.

Sledování stopy             79 bodů

Předměty                        21 bodů                 (11+10)

Následně zobrazené tvary stop se mohou pokládat i zrcadlově opačně

image

 

- FPr 2 -

Cizí stopa, nejméně 400 kroků, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty, nejméně 30 minut stará, časový limit pro vypracování je 15 minut.

Sledování stopy         79 bodů

Předměty                    21 bodů         (11+10)

Následně zobrazené tvary stop se mohou pokládat i zrcadlově opačně

image

 

- FPr 3 -

Cizí stopa, nejméně 600 kroků, 5 úseků, 4 lomy (cca 90 stupňů), 3 předměty, nejméně 60 minut stará, časový limit pro vypracování je 20 minut.

Sledování stopy             79 bodů

Předměty                        21  bodů                 (7+7+7)

Následně zobrazené tvary stop se mohou pokládat i zrcadlově opačně

image

 

TOPlist