Rozdělení jednotlivých výstavních tříd:

 

Třída štěňat - stáří od 4 do 6 měsíců (v zahraničí je tato třída od 3 měsíců do 6)

Třída dorostu - stáří od 6 do 9 měsíců

Třída mladých - stáří od 9 do 18 měsíců

Mezitřída  - stáří od 15 do 24 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění

Třída otevřená - stáří od 15 měsíců, přístupná všem psům a fenám bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění

Třída pracovní - stáří od 15 měsíců, přístupná psům a fenám s uznanou zkouškou z výkonu. K přihlášce je nutno doložit potvrzení o vykonané zkoušce (certifikát). Platí pro plemena IPO.

Třída šampionů (na mezinárodních výstavách) - stáří od 15 měsíců, přístupná pouze psům a fenám, kteří mají titul mezinárodního šampióna (C.I.B.) nebo národního šampiona členských států připojených k FCI (Ch). Tento titul je nutno doložit k přihlášce fotokopií diplomu.

Třída vítězů (na národních, klubových a speciálních výstavách) - stáří od 15 měsíců, přístupná pouze psům a fenám, kteří mají titul mezinárodního šampióna (C.I.B.), národního šampiona členských států připojených k FCI (Ch) a dále titul národního a klubového vítěze a vítěze speciální výstavy. Tento titul je nutno doložit k přihlášce fotokopií diplomu.

Třída veteránů - přístupná psům a fenám, kteří dosáhli věku 8 a více let. Posuzuje se celková kondice a vyhlašuje se "Nejhezčí veterán".

 

Ve třídě štěňat, dorostu, mladých a veteránů se nezadává CAC.

 

Klasifikace posuzovaných psů:

velmi nadějný (pouze třída štěňat a dorostu) "VN" - žlutá stužka

nadějný (pouze třída štěňat a dorostu) "N" - bílá stužka

 

výborný "V" - modrá stužka

velmi dobrý "VD" - červená stužka

dobrý "D" (zadává se výjimečně) - zelená stužka

dostatečný (s touto známkou jsem se ještě na výstavě nesetkala) - fialová stužka

 

U psů a fen oceněných známkou "výborný" a "velmi dobrý" se ve většině případů stanovuje pořadí u prvních čtyř jedinců. Zbytek psů a fen bez pořadí.

Pokud Vám rozhodčí zhoršil známku o dva stupně, můžete podat proti takovémuto rozhodnutí protest.

 

Jednotlivé známky by měli odpovídat následujícím definicím:

Výborná: může být zadána pouze psovi, který se velmi blíží ideálnímu standardu plemene, který je
předváděn ve výborné kondici, vykazuje harmonickou vyrovnanou povahu, vysokou kvalitu a má
výborný postoj. Jeho vynikající kvality odpovídající plemeni dovolí opominout drobné nedokonalosti;
musí však v každém případě vykazovat typické znaky svého pohlaví.
Velmi dobrá: může být zadána pouze psovi, který vykazuje typické znaky svého plemene, dobře vyvážené proporce a je ve správné kondici. Několik drobných vad může být tolerováno, nejsou-li morfologické povahy. Tato známka může být zadána pouze psovi, který vykazuje kvalitu.
Dobrá: se zadává psovi, který má hlavní znaky plemene, ale vykazuje vady, pokud tyto vady nejsou zakrývány.
Dostatečná: musí být zadána psovi, který přiměřeně odpovídá plemeni, ale nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
DISKVALIFIKACE musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být
zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.
 
Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:
NEPOSOUZEN. Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího. Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEPOSOUZEN, musí být uveden v posudku.

 

Druhy výstav:

Obecně existuje několik druhů výstav:

MVP - mezinárodní výstava psů (na této výstavě se uděluje nejlepšímu psu a feně CACIB), nejprestižnější druh výstavy, přístupná všem plemenům

NVP - národní výstava psů (na tomto druhu výstavy může nejlepší pes a fena získat titul NV - národní vítěz)

KV - klubová výstava (ocenění klubový vítěz mladých, klubový vítěz), tato výstava je určena pouze pro dané plemeno, je zde největší konkurence

SV - speciální výstava (vítěz speciální výstavy), stejně jako klubová výstava je určena pouze pro jedno konkrétní plemeno / plemena (např. teriérů, molosoidních plemen, apod.)

Krajská výstava - zde se získává ocenění krajský vítěz, vítěz třídy

Oblastní výstava - zde může pejsek získat ocenění oblastní vítěz

 

Co znamenají jednotlivé výstavní tituly?

Udílení těchto titulů není nárokové! Tituly mohou být zadány bez ohledu na počet soutěžících psů a pouze pokud odpovídá kvalita kandidáta. Tituly CAJC a CAC se udělují jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

 

CAJC /Candidate at Junior Champion/ - zadává se psům a fenám oceným pouze ve třídě mladých známkou výborný 1.

BOJ /Best of Junior/ - nejlepší mladý jedinec daného plemene, zadává se z konkurence nejlepšího mladého psa a feny oceněných V1, CAJC. V závěrečných soutěžích mohou tito BOJ jedinci bojovat o titul Junior BIG /Best in Group/ - nejkrásnějšího mladého jedince výstavy ze všech plemen.

CAC /Candidate at Champion/ - toto čekatelství šampionátu krásy se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů/vítězů na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR a SR. Aby mohl pes či fena CAC získat, musí být oceněn známkou výborný 1. Může jej získat i jedinec, kteří již titul Český či Slovenský šampion mají.

r. CAC - rezervé CAC, zadává se psům a fenám oceným v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů/vítězů známkou výborný 2 a za předpokladu, že byl titul CAC udělen.

CACIB /Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI- čekatelství mezinárodního šampiona krásy FCI získává (pouze na mezinárodní výstavě) nejlepší pes a nejlepší fena, soutěží o něj zvlášť psi a zvlášť feny, kteří v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů obdrželi známku V1

r. CACIB - rezervé CACIB, toto ocenění získává nejlepší pes a nejlepší fena, soutěží o něj zvlášť psi a zvlášť feny, kteří v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů obdrželi známku V1 nebo pes a fena oceněni známkou V2 za předpokladu, že titul CACIB získá jedinec z jejich třídy. Nastupuje společně se všemi ostatními jedinci, kteří se ucházeli o CACIB. To znamená, že titul CACIB například obdrží pes z mezitřídy, o rezervního tedy nastupuje opět pes z otevřené, pracovní a šampionů oceněný V1, CAC a k nim ještě pes z mezitřídy V2, r. CAC.

Pokud titul CACIB získá pes či fena, kteří již mají uznaný titul interšampión (CIB), lze na ČMKU zažádat, aby r. CACIB udělený Vašemu psu přešel na CACIB.

NV /National Winner/ - národní vítěz, tento titul se uděluje podle názvu jen na výstavách národních, získává ho nejhezčí pes a fena z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů, kteří jsou oceněni známkou V1.

BOV /Best of Veteran/ - zadává se nejlepšímu psovi nebo feně každého plemene ve třídě veteránů.

BOB /Best of Breed/ - nejlepší z plemene, o tento titul soutěží na mezinárodních výstavách nejlepší mladý BOJ, nejlepší pes CACIB, nejlepší fena CACIB a nejlepší veterán BOV. Na národní výstavě potom nejlepší mladý BOJ, národní vítěz pes, národní vítěz fena a nejlepší veterán BOV. Na klubovce klubový vítěz mladých, kluboví vítězové psi a feny, nejlepší veterán. Pokud se jedná o speciálku, je to zase vítěz speciální výstavy mladých, vítěz pes a fena speciální výstavy a nejlepší veterán.

BOS /Best of Sex/ - nejlepší z opačného pohlaví - oproti jedinci, který byl ohodnocen BOB, je to nový výstavní titul od ledna 2013, který se uděluje v sousedních zemích, přičemž k nám dorazil poprvé na mezinárodní výstavě psů v Litoměřicích v květnu 2014.

V odpoledních soutěžích se na MVP a NVP ještě udělují následující prestižní tituly:

BIG /Best in Group/ = BOG /Best of Group/ - nejlepší pes podle jednotlivých FCI skupin (I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X). Dobrmánek spadá do skupiny pinčové a knírači, tedy do II. skupiny  (více o jednotlivých skupinách v  této sekci). Zde proti sobě stojí psi a feny všech plemen s oceněním BOB. Na tuto odpolední soutěž se být nemusí. Většinou probíhá až tak kolem čtvrté, páté hodiny po skončení junior handling, nejlepším páru, nejlepší chovce, nejlepším mladém. Být se psem na výstavě od osmi do pěti odpoledne není žádná sranda. Pořadatelé si proto účast snaží zajistit vydáváním pohárů BOB právě až po jejím skončení. 

BIS /Best in Show/ - nejlepší pes celé výstavy. Do této soutěže nastupují v samém závěru výstavy vítězové jednotlivých skupin, tedy držitelé ocenění BIG.

 

Co znamenají jednotlivé pracovní tituly?

CACITčekatelství mezinárodního šampionátu práce (Certificat d´Aptitude au Championat International de Travail) u loveckých a služebních plemen.

Titul CACIT se uděluje prvnímu nejlepšímu psovi nebo feně na mezinárodním závodě, psovi nebo feně na druhém místě v pořadí se uděluje r. CACIT.

CACT - čekatelství šampionátu práce (Certificat d´Aptitude au Championat de Travail). Slouží k udělení titulů "Dostihový šampion ČR" (FCI skupina X. chrti) a "Šampion práce ČR".

1) Titul CACT se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích). Tedy například když startujete s dobrmanem a skončíte třeba na osmém místě a před Vámi jsou ale jiná plemena jako NO, BOM, žádný jiný dobrman, získáváte titul CACT Vy. Musíte ale soutěž splnit alespoň na velmi dobře, což je minimálně 270 bodů (maximum 100 stopa, 100 poslušnost, 100 obrana). Zároveň tato soutěž musí probíhat v plném rozsahu zkoušky IPO3, SchH3, IPO-FH nebo propozic Mistrovství "500 bodů" a musí se konat na území České republiky.

2) CACT se tedy může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se v soutěži, pokud není propozicemi uvedeno jinak, umístili na 1. místě v I. ceně (v každém plemeni) nebo splnili předepsaný bodový limit. Druhý pes nebo fena v pořadí v I. ceně nebo se splněným bodovým limitem může obdržet r.CACT.

3) CACT  a r. CACT se může udělit i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion práce mají.

4) Navrhnout psa nebo fenu na CACT  a r. CACT může jen sbor rozhodčích, delegovaných na příslušnou soutěž.

5) CACT a r. CACT není nárokový titul a uděluje se jen za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.

6) Pokud CACT získá jedinec, který již má potvrzený titul "Dostihový šampion ČR" nebo "Šampion práce ČR", platí r. CACT jako CACT. Potvrzení titulu si musí majitel psa s r. CACT ověřit na ČMKU.

 

Šampion práce C.I.T.

Udělení titulu Šampion práce (výkonu) je podmíněno:

a) trojím získáním titulu CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezóna = kalendářní rok), z toho minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži.

b) získání CACT a r. CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním do průkazu původu psa,

c) po získání potřebného počtu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání CACT a průkaz původu psa (zahraniční majitel fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný doklad a diplom a vydání zaznamená do jím vedené evidence.

Jak získat jednotlivé šampionáty:

 

Interšampion - mezinárodní šampion krásy C.I.B. (dříve ICh)

Pro plemena podléhající zkoušce z výkonu (alespoň ZM) platí, že:

a) musí získat 2x CACIB ze dvou zemí od dvou různých rozhodčí a mezi prvním a posledním CACIBem musí být nejméně rok a den.

b) musí obdržet alespoň třetí cenu nebo známku "dobrý" při zkoušce z výkonu (nejméně IPO1), při které se soutěží o čekatelství národního šampionátu (CACT). Avšak pokud je hodnocení zkoušky z výkonu bodové, nebere se ohled na umístění (cenu) a pes musí dosáhnout alespoň 75% maximálního počtu bodů.

 

Mezinárodní šampion výstav C.I.E.

Pro tento poměrně nový titul (od 1.1.2009) u pracovních plemen musíte získat 4x CACIB minimálně ze tří zemí, od tří různých rozhodčích. Stejně jako u titulu C.I.B. musí mezi prvním a posledním CACIBem uplynout alespoň rok a jeden den.

Tyto čtyři CACIBy nemůžou být ti samí, kteří byli použiti například pro titul C.I.B.

 

Mezinárodní šampion práce a krásy

Psi mohou získat tento dvojí titul jestliže splňují podmínky obou šampionátů (podmínky obou šampionátů zde na stránce).

Pokud vyjedeme s nekupírovaným zvířetem do zemí, kde je to stále povoleno, moc šancí si dávat nemůžeme :)

 

Pro udělení titulů v jednotlivých zemích jsou předepsané řády, které jsou někde stejné, jinde se se mohou v počtu čekatelství či druzích výstav lišit. Následující řády jsou pro plemena, která jsou podřízená zkoušce (týkají se třeba i Noríska, Flashíka) a jsou následující:


1) Česká republika - kupírování uší zakázáno od 01.02.2004

Český Junior šampion JCh udělení titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců. Tohoto titulu můžete tedy dosáhnout buď ve třídě mladých ziskem 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC do již zmíněného věku 24 měsíců z kterékoli třídy. Tento CAC již posléze nemůžete užít pro přiznání titulu Český šampion. Tato tři čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích. Zisk titulu Český Junior šampion neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů. Tento řád nabyl platnosti 1.1.2002.

Český šampion "Ch" - na tento titul je třeba získat 2x CAC ze dvou výstavních sezón od dvou rozhodčích z minimálně jedné mezinárodní výstavy + zkouška z výkonu (nejméně ZM). Tento řád nabyl znovu platnosti 1.4.2011.

Od 1.1.2001 platily ale po dobu tří měsíců dvě varianty, stejně jako na Slovensku. Buď jste na titul museli získat pětkrát CAC nebo dvakrát CAC + zkoušku z výkonu. Plno vystavovatelů si stihlo za toto období se svým psem tento titul "dodělat" bez zkoušky. Podle mě je to ale jednou pracovní plemeno a zkoušku by tedy mělo mít! A úplně ke všemu, tedy i k uchovnění. Jako tomu bylo dříve. 

Český Grand šampion "GCh" - podmínkou k získání grand šampiona je titul Český šampion a k tomu ještě ve třídě šampionů/vítězů z MVP, NVP, KV a SV obdržet třikrát V1, CAC. Období mezi jednotlivými CACy není nijak časově omezeno.

Český Veterán šampion - zisk titulu je podmíněn 3x výbornou 1 ve třídě veteránů, nejméně od dvou rozhodčích a minimálně z jedné mezinárodní výstavy.

Šampion ČMKU - tento titul (platný od 1.7.2011) opravňuje pro vstup do třídy vítězů i šampionů. Udělení titulu je podmíněno získáním 4x CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích a minimálně ze dvou mezinárodních výstav. CAC ČMKU na MVP = CACIB, CAC ČMKU na NVP = národní vítěz. (U plemen, která nemohou na MVP získat CACIB bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB).

 

2) Slovenská republika - kupírování uší i ocasů zakázáno od 01.01.2012

Slovenský Junior šampion - 3x CAJC  ve třídě mladých nebo 2x CAJC a 1x CAC do věku 24 měsíců

Slovenský šampion krásy můžeme získat dvěma různými způsoby:

  • 4x CAC ze dvou výstavních sezón. Jeden CAC mohou nahradit tři rezervé CAC, přičemž všechny musí být ze stejného typu výstavy (tedy např. tři r. CACy z MVP budou mít váhu jednoho mezinárodního CACe)
  • nebo 2x CAC ze dvou výstavních sezón + zkouška z výkonu.

Slovenský Grand šampion - 3x CAC ve třídě šampionů / vítězů

Slovenský Veterán šampion - 3x V1, minimálně jednou z výstavy mezinárodní od dvou různých rozhodčí.

 

3) Polsko - kupírování uší i ocasů zakázáno od 01.01.2012

Polský junior šampion - 3x CAJC ve třídě mladých, jeden CAJC se nedá nahradit CACem z mezitřídy, jako je tomu v jiných zemích

Polský šampion krásy - 4x CWC = jako náš CAC

 

4) Rakousko - kupírování uší i ocasů zakázáno od 01.01.2008

5) Německo - kupírování uší i ocasů zakázáno od 01.01.2012

6) Slovinsko - kupírování povoleno

7) Chorvatsko - kupírování povoleno

8) Itálie

 

Na výstavách ještě probíhají soutěže:

Mladý vystavovatel /Junior Handling/ - soutěž probíhá se psem zapsaným v některé z plemenných knih FCI. Tento pes nemusí být ten den na výstavě posouzen. Většinou se soutěží ve dvou skupinách: I. 9-13 let; II. 13-17 let. Z každé skupiny určí rozhodčí v předkole vítěze, kteří se budou ucházet v odpoledním finále o pořadí prvních tří nejlepších mladých vystavovatelů z každé skupiny. Rozhodčí posuzují správné a typické předvedení pro to které plemeno a spolupráci mezi dítětem a psem. Nezáleží na exteriérové kvalitě psa, ale na schopnosti dítěte psa předvést a navázat s ním kontakt.

Nejhezčí pár /Best Couple/ - vystavovatel může do této soutěže přihlásit svého psa a fenu stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci mohou pocházet z různých chovatelských stanic, ale oba musí být v majetku vystavovatele.

Nejlepší chovatelská skupina /Best Breeding Group/ - přihlášené skupiny musí být minimálně 3 členné, stejného plemene, ze stejné chovatelské stanice a musí pocházet nejméně ze dvou různých matek nebo ze dvou různých otců. Posuzuje se celková podobnost jedinců.

TOPlist