OBEDIENCE

od 01.01.2016 bude v platnosti tento nový řád

(stránka v přípravě)

 

Preambule

Trénink obedience (OB) učí psa, jak jednat a spolupracovat pod kontrolou. Důraz by měl být kladen na vytvoření dobrého vztahu mezi psem a psovodem a na dosažení ochoty psa poslouchat, i když je vzdálen od psovoda. Vztah psovoda a psa by měl utvářet dobrý celkový dojem.

Tento zkušební řád byl sestaven tak, aby propagoval sport obedience a podpořil soutěžení bez ohledu na státní hranice.

Tento zkušební řád je používán na soutěžích obedience v zemích, ve kterých se dané kynologické organizace rozhodly jím řídit.

Od 1. 1. 2016 musí být na mezinárodních soutěžích se zadáváním C.A.C.I.OB třída 3 posuzována podle tohoto řádu.

Výsledky z jiných soutěží obedience s odlišným provedením cviků, které ale splňují odpovídající požadavky, by měly být uznány.

I ZÁSADY POŘÁDÁNÍ, ÚČASTI, ORGANIZACE A POSUZOVÁNÍ ZKOUŠEK A SOUTĚŽÍ OBEDIENCE

1. Pořádání oficiálních zkoušek a závodů obedience Každá členská země FCI rozhodne, které kluby a organizace mohou pořádat oficiální zkoušky a závody obedience.

2. Národní řády a směrnice obedience Doporučuje se, aby zastřešující kynologická organizace měla na svých stránkách zveřejněny všechny potřebné informace, týkající se národních pravidel, zvláštních národních požadavků, podrobnosti o předpisech, které mohou ovlivnit přihlašování psů na národních soutěže, jakož i detaily o poplatcích a bankovních účtech tak, aby soutěže mohly být propagovány skrze všechny členské státy FCI. Psovodi by měli být informováni o všech potřebných detailech týkající se soutěže, jakož i o případných speciálních národních pravidlech v propozicích či informačním emailem.

3. Způsobilost k účasti ve třídách obedience Způsobilost k účasti na soutěži obedience je stanovena pravidly země, ze které pes pochází a pořadatelské země. Národní pravidla stanovují podmínky účasti na soutěžích obedience (ve třídách 1, 2, 3). Tyto podmínky musí být zveřejněny na webových stránkách zastřešující kynologické organizace dané země.

Národní pravidla stanoví minimální věk psa pro vstup do třídy 1. Nicméně pes musí být minimálně 10 měsíců starý, pokud pravidla pořadatelské země nebo země, kde je pes registrován, nestanoví jinak. Pro start ve třídě 3 musí pes dosáhnout věku nejméně 15 měsíců.

Každá země si stanoví, jaké národní obedience třídy jsou uznávány a jaké podmínky musí být splněny před tím, než pes může v dané třídě soutěžit. Nicméně pokud jde o účast na mezinárodní soutěži, tým psovod a pes musí mít ve své zemi alespoň jednou složenu zkoušku v nejbližší nižší třídě (třída 2 nebo třída s odpovídajícími cviky).

Každá země stanoví, kolikrát může pes startovat v dané třídě poté, co v ní získal svou první výbornou. Tato informace musí být zveřejněna na národních www stránkách organizace. Pokud již pes jednou nastoupil v dané třídě, není možné přestoupit do nižší.

3.1 Zdravotní stav

Psi, kteří jsou slepí, trpí nakažlivou chorobou nebo infekcí nebo jsou napadeni vnitřními nebo vnějšími parazity, jakož i psi agresivní, se nesmí účastnit soutěží obedience. Psi, kteří mají náplasti, stehy nebo obvazy se nesmí soutěže zúčastnit.

3.2 Antidoping a očkování

Při pořádání soutěží obedience musí být dodržována nařízení ohledně očkování a antidopingu dle země, ze které pes pochází a ta, která jsou platná v zemi pořadatele. Toto musí být zveřejněno na webových stránkách pořadatelské země.

3.3 Agresivní jedinci

Agresivním psům není povolen vstup do areálu, kde se soutěž koná. Rozhodčí diskvalifikuje každého psa, který napadne nebo se pokusí napadnout člověka nebo jiného psa. Incident musí být zaznamenán do výkonnostní knížky psa a musí být zasláno hlášení na národní kynologickou organizaci země, kterou pes reprezentuje a na národní kynologickou organizaci pořadatelské země.

3.4 Háravé, březí a kojící feny

Háravé feny mohou soutěžit, pokud je to v souladu s národními předpisy pořadatelské země. Tato informace musí být uvedena na webových stránkách té země, která soutěž pořádá. Nicméně háravé feny musí být předvedeny jako poslední. Musí být drženy mimo soutěžní prostory a jejich blízké okolí, dokud všichni psi nedokončí své cviky.

Všeobecným pravidlem by mělo být, že z účasti musí být vyloučeny feny od čtvrtého týdne březosti a feny v období do osmi týdnů po porodu.

Národní pravidla mohou stanovit jinou toleranci. Tato informace by měla být uvedena na webových stránkách země, která soutěž pořádá.

3.5 Jedinci s úpravou exteriéru

Psi s kupírovaným ocasem nebo s kupírovanýma ušima nebo ti, u kterých byly provedeny jiné úpravy exteriéru z kosmetických důvodů, se mohou soutěží zúčastnit, pouze pokud je to v souladu s pravidly země, odkud pes pochází a v souladu s pravidly pořadatelské země.

Všechna omezení kvůli změnám v exteriéru psa by měla být uvedena v národních předpisech a měla by být uvedena na webových stránkách dané země.

3.6 Kastrovaní a sterilizovaní jedinci

Kastrovaní a sterilizovaní jedinci se mohou soutěží účastnit.

3.7 Kontrola psů

Pokud je to nutné, rozhodčí může před začátkem soutěže mimo soutěžní prostor zkontrolovat psy. Národní pravidla mohou stanovit kontrolu všech psů.

3.8 Jiné

V případě, že je soutěž obedience pořádána při výstavě psů, neměla by být účast na výstavě podmínkou pro přihlášení na soutěž. Národní pravidla by měla definovat specifika registrace a požadavky na členství v klubu.

4. Způsobilost k posuzování soutěží obedience

Rozhodčí obedience by měli mít dostatečnou průpravu v posuzování obedience a mít licenci dané kynologické organizace své země.

(Kvalifikační předpoklady a jazykové schopnosti rozhodčích pozvaných z jiných zemí by měly být prověřeny jejich národním Kennel Clubem.)

Zákaz činnosti z důvodu podezření z podjatosti: Nezpůsobilost k posuzování s ohledem na podezření z podjatosti definují národní předpisy. Na mezinárodních soutěžích se zadáváním C.A.C.I.OB je třeba dodržovat zákaz činnosti podle řádů FCI.

5. Hlavní steward

Hlavní steward musí být na soutěž delegován. Hlavní steward je zodpovědný za vlastní chod soutěže obedience a musí mít patřičnou kvalifikaci. Kvalifikovaný steward by měl stewardovat cviky ve třídách 2 a 3, ale doporučuje se taktéž pro třídu 1. Pokud jsou do soutěže přihlášeni zahraniční účastníci, doporučuje se použít ke stewardování jednotlivých cviků předem dohodnutý, vzájemně srozumitelný jazyk. Steward pro třídu 3 musí být schopen velet v angličtině nebo v předem odsouhlaseném oboustranně srozumitelném jazyce.

Pokud jsou jednotlivé cviky odděleny a posuzovány dvěma či více rozhodčími, měl by být k dispozici odpovídající počet stewardů: pro každý soutěžní prostor minimálně jeden steward.

6. Management soutěže (Management of the competition) - jak to říci česky??

Soutěže obedience jsou podřízeny managementu, který se skládá z (hlavního) rozhodčího a hlavního stewarda. Pokud soutěž posuzuje více než jeden rozhodčí, jeden z nich musí být ustanoven jako hlavní rozhodčí a předseda sboru rozhodčích.

Pokud se vyskytne mimořádná událost, která se neslučuje s tímto řádem a směrnicemi, rozhodčí (nebo sbor rozhodčích v čele s hlavním rozhodčím) je oprávněn rozhodnout, jak postupovat nebo jak situaci řešit.

7. Povinnosti psovoda a výstroj psa

Povinnosti psovoda jako soutěžícího počínají okamžikem vstupu do soutěžního prostoru a končí po závěrečném ceremoniálu. Psovodi musí dbát pravidel a nařízení tak, jak jsou popsána. Od psovodů se očekává, že se budou chovat co nejlépe a budou mít vhodné oblečení.

Rozhodčí může diskvalifikovat psovoda ze soutěže, pokud nedodržuje pravidla a nebo se chová neslušně. Výrok rozhodčího je konečný a žádný soutěžící nesmí jeho rozhodnutí napadat.

Psovodi by se měli hlásit u prezence 30 minut před zahájením soutěže.

Trestání psů je zakázáno.

Jsou povoleny pouze obyčejné jednoduché obojky (s přezkou nebo stahovací). Ostnaté nebo elektrické a jiné omezující prostředky, jakož i náhubky, jsou zakázány. Tento zákaz platí od začátku soutěže až do jejího ukončení.

Během předvedení je zakázáno používat další výstroj psa, jako jsou deky, oblečky, postroje, pláštěnky, botičky, ponožky, obvazy, pásky, atd.

V průběhu cviků i mezi nimi musí mít psovod psa po své levé straně. Pokud pro to existuje fyzický důvod nebo postižení, může mít psovod psa během cviků nebo mezi nimi po své pravé straně. Soutěžící nebo případný teamleader této dvojice musí nicméně toto opatření ještě před začátkem soutěže probrat s daným rozhodčím. Všichni rozhodčí, kterých se to týká, musí být informováni a pokud se jedná o více rozhodčích, hodnotících tento tým, musí se předem dohodnout na případném dopadu, jaký to bude mít na hodnocení. Jakékoliv výjimečné opatření musí být oprávněné a nesmí působit rušivě na ostatní psy a soutěžící. Pokud je například psovod na kolečkovém křesle, měl by být během skupinových cviků na konci řady tak, aby nemíjel jiného psa.

8. Chování psa / Diskvalifikace

Pes, který kdykoli během soutěže (před, v průběhu nebo po svém vlastním předvedení), kousne, pokusí se kousnout, zaútočí nebo se pokusí o útok na lidi nebo psy, musí být ze soutěže diskvalifikován. Všechny získané body jsou anulovány, a to i v případě, že již soutěž dokončil. V případě dvoudenní soutěže, platí diskvalifikace pro oba dva dny, takže pes již nemůže soutěžit.

O incidentu musí být proveden záznam do výkonnostní knížky a odeslána informace na danou kynologickou organizaci jak země, kterou pes reprezentuje, tak i pořadatelské země. Kromě výše uvedeného, musí být dodržovány národní předpisy.

9. Jiné

V době, kdy je soutěžní prostor připravován pro soutěž a poté, co je již připraven, nesmí do něj psovodi vstupovat se psy, dokud jim zodpovědná osoba (hlavní steward nebo rozhodčí) nedají pokyn.

Minimální počet psů pro skupinový cvik (Cvik č. 1) ve třídách 1 a 2 je tři a maximální šest. V soutěži, kde počet účastníků ve třídě není dělitelný šesti, může rozhodčí určit dvě skupiny po sedmi psech. Minimální počet psů pro skupinové cviky (Cviky č. 1 a 2) ve třídě 3 je tři a maximální čtyři; s výjimkou případu, kdy ve třídě 3 je jen pět účastníků.

 

II PRAKTICKÁ OPATŘENÍ A VYBAVENÍ

Pořadí cviků, počet startujících, velikost soutěžního prostoru a potřebné vybavení

10. Rozvržení soutěže Rozhodčí (hlavní rozhodčí, předseda sboru rozhodčích) má právo rozhodnout v jakém pořadí budou cviky prováděny a jak budou seskupeny. Pořadí musí být stejné pro všechny soutěžící.

11. Čas vyhrazený k posuzování na den a počet soutěžících

Soutěž by měla být rozvržena tak, aby posuzování netrvalo déle než přibližně pět hodin za den.

Přitom je třeba respektovat národní směrnice pořadatelské země. Je třeba poznamenat, že čas potřebný k posuzování konkrétního počtu psů závisí na organizaci závodu, stewardovi, rozhodčím a plemenech, která jsou přihlášena.

Přibližné doby posuzování:

Třída 1

Je doporučeno, aby rozhodčí posoudil přibližně 30 psů za den. Posouzení 6 psů trvá přibližně hodinu.

Třídy 2 a 3 Je doporučeno, aby rozhodčí posoudil ve třídách 2 a 3 maximálně 25 psů. Posouzení 7 psů trvá přibližně dvě hodiny.

V případě, že je delegován více než jeden rozhodčí a každý z nich posuzuje jemu přidělené cviky u všech soutěžících, může být počet psů vyšší.

12. Velikost soutěžního prostoru a počty cviků

Velikost soutěžního prostoru (ringu, kruhu) pro obedience závod konaný v hale, by pro třídy 2 a 3 měla být minimálně 20 m x 30 m. Pokud se soutěž koná venku, preferovaná velikost soutěžního prostoru je minimálně 25m x 40 m. Kruh pro třídu 1 může být o něco menší. Rovněž může být menší v případě, že jsou cviky rozděleny do dvou a více kruhů a ty cviky, které nejsou náročné na prostor, jsou seskupeny dohromady. Soutěžní prostor by měl být zřetelně označen. Je na rozhodčím, zda akceptuje velikost kruhu, či nikoli. Všechny číselné hodnoty o množství ve cvicích jsou přibližné.

13. Pomůcky a vybavení

Organizační výbor je zodpovědný za zajištění následujících pomůcek a vybavení, stejně tak řádů a pravidel i dalších nezbytných instrukcí, které musí být k dispozici v soutěžním prostoru.

Překážky:

  • Plná překážka, 1m široká s nastavitelnou výškou od cca 10 cm do 70 cm; doporučuje se možnost posunu po 10cm. Boční tyče by měly být vysoké přibližně 1m. Ve srovnání s agility překážkou, tato nemusí mít bočnice. Tento typ překážky je potřeba ve všech třídách.
  • Otevřená překážka, 1m široká s nastavitelnou výškou od cca 10 cm do 70 cm. Boční tyče by měly být vysoké přibližně 1 m. Překážka by měla být zkonstruována jako otevřená, tzn., že v požadované výšce je pouze jedno 3-5cm široké prkno anebo kulatá laťka o průměru 3 - 5 cm a spojovací podpůrná tyč dole. Měla by mít držáčky pouze pro lať, které musí být umístěny tak, aby pes mohl shodit laťku bez ohledu na směr, kterým překážku překonává (tam i zpět). Držáčky by měly mít vydutý tvar (jako lžíce), aby lať nemohl shodit vítr. Překážka nemusí mít křídla (bočnice). Tato překážka je potřeba pouze pro třídu 3 společně s další, která je popsána výše.

Viz vyobrazení a popis překážek v Příloze 1

Potřebné aportovací předměty:

Tři sady dřevěných činek. Každá sada obsahuje tři činky stejné velikosti pro třídu 3. Pro třídu 2 jsou potřeba pouze dvě a pro třídu jedna pouze jedna od každé velikosti. Jednotlivé sady se od sebe liší velikostí a váhou, vhodné pro různě velká plemena psů tj. malá, střední a velká plemena. Váha největší činky může být maximálně 450g. Psovod si sám vybere tu sadu, která mu vyhovuje.

Tři sady kovových činek o maximální hmotnosti 200g (největší). Velikost nabízených činek by měla odpovídat různě velkým plemenům (malé, střední, velké). Psovod si zvolí sám velikost činky, kterou preferuje.

Dřevěné předměty (dřívka) o rozměrech asi 2 x 2 x 10cm jsou potřeba pro třídy 2 a 3.

            - ve třídě 2 je potřeba 6 dřívek krát počet soutěžících psů 

            - ve třídě 3 je potřeba 8 dřívek krát počet soutěžících psů 

Další vybavení:

  • Sada bodovacích karet pro ukázání získaných bodů.
  • Sada tabulek s polohami pro ovladatelnost na dálku (textové nebo obrázkové) nebo elektronická tabule.
  • Křída, lepící proužky nebo něco podobného, co lze použít jako značky, např. čtverečky nebo kolečka.
  • Dostatečný počet markerů/značek a kuželů k označení např. výchozích a koncových bodů cviku, pro vyznačení míst k provedení obratů do stran atd.

​        Markery a kužely by měly být přiměřené. Při výběru velikosti, viditelnosti a barvy, by měla být brána v úvahu jejich funkce tzn. zda jsou míněny pro psa, psovoda a rozhodčího nebo stewarda. Například kužely k vyznačení rohů čtverce by měly být přibližně 15cm vysoké a dobře viditelné. Místo pro zastavení u cviku 6 ve třídě 3 by mělo být označeno malým markerem (diskem o průměru max 10cm anebo čtvercovou destičkou o délce strany max. 10cm) a bod pro zastavení u cviku 7 ve třídě 3 musí být vyznačen kuželem přibližně 15cm vysokým. 

        Pro cvik 10 ve třídě 1 je potřeba kužel o výšce 15-40cm. 

        Pro třídu 3 je potřeba jeden kužel vysoký 40cm.

 

III Hodnocení a přestupy

Třídy 1 2 3

1. cena 256 - 320 bodů 80 % výborně
2. cena 224 - méně než 256 bodů 70 % velmi dobře
3. cena 192 - méně než 224 bodů 60 % dobře

Pes, který získá výbornou (1. cenu) ve třídě, v jakékoli zemi, může přestoupit do vyšší třídy.

Národní pravidla stanoví, kolikrát může pes startovat ve třídě poté, co v ní získal svou první výbornou.

Nicméně pes může startovat v dané třídě, dokud nezíská 3x výborná/zem.

Národní pravidla stanoví, jaké ceny, diplomy, stužky nebo rozety mají být udělovány.

Barvy stužek a rozet v obedience však byly tradičně černá - červená - žlutá. Jestliže dva nebo více psů získá v součtu stejný počet bodů a pokud je to potřebné pro určení pořadí, rozhoduje součet bodů u cviků 3, 5 a 6.

Jestliže bude i v tomto případě počet bodů shodný, musí být tyto tři cviky zopakovány.

 

IV CVIKY A KOEFICIENTY

Doporučuje se, aby národní obedience programy zahrnovaly i třídu začátečníků, kterou by psi měli absolvovat před tím, než vstoupí do třídy 1.

TŘÍDA 1 Cvik Koef.
1. Odložení vsedě ve skupině, 1 minuta, psovodi v dohledu 3
2. Chůze u nohy 3
3. Odložení do stoje za chůze 3
4. Přivolání 3
5. Odložení do sedu nebo do lehu za chůze 2
6. Vyslání do čtverce a položení 3
7. Aport dřevěné činky 4
8. Ovladatelnost na dálku 3
9. Přivolání se skokem přes překážku 3
10. Vyslání okolo kuželu a zpět 3
11. Celkový dojem 2
  CELKEM 32
TŘÍDA 2 Cvik Koef.
1. Odložení vleže ve skupině, 2 minuty, psovodi v úkrytu 2
2. Chůze u nohy 3
3. Odložení za chůze - stůj /sedni/ lehni 3
4. Přivolání se zastavením 4
5. Vyslání do čtverce s položením a přivoláním 4
6. Směrový aport 3
7. Pachové rozlišování a aport 4
8. Ovladatelnost na dálku 4
9. Skok přes překážku a aport kovové činky 3
10. Celkovým dojem 2
  CELKEM 32
TŘÍDA 3 Provádění těchto cviků ve třídě 3 musí být použito na mezinárodních soutěžích obedience, na kterých se zadávají tituly C.A.C.I.OB a reserve C.A.C.I.OB.  
  Cvik Koef.
1. Odložení vsedě ve skupině, 2 minuty, psovodi v úkrytu 2
2. Odložení vleže ve skupině, 1 minuta a přivolání 2
3. Chůze u nohy 3
4. Odložení za pochodu - stůj, sedni a lehni 3
5. Přivolání se zastavením a položením 4
6. Vyslání do čtverce, položení a přivolání 4
7. Směrový aport 3
8. Vyslání kolem kužellu, polohy, aport a skok přes překážku 4
9. Pachové rozlišování 3
10. Ovladatelnost na dálku 4
  CELKEM 32

 

V VŠEOBECNÉ ZÁSADY A SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ A POSUZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH CVIKŮ

Pravidla a směrnice k provádění a posuzování cviků obsahují:

A) Základní část, která obsahuje provádění a posuzování cviků ve třídách 1, 2 a 3

B) Popisnou část, která popisuje provádění a posuzování jednotlivých cviků

Pokud není v samotných cvicích uvedeno jinak, platí pro všechny cviky tyto všeobecné zásady a směrnice k provádění a posuzování cviků.

Pokud se vyskytne případ, který není podchycen touto směrnicí, rozhodne o řešení a hodnocení rozhodčí. Výrok rozhodčího je konečný a žádný soutěžící ho nesmí zpochybňovat.

Bodové hodnocení

Provedení jednotlivých cviků je hodnoceno takto:

0 – 5 – 5½ – 6 – 6½ – 7 – 7½ – 8 – 8½ – 9 – 9½ – 10.

Diskvalifikace znamená ukončení cviku a všechny dosud získané body jsou anulovány. Pes již nemůže pokračovat v provádění zbývajících cviků.

Nesplnění cviku znamená ztrátu všech bodů za provedení daného cviku. Pes může pokračovat v provádění zbývajících cviků.

Žlutá a červená karta

Žlutá a červená karta se používá ve třídě 3.

Žlutá karta znamená varování. Rozhodčí může udělit varování zapříčiněné jednáním psovoda nebo chováním psa.

Pokud rozhodčí ukáže žlutou kartu, odečítá se 10 bodů z celkového bodového hodnocení. Pokud rozhodčí ukáže žlutou kartu dvakrát, následuje diskvalifikace.

Červená karta znamená diskvalifikaci.

Použití červené/žluté karty v soutěžích, které posuzuje několik rozhodčích:

1) Dva a více rozhodčích v různých kruzích (ohraničených soutěžních prostorech) Pokud posuzují dva rozhodčí, každý v jiném kruhu (každý jiný cvik), jedna červená karta (první) vede k diskvalifikaci.

Pokud jeden z rozhodčích ukáže žlutou kartu, např. v prvním kruhu, ostatní rozhodčí (druhý nebo třetí) se o této skutečnosti neinformují. Všichni rozhodčí pracují nezávisle na sobě. Udělení žluté karty je zaznamenáno do bodové karty, a pokud žlutou kartu udělí i další rozhodčí (druhý nebo třetí), zapisovatel to rovněž poznamená do bodové karty a poté informuje rozhodčího, že žlutá karta byla již jednou udělena a proto musí následovat diskvalifikace. Přirozeně, že dvakrát ukázaná žlutá karta jedním rozhodčím vede také k diskvalifikaci.

2) Dva a více rozhodčích v jednom kruhu (soutěžním prostoru)

Pokud jeden z rozhodčích má v úmyslu udělit varování (žlutou kartu) nebo tým diskvalifikovat (červená karta), informuje o tom ostatní a společně rozhodnou o výsledku. Kartu potom ukáže pokud možno hlavní rozhodčí (předseda sboru rozhodčích) je-li v kruhu přítomen.

 

Všeobecné zásady pro provádění a posuzování všech cviků

Tyto zásady platí pro všechny cviky, pokud přímo v popisu cviku není uvedeno jinak.

Provádění cviků

1. Národní pravidla mohou upravovat, zda musí být všem psům ověřena totožnost před tím, než vstoupí do soutěžního prostoru a mohou také stanovit, že rozhodčí má prověřit psy dotykem.

2. Rozhodčí může určit pořadí cviků, v jakém mají být prováděny. Pořadí musí být stejné pro všechny soutěžící.

3. Cvik začíná a končí v základní pozici. Základní pozicí se rozumí, že pes sedí po levé straně psovoda.

4. Psovod se ve všech cvicích - kromě Chůze u nohy, pohybuje v normálním tempu. Chůze u nohy může být prováděna také v rychlém a pomalém tempu, podle toho, o jakou třídu se jedná.

5. Každý cvik začíná tím, že steward odvede psovoda se psem na výchozí bod a oznámí: “Cvik začíná” nebo “Začátek cviku”.

6. Psovod si na výchozím bodě připraví psa do základní pozice a měl by být připraven k provedení cviku během velmi krátké doby. Ve třídě 1 může být tolerance o něco delší než u tříd 2 a 3, kde by psovodi měli být schopni začít cvik záhy po tom, co se dostanou na výchozí bod.

7. Každý cvik končí, jakmile steward oznámí: “Konec cviku” nebo “Děkuji”. U všech cviků, pokud není u cviku uvedeno jinak, dává psovodovi pokyn k povelování steward ve všech fázích cviku, a to i v případě, kdy to není u cviků systematicky popsáno.

8. Je zcela na psovodovi, zda se rozhodne dát druhý povel a kdy.

9. Pokyny stewarda, které jsou uvedeny v této směrnici, jsou jen příkladem. Je velmi důležité, aby pokyny byly srozumitelné psovodům.

10. Je zakázáno upozorňovat nebo ukazovat psovi místa nebo směry dříve; z výchozího bodu nebo během provádění cviku (jiné než ty, které se týkají probíhajícího cviku, pokud jsou takové povoleny) Taková aktivita vede k anulování/nesplnění cviku.

11. Ve třídě 1 může psovod přivést psa do soutěžního prostoru na vodítku. Po celou dobu provádění cviků musí mít vodítko schované mimo dohled psa. Může jej také položit na stewardův stůl anebo nechat za páskou. Při opouštění soutěžního prostoru si psovod může dát psa zase na vodítko.

12. Ve třídách 2 a 3 musí psovod nechat vodítko mimo soutěžní prostor za páskou nebo na stole u stewarda. Toto platí pro všechny cviky.

13. Mezi cviky se pes nachází na levé straně psovoda. Nemusí být v základní pozici nebo pod povelem, ale měl by být vedle psovoda a pod kontrolou. Pokud je z nějakého důvodu prodlení při pohybu od jednoho cviku ke druhému, je možné psa položit, ale nesmí být z tohoto místa přivoláván k pokračování v dalším cviku.

14. Psovod se pohybuje přirozeně po rovné dráze. Neurčitý nebo nejasný pohyb, příliš výrazná gesta, signály nebo řeč těla a nepřirozený pohyb končetin jsou penalizovány. Obraty do stran musí být prováděny v úhlu 90o a obraty čelem vzad o 180 o a po obratu čelem vzad se psovod přibližně vrací po své původní dráze.

15. U cviků, kde psovod míjí svého psa, by měla být dodržena vzdálenost cca 0,5m mezi psovodem a psem. Pokud není u daného cviku uvedeno jinak, psovod může míjet psa z kterékoli strany.

16. Směry vpravo/vlevo (např. u směrového aportu) jsou míněny z pohledu psovoda, tzn., že psovod, který stojí na výchozím bodě, se dívá do směru po své pravé / levé ruce.

U skupinových cviků je směr zleva doprava dán z čelního pohledu na psy. 1. = vlevo.... 4. = vpravo.

17. Psovod se nesmí psa dotýkat nebo jej hladit ani dávat jinou formu povzbuzení během cviků. Takové chování může vést až k nesplnění/anulaci cviku. Po ukončení každého cviku je povoleno lehké povzbuzení (např. vyslovením “To je dobře - pašák” nebo něžné poplácání).

18. Pamlsky nebo hračky jako jsou míčky nebo přetahovadla nejsou v soutěžním prostoru povoleny ani během cviků, ani mezi nimi. Jestliže rozhodčí zjistí, že psovod v soutěžním prostoru používá pamlsky nebo hračky, diskvalifikuje ho.

19. U směrových cviků psovod nesmí ukazovat směry psovi nebo se jej na výchozím bodě dotýkat. Toto vede k nesplnění /anulaci cviku.

20. V případě nadměrného povzbuzování, hraní nebo dovádění, skákání do náručí psovoda, kroužení kolem psovoda, probíhání mezi nohama psovoda (slalom) atd., uděluje rozhodčí psovodovi varování a:

            - ve třídách 1 a 2 toto chování zmíní v rámci hodnocení všeobecného dojmu

            - ve třídě 3 rozhodčí udělí žlutou kartu

            - druhý takový incident znamená ve všech třídách diskvalifikaci 

21. Rozhodčí musí ukončit cvik, jestliže pes vykazuje zřejmou neschopnost nebo neochotu provést cvik. Takový cvik je hodnocen jako nesplněný.

22. Rozhodčí má právo vyloučit psa z další soutěže, pokud nepracuje správně nebo jestliže je příčinou rušení díky nepřetržitému štěkání nebo kňučení.

23. Štěkání a kňučení během cviku má také vliv na bodové ohodnocení.

24. V případě, že pes štěká nebo kňučí jak při provádění cviků, tak i mezi nimi, může rozhodčí udělit první varování a

            - ve třídách 1 a 2 se toto promítne v hodnocení celkového dojmu

            - ve třídě 3 ukáže žlutou kartu Pokud tento projev psa pokračuje dál, rozhodčí psa diskvalifikuje.

25. Výška překážky u všech skoků by neměla být vyšší než kohoutková výška psa, podle které se upravuje výška překážky nahoru nebo dolů. Chůze u nohy

26. Chůze u nohy je ve všech třídách prováděna bez vodítka.

27. Neupoutaný pes musí ochotně následovat psovoda po jeho levé straně, s lopatkou na úrovni psovodova kolene a měl by se pohybovat paralelně s dráhou psovoda. Během cviku psovod pohybuje přirozeně rukama i nohama.

28. U cviků, kde je hodnocena chůze, si může psovod zvolit, jak bude provádět obrat čelem vzad, zda vlevo nebo vpravo. Tzv. německá otočka je rovněž akceptována (pes obchází psovoda v kruhu po jeho pravé straně). Po obratu by se psovod měl pohybovat po přibližně stejné dráze, po jaké šel, než se otočil.

29. Obraty vlevo a vpravo během chůze u nohy jsou prováděny v pravém úhlu (90°). Psovod by neměl otáčet hlavu, točit rameny nebo používat jinou řeč těla ani dávat signály nohama.

30. Povel “K noze” může být dán na výchozím bodě, při změně tempa a při úkrocích do různých směrů a také při obratech na místě (vlevo, vpravo, čelem vzad).

31. Jestliže se psovod zastaví, pes musí okamžitě bez povelu zaujmout základní pozici.

32. Chůze vzad na delší vzdálenost ve třídách 2 a 3 by měla začínat a končit v základní pozici.

Povely a posunkové povely 

33. Povely, které jsou uvedeny v této směrnici, jsou doporučené. Jako povely lze akceptovat i jiná dostatečně krátká slova.

34. Povel “K noze” může být dán na začátku každého cviku, a povel “Zůstaň”/”Stůj” je povolen pouze u cviků, ve kterých psovod psa odkládá nebo se od psa otáčí.

35. Povelem se rozumí slovní povel. V některých případech může být nahrazen posunkovým povelem anebo může být dáván s posunkovým povelem současně. V takovém případě to je však u daného cviku uvedeno v instrukcích. Posunkové povely musí být krátké a neměly by být delší, než by trval slovní povel a nesmí je doprovázet žádná jiná řeč těla. Může být použita jedna nebo obě ruce.

U cviků, ve kterých jsou povoleny slovní povely nebo posunky, musí psovod předem informovat rozhodčího, zda použije posunkové povely. Toto není potřeba, pokud jsou povoleny oba typy povelů.

36. Pojem ‘řeč těla’ znamená pohyb vlastním tělem (nemusí se jednat nutně o kroky), naklánění nebo otáčení těla, hlavy nebo ramen a rovněž také dávání signálů nohama. Vše je penalizováno v závislosti na závažnosti a situaci.

37. Úkroky při vydávání povelu znamenají nesplnění cviku.

38. Posunkové povely se nesmí používat, jestliže je pes vedle psovoda v základní pozici a jsou přísně penalizovány. Srážka může být 2-4 body v závislosti na intenzitě, situaci a délce trvání. Pokud jsou spojeny ještě s řečí těla (pomocí tělem), srážka je vždy ještě vyšší.

39. U směrových cviků nebo tam, kde je třeba znovu nasměrovat psa, který je od psovoda vzdálen, jsou posunkové povely povoleny současně s verbálním povelem. Toto je indikováno hranatou závorkou [ ]. Takové cviky nebo části cviků jsou: oběhnutí kuželu, vyslání do kruhu nebo do čtverce a směrový aport. Zde se nesráží body za současně použitý posunkový povel, penalizován je pouze druhý povel nebo znovusměrovací povel.

Přivolání a aportovací cviky

40. Jméno psa může být kombinováno s povelem pro přivolání ve všech cvicích/situacích, kde se pes přivolává. Jméno a povel musí být spojeny velmi úzce dohromady tak, aby jméno s povelem nepůsobily dojmem dvou samostatných povelů. Je také dovoleno použít pouze jméno psa.

41. U přivolávacích a aportovacích cviků se pes může buď rovnou přiřadit do základní pozice anebo si nejprve předsednout před psovodem. Pokud pes předsedá, musí pes po pokynu stewarda na povel psovoda okamžitě a těsně kolem/u psovoda zaujmout základní pozici. Toto ustanovení platí také pro skok přes překážku.

42. U přivolávacích a aportovacích cviků není třeba rozhodčího předem informovat, zda se pes rovnou přiřazuje, či zda nejprve předsedá. Pokud je cvik proveden elegantně, může být zadán plný počet bodů bez ohledu na to, jaký byl záměr.

43. Pokud je předmět/činka odhozen neúmyslně na nevhodné místo (dopadne mimo soutěžní prostor nebo je hozen příliš blízko), musí být hod opakován. Nicméně to znamená srážku 2 bodů. Pokud se ani napodruhé nepodaří předmět korektně odhodit, cvik je nesplněn.

44. Psovi není dovoleno nechat podržet činku/aportovací předmět před tím, než začne cvik. Pokud se tak stane, nemůže být ve třídě 1 uděleno více než 5 bodů, ve třídách 2 a 3 to znamená anulaci (nesplnění) cviku.

45. Psovod má právo zvolit si velikost činky, se kterou bude pracovat.

TOPlist