Zkušební řád IPOR

Zkoušky RH-F - stopy

 

Zkouška způsobilosti záchranného psa - stopy

- RH-FE -

 

    V České republice je povinen každý psovod začínat vstup do zkušebního řádu zkouškou způsobilosti záchranného psa (RH-E). Úspěšně vykonaná zkouška příslušné kategorie ve stupni A opravňuje k účasti na zkoušce vyššího stupně téže kategorie.

 

Dělí se na:

             pachovou práci                                           100 bodů

             poslušnost a dovednost                            100 bodů

             nejvyšší možný bodový zisk celkem       200 bodů

 

            Pachová práce RH-F E            odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk 

                       Nejvyšší možný bodový zisk celkem                   100 bodů

                       Cvik označení                                                           20 bodů

                         Sledování stopy                                                         50 bodů

                         Předměty 3 x 10 bodů                                              30 bodů

 

Všeobecná ustanovení:

 • Vlastní stopa 400 kroků (délka kroku 70 cm), stáří: 20 minut, dva pravé lomy, psovod jde po celou dobu kladení stopy normálním krokem, nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát.
 • Začátek stopy je označen štítkem (po levé straně).
 • Po krátkém setrvání na začátku vyjde psovod normálním krokem v určeném směru.
 • Předměty: 3 dobře napachované předměty běžné potřeby psovoda maximálně do velikosti boty, příliš se nelišící barvou od terénu.
 • Předměty nesmějí být pokládány vedle stopy, nýbrž do stopy. První předmět se nachází na prvním úseku, druhý na druhém a třetí je umístěn na konci stopy.
 • Časový limit pro vypracování: max. 15 minut

Časový limit začíná v okamžiku uvedení psa na stopu.

Povolené povely

Zvukový povel pro stopování, Tento povel je povolen na začátku stopy a po označení každého předmětu. Rovněž je povoleno příležitostné chválení a další zvukové povely pro stopování.

Prováděcí pokyny

Cvik označení

 • Cvik označení se provádí mimo prostor určený ke stopování.
 • Osoba, na kterou se cvik označení provádí, musí zaujmout místo označení, tak aby jí pes neviděl. Na pokyn rozhodčího si psovod připraví psa k vyhledání a vyšle jej jediným zvukovým a posuňkovým povelem ke 30 metrů vzdálenému viditelně sedícímu nebo ležícímu figurantovi. Pes musí figuranta zřetelně a bez pomoci psovoda označit. Nalezeného figuranta smí pes označit vyštěkáním, nálezkou nebo vystavením. Psovod nahlásí probíhající značení. Na pokyn rozhodčího podle způsobu označení buď psovod k nalezené osobě dojde nebo je k ní psem přiveden. Psovod odloží psa cca 3 metry od nalezené osoby a sám jde k osobě. Pes se musí chovat klidně. Na pokyn rozhodčího si psovod dojde pro svého psa a odhlásí se.

Vypracování stopy

 • Psovod se psem připraveným a ustrojeným k práci na stopě vyčká, dokud nebude přivolán. Pes může být na stopě veden na volno nebo na 10 metrovém vodítku připevněném k řetízkovému obojku nebo postroji. Před započetím stopování, při uvádění na stopu a ani během vypracování celé stopy nesmí být pes ovlivňován.
 • Psovod podává hlášení rozhodčímu se psem na vodítku. Povolené způsoby označování předmětů jsou zvednutí nebo označení polohou a to i střídavě. Při zvednutí předmětu může pes stát, sedět nebo ho přinést psovodovi. Při označení polohou smí ležet, sedět nebo stát.
 • Psovod uvede psa na stopu, případně ho odpoutá z vodítka. Psovod následuje svého psa a dodržuje vzdálenost 10 metrů a to i v případě, že pes pracuje na volno. Jakmile pes najde předmět, musí ho bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit polohou. Označí-li pes předmět, jde psovod k němu a oznámí nález zvednutím předmětu nad hlavu. Pak pokračuje se svým psem ve sledování stopy.
 • Po ukončení práce na stopě předá psovod rozhodčímu nalezené předměty a odhlásí se. Rozhodčí mu oznámí hodnocení.

Hodnocení:

Cvik označení

 • Rozhodčí hodnotí samostatné označení figuranta.
 • Každé obtěžování figuranta psem vede ke snížení počtu bodů.
 • Zranění figuranta psem je důvodem pro diskvalifikaci.
 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je hodnoceno 0 body.

Vypracování stopy

 • Rozhodčí hodnotí zachycení a sledování stopy a označování nalezených předmětů.
 • Pes má prokázat snahu k práci na stopě a pevné označování předmětů. Mírné vybočení ze stopy není považováno za chybné, pokud pes dokáže samostatně sledovat její další průběh.
 • Každý nenalezený předmět se hodnotí 0 body. Za nenalezený předmět je považován i předmět, který nebyl psem označen samostatně.
 • Rozhodčí ukončí práci, pokud se psovod vzdálí více jak 10 metrů od stopy. V těžkém terénu může rozhodčí povolit i větší vzdálenost. V každém případě ukončení následuje, získá-li rozhodčí přesvědčení, že pes není schopen samostatně pokračovat v práci.

 

Poslušnost

Kritéria hodnocení a bodový zisk:

            Nejvyšší možný bodový zisk - celkem             100 bodů

            Cvik 1:Ovladatelnost na vodítku                         10 bodů

            Cvik 2:Průchod skupinou osob                           10 bodů

            Cvik 3:Ovladatelnost bez vodítka                       10 bodů

            Cvik 4:Tunel                                                           10 bodů

            Cvik 5:Chůze po nepříjemném materiálu          10 bodů

            Cvik 6:Nesení psa a jeho předání                       10 bodů

            Cvik 7:Dlouhodobé odložení                                10 bodů

            Cvik 8:Překonání pevné kladiny                          15 bodů

            Cvik 9:Překonání 3 různých překážek                15 bodů

 

Všeobecná ustanovení:

Pokyn k zahájení nebo provedení cviku dává rozhodčí nebo jím pověřená osoba. Pes vykonává cviky radostně a rychle. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda.

Během cviku ovladatelnost bez vodítka zazní dva výstřely (ráže 6-9 mm). Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě strach, je diskvalifikován. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, ovšem jen pokud zůstane pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat jen pes lhostejný ke střelbě.

Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádějí se psem na vodítku, stejně jako cviky č. 1 a 2.

Prováděcí pokyny:

            1. Ovladatelnost na vodítku - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Cvik se provádí dle nákresu pro ovladatelnost na vodítku a bez vodítka uveřejněného v příloze Pouze ve výjimečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

            2. Průchod skupinou osob - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, dvě osoby ve skupině vedou na vodítku psa (psa a fenu). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení.

Provedení cviku:

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. Následně psovod normálním krokem opustí skupinu a základním postojem cvik ukončí.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

            3. Ovladatelnost bez vodítka - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Cvik se provádí dle nákresu pro ovladatelnost na vodítku a bez vodítka uveřejněného v příloze Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

            4. Tunel - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:

 • Pevný vstup do tunelu, výška 0,50 m, délka 3 m;
 • Následuje část pro plazení z měkkého materiálu o délce 3 m.

Povolené povely psovoda:

 • Po jednom zvukovém povelu k plazení, k zastavení a k zaujmutí základního postoje

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a posuňkový povel k plazení musí pes proběhnout tunelem. Po vyběhnutí z tunelu musí pes na zvukový a posuňkový povel k zastavení setrvat na místě. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke svému psovi a na zvukový nebo posuňkový povel k zaujmutí základního postoje uvede psa do základního postoje.

Hodnocení:

 • Váhavé vyběhnutí a nejisté proběhnutí snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • V případě, že pes neopustí tunel, bude cvik hodnocen chybně.

            5. Chůze po nepříjemném materiálu - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:

 • Na ploše cca 3 x 3 m jsou na kamenech rozloženy plechové desky, drátěné pletivo, folie, suť nebo podobný materiál.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový povel pro chůzi u nohy.

Provedení cviku:

Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel k chůzi u nohy přejde psovod s neupoutaným psem u nohy překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví.

Po opuštění překážky zaujme psovod se psem základní postoj.

Hodnocení:

 • Nejisté chování psa a snaha vyhnout se nepříjemnému materiálu snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud se pes nepříjemnému materiálu vyhne, je cvik hodnocen 0 body.

            6. Nesení psa a jeho předání - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Startovní pozice: psa lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště .
 • Pomocník.

Povolené povely psovoda:

 • Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Provedení cviku:

Ze základního postoje smí psovod udělit svému psovi libovolný zvukový a posuňkový povel k zaujetí startovní pozice, která usnadní zvedání psa.

Psovod nese svého psa 10 m v přímém směru a pak ho předá pomocníkovi. Ten pak nese psa dalších 10 m a psovod jde vedle něj. Smí na svého psa mluvit, ale nesmí se ho dotýkat. Následně položí pomocník psa na zem a psovod s ním zaujme základní postoj.

Pes nesmí ke svému psovodovi ani k pomocníkovi projevit jakoukoli agresivitu. Během nesení musí mít pes možnost volně pohybovat ocasem.

Hodnocení:

 • Pokud pes nespolupracuje, je při nesení neklidný, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem snaží vymanit z náručí, snižuje se bodové hodnocení.
 • Pokud pes vyskočí, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Přílišná bázlivost nebo agrese psa vůči psovodovi nebo pomocníkovi je důvodem k diskvalifikaci.

            7. Dlouhodobé odložení - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Dvě označená místa zvlášť pro psy a feny.

Povolené povely:

 • Zvukový nebo posuňkový povel pro odložení;
 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí

Provedení cviku:

Před započetím cviků poslušnosti druhého psa zaujme psovod se svým neupoutaným psem základní postoj na místě určeném k odložení. Na pokyn rozhodčího odloží psa zvukovým nebo posuňkovým povelem, aniž by u něj zanechal jakýkoli předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 30 kroků na místo určené rozhodčím a zůstane klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 - 6 jiným psem.

V průběhu cviku 1 druhého psa odchází psovod samostatně do skupiny a pak se vrací zpět na své místo.

Na pokyn rozhodčího se psovod vrací zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Na další pokyn rozhodčího ho zvukovým nebo posuňkovým povel pro usednutí posadí. Pes se musí rychle a v přímém směru posadit.

Hodnocení:

 • Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení.
 • Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Opustí-li pes po ukončení čtvrtého cviku druhého psa určené místo více než o 3 m, následuje dílčí hodnocení.
 • Pokud se pes vzdálí z určeného místa před ukončením čtvrtého cviku druhého psa o více jak 3 m, je cvik hodnocen 0 body.

            8. Překonání pevné kladiny - 15 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:

 • Dřevěné prkno: délka cca 4 m, šířka cca 0,30 m, výška prkna cca 0,04 m.
 • 2 náběhová prkna.
 • 2 stejně vysoké stabilní podpěry, výška cca 0,40 m
 • Prkno je pevně připevněno k podpěrám.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a jeden posuňkový povel pro překonání překážky
 • Jeden zvukový a jeden posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a posuňkový povel pro překonání překážky musí pes klidně a jistě přejít kladinu. Psovod jde normálním krokem podél kladiny současně se psem. Několik kroků za překážkou se psovod zastaví a na jeden zvukový a posuňkový povel zaujme se psem základní postoj.

Pes musí překonat celou délku kladiny, aniž by projevil strach či nesoustředěnost.

Hodnocení:

 • Váhavé nebo nejisté překonání kladiny snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes seskočí z překážky předčasně, je cvik hodnocen známkou chybně.

            9. Překonání tří různých překážek - 15 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážky:

 • 1 překážka, výška cca 0,40m.
 • 1 překážka, výška cca 0,60 m.
 • 1 překážka, výška cca 0,80 m.
 • Překážky jsou rozmístěny v odstupu cca 10 m

Povolené povely:

 • Po jednom zvukovém a posuňkovém povelu pro chůzi u nohy.
 • Po jednom zvukovém a posuňkovém povelu pro přeskočení překážky.
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před první překážkou. Na zvukový a posuňkový povel k chůzi u nohy je pes přiveden libovolnou rychlostí chůze k první překážce. Na zvukový a posuňkový povel pro přeskočení musí pes překážku překonat skokem nebo šplhem. Psovod jde současně se psem podél překážky a po jejím překonání jedním zvukovým a posuňkovým povelem pro chůzi u nohy psa navede přímo na překážku další.

Stejným způsobem překonají 2. a 3. překážku. Po překonání poslední překážky zaujme psovod se svým psem na jeden zvukový a posuňkový povel základní postoj.

Hodnocení:

 • Změna rychlosti chůze neovlivňuje bodové hodnocení.
 • Za každou překážku, kterou pes nepřekoná, se snižuje bodové hodnocení o 5 bodů.
 • Tato část zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

 


 

Zkouška záchranného psa stopaře A

- RH-FA -

Dělí se na:

             pachovou práci                                        200 bodů

             poslušnost a dovednost                         100 bodů

             nejvyšší možný bodový zisk celkem    300 bodů

 

Pachová práce RH-F Aodd. A

Kritéria hodnocení a nejvyšší možný bodový zisk

            Nejvyšší možný bodový zisk celkem       200 bodů

            Zachycení stopy                                            10 bodů

            Sledování stopy                                             50 bodů

            Identifikační předmět                                    20 bodů

            Předměty 5 x 8 bodů                                    40 bodů

            Označení osoby                                            80 bodů

 

Všeobecná ustanovení

Položení stopy:

 • Cizí stopa: 1.000 kroků dlouhá (délka kroku 70 cm), 90 minut stará, 4 pravoúhlé nebo tupé lomy.
  Stopa by měla vést co možná nejpřirozeněji a měla by se přizpůsobit různorodému terénu. V průběhu stopy by mělo dojít ke změně terénu. Může zahrnovat les, louku a pole, ale stejně tak i přechody cest či silnic.
  Kladeč jde při kladení stopy po celou dobu normálním krokem. Nesmí narušovat terén, ani zůstat stát. Rozhodčímu předá přesný plán stopy se všemi potřebnými informacemi o jejím průběhu, jako je pořadí předmětů a nápadné body. Nákres s označením GPS polohy je povolený.
 • Výchozí prostor: dobře napachovaný identifikační předmět kladeče (maximálně o velikosti boty, povoleny jsou též kusy oblečení zredukované na tuto velikost) na ploše 20 m x 20 m. Základní linie tohoto prostoru je označená zleva a zprava. Kladeč vstoupí z pravé nebo levé boční strany do výchozího prostoru, ve kterém zanechá identifikační předmět, jenž značí vlastní nášlap (začátek stopy). Po krátkém setrvání se kladeč vydá normálním tempem požadovaným směrem.
 • Předměty: 5 dobře napachovaných předmětů denní potřeby kladeče, které se svou barvou výrazně neliší od terénu.
  Předměty nesmějí být pokládány vedle stopy, nýbrž do stopy. Kladeč musí umístění každého předmětu přesně zaznamenat do nákresu. Předměty jsou kromě toho označeny značkou nebo přesně popsány.
 • Konec stopy: ležící nebo sedící kladeč.
  Kladeč musí zaujmout své místo na konci stopy min. 30 minut před uvedením psa na stopu.
 • Časový limit pro vypracování: max. 20 minut včetně nalezení identifikačního předmětu.

Povolené povely

 • Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny

Psovod se svým psem připraveným a ustrojeným ke stopování vyčká, dokud nebude přivolán. Pes může pracovat na volno nebo na 10 metrovém vodítku připoutaném k řetízkovému obojku nebo postroji. Označuje-li pes nálezkou, musí mu být připnuta před začátkem práce. Před zahájením práce jakož i při uvádění psa na stopu či při samotném stopování nesmí být na psa vyvíjen jakýkoli nátlak.

Psovod podává hlášení rozhodčímu s připoutaným psem. Přípustný způsob označování předmětů je uchopení předmětu nebo vystavování, a to i střídavě. Pokud pes označuje předmět uchopením, může zůstat stát, posadit se nebo se vrátit k psovodovi. Při vystavování může pes ležet, sedět nebo stát. Mezi přípustné způsoby označení kladeče patří vyštěkání, přinesení nálezky nebo vystavování.

Rozhodčí seznámí psovoda s výchozím prostorem, za kterým se psovod smí volně pohybovat. Psovod svého psa případně odpoutá z vodítka a vyzve ho k vyhledání identifikačního předmětu. Pes musí identifikační předmět vyhledat do 3 minut, přičemž ho psovod smí podporovat zvukovými a posuňkovými povely. Po nalezení identifikačního předmětu si případně psovod psa připoutá a nasadí ho k vypracování stopy.

Pokud pes identifikační předmět nenalezne, avšak zcela jasně zachytí stopu, může ho psovod povelem zastavit a připoutat si ho, nebo při stopování na volno ho po informování rozhodčího samostatně následovat.

Pokud pes během časového limitu pro prohledání výchozího prostoru (3 minuty) stopu nezachytí, může ve snaze o vyhledání v rámci časového limitu pro vypracování stopy pokračovat, ale pokud je rozhodčí přesvědčen, že pes odmítá pracovat nebo není schopen tento úkol splnit, může práci ukončit.

Při vypracování má pes sledovat stopu kladeče, přičemž psovod ho následuje ve vzdálenosti 10 m.

Rozhodčí sleduje dvojici v přiměřené vzdálenosti.

Psovodovi je dovoleno práci na stopě kdykoli přerušit. Tyto přestávky se však započítávají do časového limitu.

Psovodovi je dovoleno během práce na stopě očistit psovi hlavu, oči a nos, či případně mu dát napít.

Při označování kladeče je zakázána jakákoli podpora ze strany psovoda nebo kladeče. Psovod musí nahlásit rozhodčímu probíhající značení a až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí nalezenou osobu až do příchodu psovoda zřetelně a intenzívně značit v okruhu maximálně 2 metrů.

Tato část zkoušky končí odevzdáním předmětu a odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

Hodnocení

 • Rozhodčí hodnotí práci ve výchozím prostoru včetně označení identifikačního předmětu, zachycení a sledování stopy, označení nalezených předmětů v chronologickém pořadí a samostatné označení kladeče na konci stopy.
 • Pes má prokázat snahu k práci na stopě a pevné označování předmětů. Mírné vybočení ze stopy není považováno za chybné, pokud pes dokáže samostatně sledovat její další průběh.
 • Překročení časového limitu při práci ve výchozím prostoru je hodnoceno 0 body za vyhledání identifikačního předmětu a zachycení stopy.
 • Každý nenalezený předmět se hodnotí 0 body. Za nenalezený předmět je považován i předmět, který nebyl psem označen samostatně.
 • Je-li označení osoby na konci stopy vyvoláno psovodem nebo kladečem, nebo vzdálí-li se pes více jak dva metry od kladeče, je toto označení hodnoceno 0 body.
 • Jakékoli obtěžování kladeče psem snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud je rozhodčí přesvědčen, že pes není schopen vlastními silami ve stopování pokračovat, může práci kdykoli ukončit.
 • Při nenalezení kladeče nemůže být zkouška splněna.
 • Zranění kladeče psem je důvodem diskvalifikace.

 

Zkouška záchranného psa stopaře B

- RH-FB -

Dělí se na:

     pachovou práci - 200 bodů

     poslušnost a dovednost - 100 bodů

     nejvyšší možný bodový zisk celkem - 300 bodů

 

Pachová práce RH-F Bodd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

            Nejvyšší možný bodový zisk celkem - 200 bodů

            Zachycení stopy -10 bodů

            Sledování stopy - 50 bodů

            Identifikační předmět - 20 bodů

            Předměty 8 x 5 bodů - 40 bodů

            Označení osoby - 80 bodů

 

Všeobecná ustanovení

Položení stopy:

 • Cizí stopa: 2.000 kroků dlouhá (délka kroku 70 cm), 180 minut stará, 8 ostrých, pravoúhlých nebo tupých lomů.
 • Stopa by měla vést co možná nejpřirozeněji a měla by se přizpůsobit různorodému terénu. V průběhu stopy by mělo dojít ke změně terénu. Může zahrnovat les, louku a pole, ale stejně tak i přechody cest či silnic.
  Kladeč jde po celou dobu kladení stopy normálním krokem. Nesmí narušovat terén, ani zůstat stát. Rozhodčímu předá přesný plán stopy se všemi potřebnými informacemi o jejím průběhu, jako je pořadí předmětů a nápadné body. Nákres s označením GPS polohy je povolený.
 • Výchozí prostor: dobře napachovaný identifikační předmět kladeče (maximálně o velikosti boty, povoleny jsou též kusy oblečení zredukované na tuto velikost) na ploše 30 m x 30 m. Základní linie tohoto prostoru je označená zleva a zprava. Kladeč vstoupí z pravé nebo levé boční strany do výchozího prostoru, ve kterém zanechá identifikační předmět, jenž značí vlastní nášlap (začátek stopy). Po krátkém setrvání se kladeč vydá normálním tempem požadovaným směrem.
 • Předměty: 8 dobře napachovaných předmětů denní potřeby kladeče, které se svou barvou výrazně neliší od terénu.
  Předměty nesmějí být pokládány vedle stopy, nýbrž do stopy. Kladeč musí umístění každého předmětu přesně zaznamenat do nákresu. Předměty jsou kromě toho označeny značkou nebo přesně popsány.
 • Konec stopy: ležící nebo sedící kladeč.
  Kladeč musí zaujmout své místo na konci stopy min. 30 minut před uvedením psa na stopu. 
 • Časový limit pro vypracování: max. 45 minut včetně nalezení identifikačního předmětu.

Povolené povely

 • Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny

Psovod se svým psem připraveným a ustrojeným ke stopování vyčká, dokud nebude přivolán. Pes může pracovat na volno nebo na 10 metrovém vodítku připoutaném k řetízkovému obojku nebo postroji. Označuje-li pes nálezkou, musí mu být připnuta před začátkem práce. Před zahájením práce jakož i při uvádění psa na stopu či při samotném stopování nesmí být na psa vyvíjen jakýkoli nátlak.

Psovod podává hlášení rozhodčímu s připoutaným psem. Přípustný způsob označování předmětů je uchopení předmětu nebo vystavování, a to i střídavě. Pokud pes označuje předmět uchopením, může zůstat stát, posadit se nebo se vrátit k psovodovi. Při vystavování může pes ležet, sedět nebo stát. Mezi přípustné způsoby označení kladeče patří vyštěkání, přinesení nálezky nebo vystavování.

Rozhodčí seznámí psovoda s výchozím prostorem, za kterým se psovod smí volně pohybovat. Psovod svého psa případně odpoutá z vodítka a vyzve ho k vyhledání identifikačního předmětu. Pes musí identifikační předmět vyhledat do 3 minut, přičemž ho psovod smí podporovat zvukovými a posuňkovými povely. Po nalezení identifikačního předmětu si případně psovod psa připoutá a nasadí ho k vypracování stopy.

Pokud pes identifikační předmět nenalezne, avšak zcela jasně zachytí stopu, může ho psovod povelem zastavit a připoutat si ho, nebo při stopování na volno ho po informování rozhodčího samostatně následovat.

Pokud pes během časového limitu pro prohledání výchozího prostoru (3 minuty) stopu nezachytí, může ve snaze o vyhledání v rámci časového limitu pro vypracování stopy pokračovat, ale pokud je rozhodčí přesvědčen, že pes odmítá pracovat nebo není schopen tento úkol splnit, může práci ukončit.

Při vypracování má pes sledovat stopu kladeče, přičemž psovod ho následuje ve vzdálenosti 10 m.

Rozhodčí sleduje dvojici v přiměřené vzdálenosti.

Psovodovi je dovoleno práci na stopě kdykoli přerušit. Tyto přestávky se však započítávají do časového limitu.

Psovodovi je dovoleno během práce na stopě očistit psovi hlavu, oči a nos, či případně mu dát napít.

Při označování kladeče je zakázána jakákoli podpora ze strany psovoda nebo kladeče. Psovod nahlásí rozhodčímu probíhající značení a až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí nalezenou osobu až do příchodu psovoda zřetelně a intenzívně značit v okruhu maximálně 2 metrů.

Tato část zkoušky končí odevzdáním předmětů a odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

Hodnocení

 • Rozhodčí hodnotí práci ve výchozím prostoru včetně označení identifikačního předmětu, zachycení a sledování stopy, označení nalezených předmětů v chronologickém pořadí a samostatné označení kladeče na konci stopy.
 • Pes má prokázat snahu k práci na stopě a pevné označování předmětů. Mírné vybočení ze stopy není považováno za chybné, pokud pes dokáže samostatně sledovat její další průběh.
 • Překročení časového limitu při práci ve výchozím prostoru je hodnoceno 0 body za vyhledání identifikačního předmětu a zachycení stopy.
 • Každý nenalezený předmět se hodnotí 0 body. Za nenalezený předmět je považován i předmět, který nebyl psem označen samostatně.
 • Je-li označení osoby na konci stopy vyvoláno psovodem nebo kladečem, nebo vzdálí- se pes více jak dva metry od kladeče, je toto označení hodnoceno 0 body.
 • Jakékoli obtěžování kladeče psem snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud je rozhodčí přesvědčen, že pes není schopen vlastními silami ve stopování pokračovat, může práci kdykoli ukončit.
 • Při nenalezení kladeče nemůže být zkouška splněna.
 • Zranění kladeče psem je důvodem diskvalifikace.

 

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY RH-FA, RH-FB

Kritéria pro hodnocení a bodový zisk

            Nejvyšší možný bodový zisk                                100 bodů

            Cvik 1:Ovladatelnost bez vodítka                               10 bodů

            Cvik 2:Polohy psa na vzdálenost s přivoláním         10 bodů

            Cvik 3:Aport volný                                                         10 bodů

            Cvik 4:Pohyblivá lávka na sudech                              10 bodů

            Cvik 5:Vodorovný žebřík                                              10 bodů

            Cvik 6:Tunel                                                                   10 bodů

            Cvik 7:Ovladatelnost na vzdálenost                           10 bodů

            Cvik 8:Nesení psa a jeho předání                              10 bodů

            Cvik 9:Dlouhodobé odložení                                       20 bodů

 

Všeobecná ustanovení:

Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádí na vodítku v základním postoji. Povoleno je pouze vodítko a řetízkový obojek. Volba povelů při provádění cviků je ponechána na psovodovi, ale musí to vždy být jeden krátký zvukový povel. Jméno psa ve spojení s povelem se považuje za jeden zvukový povel. Posuňkové povely jsou možné pouze, pokud je to výslovně povoleno. Pokud použije psovod ke splnění cviku druhý povel, snižuje se hodnocení o dvě známky.

Pes má cviky provádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Přechodové fáze mezi cviky se nehodnotí. Povolena je krátká motivace psa mezi jednotlivými cviky a stejně tak i pochvala psa po provedení každého cviku. Před započetím následujícího cviku zaujme psovod znovu základní postoj.

V základním postoji sedí pes těsně a rovně na levé straně psovoda tak, že jeho rameno je souběžně s kolenem psovoda. Při změně z pozice před psovodem do základního postoje, se smí pes k psovodovi přiřadit přímo nebo ho těsně obejít.

Každý cvik se zahajuje na pokyn rozhodčího.

Bezprostředně před začátkem práce je losem určeno pořadí cviků 1 – 8. Po losování psovod psa odpoutá z vodítka.

Během cviku ovladatelnost bez vodítka zazní dva výstřely (ráže 6-9 mm). Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě strach, je diskvalifikován. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, ovšem jen pokud zůstane pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat jen pes lhostejný ke střelbě.

 

Prováděcí pokyny:

1. Ovladatelnost bez vodítka - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Ovladatelnost bez vodítka se vždy provádí dle schématu uveřejněného v příloze. Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, dvě osoby ve skupině vedou na vodítku psa (psa a fenu). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. Následně psovod normálním krokem opustí skupinu a základním postojem cvik ukončí.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

2. Polohy psa na vzdálenost s přivoláním - 10 bodů

Prováděcí pokyny:

Povolené povely:

 • Jeden krátký zvukový povel pro chůzi u nohy, který smí být udělen při vykročení a při zaujmutí základního postoje.
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro každé přivolání;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v sedě;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení ve stoje.

Provedení cviku:

Ze základního postoje vykročí psovod se svým neupoutaným psem u nohy v přímém směru. Po cca 10 – 15 krocích si pes na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v sedě ihned sedne, aniž by psovod přerušil chůzi nebo se ohlédl. Po dalších cca 40 krocích v přímém směru se psovod zastaví a otočí se ke svému klidně sedícímu psovi. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá jedním zvukovým a posuňkovým povelem. Jakmile pes rychle a radostně dosáhne zhruba poloviny vzdálenosti, dá psovod jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže. Na opětovný pokyn rozhodčího se pes na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení ve stoje postaví. Na další pokyn rozhodčího psovod svého psa jedním zvukovým povelem přivolá. Pes musí radostně a rychlým krokem přiběhnout a předsednout těsně před psovoda. Na další zvukový a posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

Hodnocení:

 • Chyby v provedení, pomalé, neklidné a opožděné usednutí, ulehnutí a postavení, stejně jako pomalé přiběhnutí a předsednutí, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes zaujme jinou než požadovanou polohu, budou mu sraženy 2 body.

3. Aport volný10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Předmět denní potřeby psovoda, který má po celou dobu oddílu zkoušky u sebe.

Povolené povely:

 • Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu k přinesení a k zaujmutí základního postoje;
 • Jeden zvukový povel k odevzdání aportu.

Provedení cviku:

Ze základního postoje odhodí psovod předmět denní potřeby do vzdálenosti přibližně 10 kroků. Zvukový nebo posuňkový povel pro přinesení smí dát až v okamžiku, kdy předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na povel rychle doběhnout k předmětu, ihned ho uchopit a stejně rychle jej přinést zpět. S předmětem si pak předsedne těsně před psovoda a drží ho tak dlouho, dokud mu ho po krátké pauze psovod zvukovým povelem pro odevzdání neodebere. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště. .

Hodnocení:

 • Odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc psovoda bez opuštění stanoviště, stejně tak jako chyby v provedení základního postoje, pomalý pohyb, špatné uchopení předmětu, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku snižují bodové hodnocení.
 • Opustí-li psovod své stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Pokud pes předmět nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

4. Pohyblivá lávka na sudech10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka

 • Překážka se musí pohybovat nejméně 20 cm.
 • Dřevěné prkno: délka cca 4 m, šířka cca 0,30 m, výška prkna cca 0,04 m.
 • 2 stejně velké sudy: průměr cca 0,40 m.
 • Pohyb prkna musí být ve směru běhu vymezen pevnými zarážkami ve vzdálenosti 0,20 m.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro naskočení;
 • Jeden zvukový povel pro zastavení;
 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro každé pokračování v chůzi.

Provedení cviku:

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od překážky základní postoj. Na zvukový a posuňkový povel k naskočení pes vyskočí na pohyblivou lávku a na zvukový povel k zastavení se ve směru pohybu ihned zastavuje. Psovod na pokyn rozhodčího jde ke svému psovi, vydává zvukový nebo posuňkový povel k pokračování v chůzi a jde se psem podél lávky až na její konec. Pes musí na konci lávky zůstat samostatně stát. Na pokyn rozhodčího dává psovod psovi zvukový nebo posuňkový povel k „pokračování“ a ujde několik kroků za překážku. Tam se zastaví a jeho pes samostatně zaujímá základní postoj.

Pes musí projít lávku po celé délce, aniž by z ní seskakoval nebo projevoval bázlivost.

Hodnocení:

 • Váhavé naskočení, nejistý pohyb, chyby při zastavení nebo seskočení snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

5. Vodorovný žebřík10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Překážka: pevný dřevěný žebřík, vodorovný s náběhovým prknem
 • Žebřík: délka cca 4 m, šířka cca 0,50 m, vzdálenost příček 0,30 m, šířka příček 0,05 m.
 • Dvě podpěry: výška cca 0,50 m.
 • Náběhové prkno: délka 1,20 m, šířka 0,50 m, povoleny jsou příčné výstuhy

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a jeden posuňkový povel pro překonání překážky;
 • buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v dostatečné vzdálenosti před překážkou základní postoj. Na zvukový a posuňkový povel pes vyběhne přes náběh na žebřík, tento samostatně přejde až na poslední příčku, na které se zastaví. Jakmile pes předními tlapkami vstoupí na první příčku žebříku, vydá se psovod za ním, aniž by se však dotýkal psa nebo žebříku. Na konci žebříku psovod psa sundá na zem a pes na zvukový nebo posuňkový povel zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Váhavé nebo ukvapené vyběhnutí, nejistá chůze po žebříku, jednotlivé kroky po bočnici nebo nedoběhnutí až na konec žebříku snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pes, který velkou část žebříku přejde po bočnici, vykazuje značnou nejistotu, propadává mezi jednotlivými příčkami nebo potřebuje pomoc svého psovoda, bude ve cviku hodnocen známkou chybně.
 • Pokud pes ze žebříku seskočí, bude cvik hodnocen 0 body.

                6. Tunel            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:

 • Pevný vstup do tunelu, výška 0,50 m, délka 3 m;
 • Následuje část pro plazení z měkkého materiálu, délka 3 m.

Povolené povely psovoda:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel k proplazení;
 • Jeden zvukový povel pro setrvání;
 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel k zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a posuňkový povel k proplazení musí pes proběhnout tunelem. Po vyběhnutí z tunelu musí pes na zvukový povel k zastavení setrvat na místě. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke svému psovi a na zvukový nebo posuňkový povel uvede psa do základního postoje.

Hodnocení:

 • Váhavé vběhnutí do tunelu a jeho nejisté proběhnutí snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • V případě, že pes neopustí tunel, bude cvik hodnocen chybně.

7. Ovladatelnost na vzdálenost10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • 1 značka pro startovací místo;
 • 1 značka pro středové místo;
 • 3 výrazné objekty ve vzdálenosti 40 m, plocha cca 1 m x 1 m, výška max. 0,60 m (paleta, stůl a podobně).
 • 6 variant, ve kterých bude graficky znázorněno pořadí označených objektů.

Povolené povely psovoda:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel k vyběhnutí ke středové značce;
 • jeden zvukový povel k zastavení;
 • po jednom zvukovém a posuňkovém povelu k vyběhnutí k označeným objektům;
 • po jednom zvukovém povelu pro vyskočení a setrvání na každém ze tří označených objektů;
 • buď jeden zvukový nebo posuňkový povel k přivolání;
 • buď jeden zvukový nebo posuňkový povel k uvedení do základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod si před začátkem cviku vylosuje variantu pořadí, ve kterém bude pes k jednotlivým objektům vysílán.

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj ve výchozím bodě. Na pokyn rozhodčího, aniž by měnil své stanoviště, vysílá psovod svého psa jedním zvukovým a posuňkovým povelem k označenému bodu do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes doběhne k požadovanému bodu, obdrží zvukový nebo posuňkový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil své stanoviště, zvukovým a posuňkovým k prvnímu určenému bodu. Na další zvukový povel má pes na určený bod vyskočit a zde zůstat. Psovod jej pak vysílá zvukovým a posuňkovým povelem k dalšímu bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. Totéž platí i pro třetí určený bod.

Z třetího bodu psovod přivolá psa jedním zvukovým nebo jedním posuňkovým povelem k sobě a ten si před něj těsně předsedne. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

Hodnocení:

 • Váhavé vyběhnutí k první značce nebo k některému z určených bodů, silné vychýlení se z ideální linie, změna rychlosti, váhavé vyskočení na značku nebo svévolné opuštění určeného cílového bodu, pomoc ze strany psovoda jako více povelů nebo chyby při ukončení cviku snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Při nedodržení vylosovaného pořadí označených objektů nebo opuštění stanoviště psovodem bude cvik hodnocen známkou chybně.

                8. Nesení psa a jeho předání            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Startovní pozice: psa lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště .
 • Pomocník.

Povolené povely:

 • Vždy buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro zaujmutí startovní pozice, přivolání a zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Ze základního postoje smí psovod udělit svému psovi jeden zvukový nebo jeden posuňkový povel k zaujmutí startovní pozice, která usnadní zvedání psa.

Psovod nese svého psa 10 m v přímém směru a pak ho předá pomocníkovi. Ten pak nese psa dalších 10 m, zatímco psovod zůstává stát. Následně položí pomocník psa na zem. Pes u něj musí zůstat, dokud není na pokyn rozhodčího psovodem na jeden zvukový nebo posuňkový povel přivolán. Na další zvukový nebo posuňkový povel pak zaujme základní postoj.

Pes nesmí ke svému psovodovi ani k pomocníkovi projevit jakoukoli agresivitu.

Během nesení musí mít pes možnost volně pohybovat ocasem.

Hodnocení:

 • Pokud pes nespolupracuje, je při nesení neklidný, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem snaží vymanit z náručí, snižuje se bodové hodnocení.
 • Pokud pes vyskočí, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Přílišná bázlivost nebo agrese psa vůči psovodovi nebo pomocníkovi je důvodem k diskvalifikaci.

                    9. Dlouhodobé odložení            20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Dvě označená místa zvlášť pro psy a feny.

Povolené povely:

 • Zvukový nebo posuňkový povel pro odložení;
 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí.

Provedení cviku:

Před započetím cviků poslušnosti druhého psa zaujme psovod se svým neupoutaným psem základní postoj na místě určeném k odložení. Na pokyn rozhodčího odloží psa zvukovým nebo posuňkovým povelem, aniž by u něj zanechal jakýkoli předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků na místo určené rozhodčím a zůstane klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 - 8 jiným psem.

V průběhu cviku ovladatelnost bez vodítka druhého psa odchází psovod samostatně do skupiny a pak se vrací zpět na své místo.

Na pokyn rozhodčího se psovod vrací zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Na další pokyn rozhodčího ho zvukovým nebo posuňkovým povel pro usednutí posadí. Pes se musí rychle a v přímém směru posadit.

Hodnocení:

 • Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení.
 • Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo, je cvik hodnocen známkou chybně. Opustí-li pes po ukončení čtvrtého cviku druhého psa určené místo více než o 3 m, následuje dílčí hodnocení.
 • Pokud se pes vzdálí z určeného místa před ukončením čtvrtého cviku druhého psa o více jak 3 m, je cvik hodnocen 0 body.
 • Oddíl poslušnost a dovednost končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

 

TOPlist