Zkušební řád IPOR

Zkoušky RH-FL - plochy

 

Zkouška způsobilosti záchranného psa - plochy

- RH-FL E -

 

    V České republice je povinen každý psovod začínat vstup do zkušebního řádu zkouškou způsobilosti záchranného psa (RH-E). Úspěšně vykonaná zkouška příslušné kategorie ve stupni A opravňuje k účasti na zkoušce vyššího stupně téže kategorie.

 

Dělí se na:

     pachovou práci - 100 bodů

     poslušnost a dovednost - 100 bodů

     nejvyšší možný bodový zisk celkem - 200 bodů

 

Pachová práce RH-FL E odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

        Nejvyšší možný bodový zisk celkem - 100 bodů

        Provedení práce - Přezkušuje se především intenzita práce a ovladatelnost psa -  30 bodů

        Označení osoby - 70 bodů

 

Všeobecná ustanovení

 • Prohledávaný terén: 5 000 m2, otevřený a nepřehledný terén.
 • Hledané osoby: 1
  Psovi by měl být umožněn zrakový a fyzický kontakt. Úkryty mohou být po každém psovi měněny. Použité úkryty lze použít i opakovaně.
 • Figurant zaujme pozici dle pokynů rozhodčího, které obdrží před zahájením práce, aniž by ho psovod se psem měl možnost sledovat. Figurant je asistent rozhodčího, musí seděl nebo ležet a chovat se klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe upozorňoval.
 • Časový limit pro vypracování: maximálně 10 minut.

Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa.

Povolené povely

 • Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny

Psovod se se psem připraveným k vyhledávání zdržuje až do přivolání mimo dohled. Pes smí pracovat v dečce popř. i v řetízkovém obojku. Rozhodčí popíše ústně psovodovi prohledávaný terén, který je opticky vymezen nebo má jasně rozpoznatelné hranice. Psovodovi je umožněno samostatně si volit trasu pohybu v terénu.

Před začátkem práce oznámí psovod rozhodčímu způsob označování. Povoleno je vyštěkávání, označování nálezkou a vystavování.

Rozhodčí vyzve figuranta, aby se odebral do určeného úkrytu.

Na pokyn rozhodčího je zahájena práce psa.

Psovod vyšle psa do jím zvoleného směru. Teprve když se pes znatelně vzdáli, dá rozhodčí psovodovi svolení opustit výchozí bod. Pes musí prohledávat určený terén podle pokynů psovoda.

Při označování nalezené osoby je zakázána jakákoli podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod musí nahlásit rozhodčímu probíhající značení a na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí nalezenou osobu zřetelně a intenzívně značit v okruhu maximálně 2 metrů od osoby až do příchodu psovoda.

Oddíl A zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

 

Hodnocení

 • Nedostatky v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti psa, stejně tak jako obtěžování figurantů snižují počet bodů. Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení.
 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je toto označení hodnoceno 0 body.
 • První falešné označení snižuje výsledek o 20 bodů.
 • Při druhém falešném označení je pachová práce psa ukončena.
 • Při nenalezení osoby nelze zkoušku splnit.
 • Zranění figuranta psem je důvod k diskvalifikaci.

 

POSLUŠNOST RH-FL E

Kritéria hodnocení a bodový zisk:

            Nejvyšší možný bodový zisk celkem            100 bodů

            Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku                     10 bodů

            Cvik 2: Průchod skupinou osob                       10 bodů

            Cvik 3: Ovladatelnost bez vodítka                   10 bodů

            Cvik 4: Tunel                                                       10 bodů

            Cvik 5: Chůze po nepříjemném materiálu      10 bodů

            Cvik 6: Nesení psa a jeho předání                   10 bodů

            Cvik 7: Dlouhodobé odložení                            10 bodů

            Cvik 8: Překonání pevné kladiny                      15 bodů

            Cvik 9: Překonání 3 různých překážek            15 bodů

 

Všeobecná ustanovení:

Pokyn k zahájení nebo provedení cviku dává rozhodčí nebo jím pověřená osoba. Pes vykonává cviky radostně a rychle. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda.

Během cviku ovladatelnost bez vodítka zazní dva výstřely (ráže 6-9 mm). Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě strach, je diskvalifikován. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, ovšem jen pokud zůstane pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat jen pes lhostejný ke střelbě.

Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádějí se psem na vodítku, stejně jako cviky č. 1 a 2.

Prováděcí pokyny:

1. Ovladatelnost na vodítku - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Cvik se provádí dle nákresu pro ovladatelnost na vodítku a bez vodítka uveřejněného v příloze Pouze ve výjimečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

2. Průchod skupinou osob - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, dvě osoby ve skupině vedou na vodítku psa (psa a fenu). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení.

Provedení cviku:

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. Následně psovod normálním krokem opustí skupinu a základním postojem cvik ukončí.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

3. Ovladatelnost bez vodítka - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Cvik se provádí dle nákresu pro ovladatelnost na vodítku a bez vodítka uveřejněného v příloze Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

4. Tunel - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:

 • Pevný vstup do tunelu, výška 0,50 m, délka 3 m;
 • Následuje část pro plazení z měkkého materiálu o délce 3 m.

Povolené povely psovoda:

 • Po jednom zvukovém povelu k plazení, k zastavení a k zaujmutí základního postoje

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a posuňkový povel k plazení musí pes proběhnout tunelem. Po vyběhnutí z tunelu musí pes na zvukový a posuňkový povel k zastavení setrvat na místě. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke svému psovi a na zvukový nebo posuňkový povel k zaujmutí základního postoje uvede psa do základního postoje.

Hodnocení:

 • Váhavé vyběhnutí a nejisté proběhnutí snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • V případě, že pes neopustí tunel, bude cvik hodnocen chybně.

5. Chůze po nepříjemném materiálu - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:

 • Na ploše cca 3 x 3 m jsou na kamenech rozloženy plechové desky, drátěné pletivo, folie, suť nebo podobný materiál.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový povel pro chůzi u nohy.

Provedení cviku:

Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel k chůzi u nohy přejde psovod s neupoutaným psem u nohy překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví.

Po opuštění překážky zaujme psovod se psem základní postoj.

Hodnocení:

 • Nejisté chování psa a snaha vyhnout se nepříjemnému materiálu snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud se pes nepříjemnému materiálu vyhne, je cvik hodnocen 0 body.

6. Nesení psa a jeho předání - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Startovní pozice: psa lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště .
 • Pomocník.

Povolené povely psovoda:

 • Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Provedení cviku:

Ze základního postoje smí psovod udělit svému psovi libovolný zvukový a posuňkový povel k zaujetí startovní pozice, která usnadní zvedání psa.

Psovod nese svého psa 10 m v přímém směru a pak ho předá pomocníkovi. Ten pak nese psa dalších 10 m a psovod jde vedle něj. Smí na svého psa mluvit, ale nesmí se ho dotýkat. Následně položí pomocník psa na zem a psovod s ním zaujme základní postoj.

Pes nesmí ke svému psovodovi ani k pomocníkovi projevit jakoukoli agresivitu. Během nesení musí mít pes možnost volně pohybovat ocasem.

Hodnocení:

 • Pokud pes nespolupracuje, je při nesení neklidný, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem snaží vymanit z náručí, snižuje se bodové hodnocení.
 • Pokud pes vyskočí, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Přílišná bázlivost nebo agrese psa vůči psovodovi nebo pomocníkovi je důvodem k diskvalifikaci.

7. Dlouhodobé odložení - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Dvě označená místa zvlášť pro psy a feny.

Povolené povely:

 • Zvukový nebo posuňkový povel pro odložení;
 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí

Provedení cviku:

Před započetím cviků poslušnosti druhého psa zaujme psovod se svým neupoutaným psem základní postoj na místě určeném k odložení. Na pokyn rozhodčího odloží psa zvukovým nebo posuňkovým povelem, aniž by u něj zanechal jakýkoli předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 30 kroků na místo určené rozhodčím a zůstane klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 - 6 jiným psem.

V průběhu cviku 1 druhého psa odchází psovod samostatně do skupiny a pak se vrací zpět na své místo.

Na pokyn rozhodčího se psovod vrací zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Na další pokyn rozhodčího ho zvukovým nebo posuňkovým povel pro usednutí posadí. Pes se musí rychle a v přímém směru posadit.

Hodnocení:

 • Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení.
 • Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Opustí-li pes po ukončení čtvrtého cviku druhého psa určené místo více než o 3 m, následuje dílčí hodnocení.
 • Pokud se pes vzdálí z určeného místa před ukončením čtvrtého cviku druhého psa o více jak 3 m, je cvik hodnocen 0 body.

8. Překonání pevné kladiny - 15 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:

 • Dřevěné prkno: délka cca 4 m, šířka cca 0,30 m, výška prkna cca 0,04 m.
 • 2 náběhová prkna.
 • 2 stejně vysoké stabilní podpěry, výška cca 0,40 m
 • Prkno je pevně připevněno k podpěrám.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a jeden posuňkový povel pro překonání překážky
 • Jeden zvukový a jeden posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a posuňkový povel pro překonání překážky musí pes klidně a jistě přejít kladinu. Psovod jde normálním krokem podél kladiny současně se psem. Několik kroků za překážkou se psovod zastaví a na jeden zvukový a posuňkový povel zaujme se psem základní postoj.

Pes musí překonat celou délku kladiny, aniž by projevil strach či nesoustředěnost.

Hodnocení:

 • Váhavé nebo nejisté překonání kladiny snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes seskočí z překážky předčasně, je cvik hodnocen známkou chybně.

9. Překonání tří různých překážek - 15 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážky:

 • 1 překážka, výška cca 0,40m.
 • 1 překážka, výška cca 0,60 m.
 • 1 překážka, výška cca 0,80 m.
 • Překážky jsou rozmístěny v odstupu cca 10 m

Povolené povely:

 • Po jednom zvukovém a posuňkovém povelu pro chůzi u nohy.
 • Po jednom zvukovém a posuňkovém povelu pro přeskočení překážky.
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před první překážkou. Na zvukový a posuňkový povel k chůzi u nohy je pes přiveden libovolnou rychlostí chůze k první překážce. Na zvukový a posuňkový povel pro přeskočení musí pes překážku překonat skokem nebo šplhem. Psovod jde současně se psem podél překážky a po jejím překonání jedním zvukovým a posuňkovým povelem pro chůzi u nohy psa navede přímo na překážku další.

Stejným způsobem překonají 2. a 3. překážku. Po překonání poslední překážky zaujme psovod se svým psem na jeden zvukový a posuňkový povel základní postoj.

Hodnocení:

 • Změna rychlosti chůze neovlivňuje bodové hodnocení.
 • Za každou překážku, kterou pes nepřekoná, se snižuje bodové hodnocení o 5 bodů.
 • Tato část zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

 

Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání A

- RH-FL A -

Dělí se na:

        pachovou práci - 200 bodů

        poslušnost a dovednost - 100 bodů

        nejvyšší možný bodový zisk celkem - 300 bodů

 

Pachová práce RH-FL A odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

        Nejvyšší možný bodový zisk celkem - 200 bodů

Ovladatelnost - Spolupráce se psovodem, okamžité a cílevědomé provedení úkolů při zachování motivace - 30 bodů

Intenzita hledání - Ochota k práci, temperament, motivace, radost z práce, kondice, způsob hledání - 10 bodů

Pohyblivost - Druh a způsob pohybu, pohyb ve ztíženém prostředí - 10 bodů

Samostatnost - Projev vlastní chuti k práci - 10 bodů

Taktika psovoda - Použití zvolené taktiky, přehled psovoda během pachové práce - 20 bodů

Označení - 2 osoby, každá max. 60 bodů, minus případné falešné označení - 120 bodů

 

Všeobecná ustanovení

 • Prohledávaná plocha: 100 m x 200 m, otevřený a nepřehledný terén.
 • Hledané osoby: 2
  Psovi by měl být umožněn zrakový a fyzický kontakt. Úkryty musí být od sebe vzdáleny min. 10 m a mohou být po každém psovi měněny. Použité úkryty lze použít i opakovaně.
  Figuranti musí zaujmout své pozice 10 minut před nasazením psa. Figuranti jsou asistenty rozhodčího, musí sedět nebo ležet a chovat se klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe upozorňovali.
 • Pomocníci: Do 15 minut před započetím práce prvního psa projde terénem křížem krážem několik osob se zkušebním psem.
 • Časový limit pro vypracování: max. 15 minut.
  Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa.

Povolené povely

 • Je dovoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny

Psovod se se psem připraveným k vyhledávání zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného terénu. Pes smí pracovat v dečce případně i v řetízkovém obojku. Rozhodčí popíše ústně psovodovi prohledávaný terén, který je opticky vymezen nebo má jasně rozpoznatelné hranice, a určí směr, kterým bude prohledávání zahájeno. Psovod se smí pohybovat pouze po středové linii, která je každých 50 m označena. Aniž by došlo k bodové ztrátě, je z počátku povoleno psovodovi pouze hrubé prohledání terénu. Vždy když psovod dojde na konec středové linie, smí se obrátit a pokračovat v práci opačným směrem.

Před začátkem práce oznámí psovod rozhodčímu způsob označování. Povoleno je vyštěkávání, označování nálezkou a vystavování.

Psovod vyšle psa do jím určeného směru. Teprve když se pes od něj znatelně vzdáli, dá rozhodčí psovodovi svolení opustit výchozí bod. Pes musí dle povelů psovoda prohledávat terén po obou stranách středové linie hlubokými průniky. Příležitostné vybíhání psa opačným směrem než je směr vyhledávání není chybné, ale zpětně vyhledání, tj. vracení se psovoda, je povoleno, až když dosáhne konce prohledávaného prostoru.

Při označování nalezené osoby je zakázána jakákoli podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod nahlásí rozhodčímu probíhající značení a až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí nalezenou osobu až do příchodu psovoda zřetelně a intenzívně značit v okruhu maximálně 2 metrů.

Po nalezení osoby se na pokyn rozhodčího pokračuje v práci ze stejného místa, na kterém se psovod při hlášení předešlého nálezu nacházel.

Tato část zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

Hodnocení

 • Nedostatky v taktice psovoda, ale i v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti psa, stejně tak jako obtěžování figurantů snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení.
 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je označení této osoby hodnoceno 0 body.
 • První falešné označení snižuje výsledek o 40 bodů.
 • Při druhém falešném označení je pachová práce psa ukončena.
 • Při nenalezení osoby nelze zkoušku splnit, nejvyšší možný bodový zisk je v takovém případě 139 bodů.
 • Zranění figuranta psem je důvodem k diskvalifikaci.

 


 

Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání B

- RH-FL B -

Dělí se na:

        pachovou práci - 200 bodů

        poslušnost a dovednost - 100 bodů

        nejvyšší možný bodový zisk celkem - 300 bodů

 

Pachová práce RH-FL B odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

 

        Nejvyšší možný bodový zisk celkem - 200 bodů

Ovladatelnost - Spolupráce se psovodem, okamžité a cílevědomé provedení úkolů při zachování motivace - 20 bodů

Intenzita hledání - Ochota k práci, temperament, motivace, radost z práce, kondice, způsob hledání - 10 bodů

Pohyblivost - Druh a způsob pohybu, pohyb ve ztíženém prostředí - 10 bodů

Samostatnost - Projev vlastní chuti k práci - 10 bodů

Taktika psovoda - Vyhodnocení situace, kvalita zvolené taktiky a její dodržení, přehled psovoda během celé pachové práce - 30 bodů

Označení - 3 osoby, každá max. 40 bodů, mínus případné falešné označení - 120 bodů


 

Všeobecná ustanovení

 • Prohledávaná plocha: cca. 35.000 – 40.000 m², min. z 50 % zarostlý terén nebo budovy.
 • Hledané osoby: 3
  Psovi by měl být umožněn zrakový nebo fyzický kontakt, povoleny jsou ale i úkryty, které nejsou pro psa zjevné a dosažitelné, ale jsou typické pro druh prohledávaného terénu, např. posedy. Úkryty musí být od sebe vzdáleny min. 10 m a mohou se nalézat až do výšky 2 m. Místa ukrytých osob mohou být měněna po každém psovi. Použité úkryty lze použít i opakovaně.
  Figuranti musí zaujmout své pozice 15 minut před nasazením psa. Figuranti jsou asistenty rozhodčího, musí sedět nebo ležet a chovat se klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe upozorňovali
 • Pomocníci: Do 15 minut před započetím práce prvního psa projde terénem křížem krážem několik osob se zkušebním psem.
 • Časový limit pro vypracování: max. 30 minut.
  Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa.

Povolené povely

 • Je dovoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny

Psovod se se psem připraveným k vyhledávání zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného terénu. Pes smí pracovat v dečce případně i v řetízkovém obojku. Psovod obdrží popis situace ve formě nákresu nebo mapy. Prohledávaný terén je opticky vymezen nebo má jasně rozpoznatelné hranice. Rozhodčí může stanovit linii, kterou psovod nesmí překročit.

Před začátkem práce oznámí psovod rozhodčímu způsob označování. Povoleno je vyštěkávání, označování nálezkou a vystavování.

Taktika prohledávání terénu je zcela ponechána na psovodovi, který jí musí před započetím práce sdělit rozhodčímu. Pokud psovod během práce taktiku změní, je povinen o tom informovat rozhodčího. V tomto případě však běží časový limit dále.

Časový limit začíná sdělením taktiky rozhodčímu a prvním nasazením psa.

Pes musí dle povelů psovoda prohledávat terén hlubokými průniky do obou směrů. Příležitostné vybíhání psa opačným směrem než je směr vyhledávání není chybné. Zpětné prohledávání prostoru je povoleno.

Při označování nalezené osoby je zakázána jakákoli podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod musí nahlásit rozhodčímu probíhající značení a až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí nalezenou osobu až do příchodu psovoda zřetelně a intenzivně značit v okruhu maximálně 2 metrů, u výškových úkrytů v místě pachu.

Po nalezení osoby se na pokyn rozhodčího pokračuje v práci ze stejného místa, na kterém se psovod při hlášení předešlého nálezu nacházel.

Tato část zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

 

Hodnocení

 • Nedostatky v taktice psovoda, ale i v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti psa, stejně tak jako obtěžování figurantů snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení.
 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je označení této osoby hodnoceno 0 body.
 • První falešné označení snižuje výsledek o 40 bodů.
 • Při druhém falešném označení je pachová práce psa ukončena.
 • Při nenalezení osoby nelze zkoušku splnit, nejvyšší možný bodový zisk je v takovém případě 139 bodů.
 • Zranění figuranta psem je důvodem k diskvalifikaci.

 

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY RH-FL A, RH-FL B

Kritéria pro hodnocení a bodový zisk

            Nejvyšší možný bodový zisk -                             100 bodů

            Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka                            10 bodů

            Cvik 2: Polohy psa na vzdálenost s přivoláním      10 bodů

            Cvik 3: Aport volný                                                      10 bodů

            Cvik 4: Pohyblivá lávka na sudech                           10 bodů

            Cvik 5: Vodorovný žebřík                                           10 bodů

            Cvik 6: Tunel                                                                10 bodů

            Cvik 7: Ovladatelnost na vzdálenost                        10 bodů

            Cvik 8: Nesení psa a jeho předání                            10 bodů

            Cvik 9: Dlouhodobé odložení                                     20 bodů

 

Všeobecná ustanovení:

Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádí na vodítku v základním postoji. Povoleno je pouze vodítko a řetízkový obojek. Volba povelů při provádění cviků je ponechána na psovodovi, ale musí to vždy být jeden krátký zvukový povel. Jméno psa ve spojení s povelem se považuje za jeden zvukový povel. Posuňkové povely jsou možné pouze, pokud je to výslovně povoleno. Pokud použije psovod ke splnění cviku druhý povel, snižuje se hodnocení o dvě známky.

Pes má cviky provádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Přechodové fáze mezi cviky se nehodnotí. Povolena je krátká motivace psa mezi jednotlivými cviky a stejně tak i pochvala psa po provedení každého cviku. Před započetím následujícího cviku zaujme psovod znovu základní postoj.

V základním postoji sedí pes těsně a rovně na levé straně psovoda tak, že jeho rameno je souběžně s kolenem psovoda. Při změně z pozice před psovodem do základního postoje, se smí pes k psovodovi přiřadit přímo nebo ho těsně obejít.

Každý cvik se zahajuje na pokyn rozhodčího.

Bezprostředně před začátkem práce je losem určeno pořadí cviků 1 – 8. Po losování psovod psa odpoutá z vodítka.

Během cviku ovladatelnost bez vodítka zazní dva výstřely (ráže 6-9 mm). Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě strach, je diskvalifikován. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, ovšem jen pokud zůstane pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat jen pes lhostejný ke střelbě.

 

Prováděcí pokyny:

1. Ovladatelnost bez vodítka - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Ovladatelnost bez vodítka se vždy provádí dle schématu uveřejněného v příloze. Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, dvě osoby ve skupině vedou na vodítku psa (psa a fenu). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. Následně psovod normálním krokem opustí skupinu a základním postojem cvik ukončí.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

2. Polohy psa na vzdálenost s přivoláním - 10 bodů

Prováděcí pokyny:

Povolené povely:

 • Jeden krátký zvukový povel pro chůzi u nohy, který smí být udělen při vykročení a při zaujmutí základního postoje.
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro každé přivolání;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v sedě;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení ve stoje.

Provedení cviku:

Ze základního postoje vykročí psovod se svým neupoutaným psem u nohy v přímém směru. Po cca 10 – 15 krocích si pes na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v sedě ihned sedne, aniž by psovod přerušil chůzi nebo se ohlédl. Po dalších cca 40 krocích v přímém směru se psovod zastaví a otočí se ke svému klidně sedícímu psovi. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá jedním zvukovým a posuňkovým povelem. Jakmile pes rychle a radostně dosáhne zhruba poloviny vzdálenosti, dá psovod jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže. Na opětovný pokyn rozhodčího se pes na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení ve stoje postaví. Na další pokyn rozhodčího psovod svého psa jedním zvukovým povelem přivolá. Pes musí radostně a rychlým krokem přiběhnout a předsednout těsně před psovoda. Na další zvukový a posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

Hodnocení:

 • Chyby v provedení, pomalé, neklidné a opožděné usednutí, ulehnutí a postavení, stejně jako pomalé přiběhnutí a předsednutí, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes zaujme jinou než požadovanou polohu, budou mu sraženy 2 body.

3. Aport volný - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Předmět denní potřeby psovoda, který má po celou dobu oddílu zkoušky u sebe.

Povolené povely:

 • Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu k přinesení a k zaujmutí základního postoje;
 • Jeden zvukový povel k odevzdání aportu.

Provedení cviku:

Ze základního postoje odhodí psovod předmět denní potřeby do vzdálenosti přibližně 10 kroků. Zvukový nebo posuňkový povel pro přinesení smí dát až v okamžiku, kdy předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na povel rychle doběhnout k předmětu, ihned ho uchopit a stejně rychle jej přinést zpět. S předmětem si pak předsedne těsně před psovoda a drží ho tak dlouho, dokud mu ho po krátké pauze psovod zvukovým povelem pro odevzdání neodebere. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště. .

Hodnocení:

 • Odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc psovoda bez opuštění stanoviště, stejně tak jako chyby v provedení základního postoje, pomalý pohyb, špatné uchopení předmětu, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku snižují bodové hodnocení.
 • Opustí-li psovod své stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Pokud pes předmět nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

4. Pohyblivá lávka na sudech - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka

 • Překážka se musí pohybovat nejméně 20 cm.
 • Dřevěné prkno: délka cca 4 m, šířka cca 0,30 m, výška prkna cca 0,04 m.
 • 2 stejně velké sudy: průměr cca 0,40 m.
 • Pohyb prkna musí být ve směru běhu vymezen pevnými zarážkami ve vzdálenosti 0,20 m.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro naskočení;
 • Jeden zvukový povel pro zastavení;
 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro každé pokračování v chůzi.

Provedení cviku:

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od překážky základní postoj. Na zvukový a posuňkový povel k naskočení pes vyskočí na pohyblivou lávku a na zvukový povel k zastavení se ve směru pohybu ihned zastavuje. Psovod na pokyn rozhodčího jde ke svému psovi, vydává zvukový nebo posuňkový povel k pokračování v chůzi a jde se psem podél lávky až na její konec. Pes musí na konci lávky zůstat samostatně stát. Na pokyn rozhodčího dává psovod psovi zvukový nebo posuňkový povel k „pokračování“ a ujde několik kroků za překážku. Tam se zastaví a jeho pes samostatně zaujímá základní postoj.

Pes musí projít lávku po celé délce, aniž by z ní seskakoval nebo projevoval bázlivost.

Hodnocení:

 • Váhavé naskočení, nejistý pohyb, chyby při zastavení nebo seskočení snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

5. Vodorovný žebřík - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Překážka: pevný dřevěný žebřík, vodorovný s náběhovým prknem
 • Žebřík: délka cca 4 m, šířka cca 0,50 m, vzdálenost příček 0,30 m, šířka příček 0,05 m.
 • Dvě podpěry: výška cca 0,50 m.
 • Náběhové prkno: délka 1,20 m, šířka 0,50 m, povoleny jsou příčné výstuhy

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a jeden posuňkový povel pro překonání překážky;
 • buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v dostatečné vzdálenosti před překážkou základní postoj. Na zvukový a posuňkový povel pes vyběhne přes náběh na žebřík, tento samostatně přejde až na poslední příčku, na které se zastaví. Jakmile pes předními tlapkami vstoupí na první příčku žebříku, vydá se psovod za ním, aniž by se však dotýkal psa nebo žebříku. Na konci žebříku psovod psa sundá na zem a pes na zvukový nebo posuňkový povel zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Váhavé nebo ukvapené vyběhnutí, nejistá chůze po žebříku, jednotlivé kroky po bočnici nebo nedoběhnutí až na konec žebříku snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pes, který velkou část žebříku přejde po bočnici, vykazuje značnou nejistotu, propadává mezi jednotlivými příčkami nebo potřebuje pomoc svého psovoda, bude ve cviku hodnocen známkou chybně.
 • Pokud pes ze žebříku seskočí, bude cvik hodnocen 0 body.

6. Tunel - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:

 • Pevný vstup do tunelu, výška 0,50 m, délka 3 m;
 • Následuje část pro plazení z měkkého materiálu, délka 3 m.

Povolené povely psovoda:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel k proplazení;
 • Jeden zvukový povel pro setrvání;
 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel k zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a posuňkový povel k proplazení musí pes proběhnout tunelem. Po vyběhnutí z tunelu musí pes na zvukový povel k zastavení setrvat na místě. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke svému psovi a na zvukový nebo posuňkový povel uvede psa do základního postoje.

Hodnocení:

 • Váhavé vběhnutí do tunelu a jeho nejisté proběhnutí snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • V případě, že pes neopustí tunel, bude cvik hodnocen chybně.

7. Ovladatelnost na vzdálenost - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • 1 značka pro startovací místo;
 • 1 značka pro středové místo;
 • 3 výrazné objekty ve vzdálenosti 40 m, plocha cca 1 m x 1 m, výška max. 0,60 m (paleta, stůl a podobně).
 • 6 variant, ve kterých bude graficky znázorněno pořadí označených objektů.

Povolené povely psovoda:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel k vyběhnutí ke středové značce;
 • jeden zvukový povel k zastavení;
 • po jednom zvukovém a posuňkovém povelu k vyběhnutí k označeným objektům;
 • po jednom zvukovém povelu pro vyskočení a setrvání na každém ze tří označených objektů;
 • buď jeden zvukový nebo posuňkový povel k přivolání;
 • buď jeden zvukový nebo posuňkový povel k uvedení do základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod si před začátkem cviku vylosuje variantu pořadí, ve kterém bude pes k jednotlivým objektům vysílán.

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj ve výchozím bodě. Na pokyn rozhodčího, aniž by měnil své stanoviště, vysílá psovod svého psa jedním zvukovým a posuňkovým povelem k označenému bodu do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes doběhne k požadovanému bodu, obdrží zvukový nebo posuňkový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil své stanoviště, zvukovým a posuňkovým k prvnímu určenému bodu. Na další zvukový povel má pes na určený bod vyskočit a zde zůstat. Psovod jej pak vysílá zvukovým a posuňkovým povelem k dalšímu bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. Totéž platí i pro třetí určený bod.

Z třetího bodu psovod přivolá psa jedním zvukovým nebo jedním posuňkovým povelem k sobě a ten si před něj těsně předsedne. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

Hodnocení:

 • Váhavé vyběhnutí k první značce nebo k některému z určených bodů, silné vychýlení se z ideální linie, změna rychlosti, váhavé vyskočení na značku nebo svévolné opuštění určeného cílového bodu, pomoc ze strany psovoda jako více povelů nebo chyby při ukončení cviku snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Při nedodržení vylosovaného pořadí označených objektů nebo opuštění stanoviště psovodem bude cvik hodnocen známkou chybně.

8. Nesení psa a jeho předání - 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Startovní pozice: psa lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště .
 • Pomocník.

Povolené povely:

 • Vždy buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro zaujmutí startovní pozice, přivolání a zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Ze základního postoje smí psovod udělit svému psovi jeden zvukový nebo jeden posuňkový povel k zaujmutí startovní pozice, která usnadní zvedání psa.

Psovod nese svého psa 10 m v přímém směru a pak ho předá pomocníkovi. Ten pak nese psa dalších 10 m, zatímco psovod zůstává stát. Následně položí pomocník psa na zem. Pes u něj musí zůstat, dokud není na pokyn rozhodčího psovodem na jeden zvukový nebo posuňkový povel přivolán. Na další zvukový nebo posuňkový povel pak zaujme základní postoj.

Pes nesmí ke svému psovodovi ani k pomocníkovi projevit jakoukoli agresivitu.

Během nesení musí mít pes možnost volně pohybovat ocasem.

Hodnocení:

 • Pokud pes nespolupracuje, je při nesení neklidný, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem snaží vymanit z náručí, snižuje se bodové hodnocení.
 • Pokud pes vyskočí, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Přílišná bázlivost nebo agrese psa vůči psovodovi nebo pomocníkovi je důvodem k diskvalifikaci.

9. Dlouhodobé odložení - 20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Dvě označená místa zvlášť pro psy a feny.

Povolené povely:

 • Zvukový nebo posuňkový povel pro odložení;
 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí.

Provedení cviku:

Před započetím cviků poslušnosti druhého psa zaujme psovod se svým neupoutaným psem základní postoj na místě určeném k odložení. Na pokyn rozhodčího odloží psa zvukovým nebo posuňkovým povelem, aniž by u něj zanechal jakýkoli předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků na místo určené rozhodčím a zůstane klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 - 8 jiným psem.

V průběhu cviku ovladatelnost bez vodítka druhého psa odchází psovod samostatně do skupiny a pak se vrací zpět na své místo.

Na pokyn rozhodčího se psovod vrací zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Na další pokyn rozhodčího ho zvukovým nebo posuňkovým povel pro usednutí posadí. Pes se musí rychle a v přímém směru posadit.

Hodnocení:

 • Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení.
 • Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo, je cvik hodnocen známkou chybně. Opustí-li pes po ukončení čtvrtého cviku druhého psa určené místo více než o 3 m, následuje dílčí hodnocení.
 • Pokud se pes vzdálí z určeného místa před ukončením čtvrtého cviku druhého psa o více jak 3 m, je cvik hodnocen 0 body.
 • Oddíl poslušnost a dovednost končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.
TOPlist