Zkušební řád IPOR

Zkoušky RH-L - laviny

 

Zkouška způsobilosti záchranného psa - plochy

- RH-L E -

 

    V České republice je povinen každý psovod začínat vstup do zkušebního řádu zkouškou způsobilosti záchranného psa (RH-E). Úspěšně vykonaná zkouška příslušné kategorie ve stupni A opravňuje k účasti na zkoušce vyššího stupně téže kategorie.

 

Dělí se na:

     pachovou práci - 100 bodů

     poslušnost a dovednost - 100 bodů

     nejvyšší možný bodový zisk celkem - 200 bodů

 

Pachová práce RH-L E            odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                        100 bodů

Provedení práce:

            Přezkušuje se především intenzita práce a ovladatelnost psa        30 bodů

            Označení osoby                                                                                       70 bodů

Všeobecná ustanovení

 • Prohledávaná plocha: sněhová plocha 5000 m², nejméně 3 záhraby.
  Prostor je z důvodu snadnější kontroly práce a viditelnosti hranic označen vlajkami.
 • Počet ukrytých osob: 1 osoba.
  Psovi smí být umožněn zrakový a fyzický kontakt. Úkryty je možno měnit po každém psovi. Použité záhraby lze použít i opakovaně, při jejich změně však musí být vyloučeno nebezpečí chybného označení. Použité úkryty, které nebudou obsazené, zůstávají otevřené. Ukrývané osobě je zakázáno podílet se těsně před zahrabáním na přípravě úkrytu. Ukrytá osoba musí zaujmout svou polohu 10 minut před uvedením psa. Musí se dodržovat bezpečnostní opatření. Ukrytá osoba je asistentem rozhodčího a musí se chovat naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovala.
 • Časový limit pro vypracování max. 10 minut.
  Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa.

Povolené povely

 • Povoleno je opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny

 • Psovod se psem se zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného prostoru. Psovod se může pohybovat na lyžích či sněžnicích nebo i bez nich. Rozhodčí ústně popíše psovodovi situaci a zadání úkolu.
 • Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě. Pes má prohledávat určený prostor dle pokynů psovoda. Teprve když se pes vzdálí nejméně 20 metrů od psovoda nebo pokud značí osobu, smí psovod na pokyn rozhodčího opustit výchozí bod.
 • Při značení nalezené osoby je zakázána jakákoli podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod nahlásí rozhodčímu probíhající značení a teprve až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí místo nálezu zřetelně a intenzívně značit správným směrem až do příchodu psovoda. Psovod musí jednoznačně rozpoznat, kde se pro psa nachází místo průniku pachu.
 • Pes smí k hledané osobě proniknout. Následně je osoba na pokyn rozhodčího psovodem vyproštěna.
 • Oddíl A zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení

Hodnocení

 • Nedostatky v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti psa, stejně tak jako obtěžování figuranta snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení.
 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je toto označení hodnoceno 0 body.
 • První falešné označení snižuje výsledek o 20 bodů.
 • Při druhém falešném označení je pachová práce psa ukončena.
 • Při nenalezení osoby nemůže být zkouška splněna.
 • Zranění figuranta psem je důvodem k diskvalifikaci.

Poslušnost ke zkoušce RH-L E

Kritéria hodnocení a bodový zisk

            Nejvyšší možný bodový zisk celkem        100 bodů

            Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku                10 bodů

            Cvik 2: Průchod skupinou osob                  10 bodů

            Cvik 3: Ovladatelnost bez vodítka              15 bodů

            Cvik 4: Jízda dopravním prostředkem       10 bodů

            Cvik 5: Nesení psa a jeho předání             10 bodů

            Cvik 6: Dlouhodobé odložení                      15 bodů

            Cvik 7: Chůze ve stopě psovoda                15 bodů

            Cvik 8: Ovladatelnost na vzdálenost          15 bodů

 

Všeobecná ustanovení

Poslušnost a dovednost se provádí na sněhu.

Pokyn k zahájení nebo provedení cviku dává rozhodčí nebo jím pověřená osoba. Pes vykonává cviky radostně a rychle. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda.

Během cviku ovladatelnost bez vodítka zazní dva výstřely (ráže 6-9 mm). Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě strach, je diskvalifikován. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, ovšem jen pokud zůstane pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat jen pes lhostejný ke střelbě.

Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádí se psem na vodítku, stejně jako cvik 1 a 2.

Prováděcí pokyny

                1. Ovladatelnost na vodítku            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Cvik se provádí dle nákresu pro ovladatelnost na vodítku a bez vodítka uveřejněného v příloze Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo jeden posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

                2. Průchod skupinou osob            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, dvě osoby ve skupině vedou na vodítku psa (psa a fenu). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo jeden posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení.

Provedení cviku:

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. Následně psovod normálním krokem opustí skupinu a základním postojem cvik ukončí.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové / posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

                3. Ovladatelnost bez vodítka            15 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Cvik se provádí dle nákresu pro ovladatelnost na vodítku a bez vodítka uveřejněného v příloze Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo jeden posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

                4. Jízda dopravním prostředkem            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Dopravní prostředek:

 • Rolba, sedačková lanovka, vrtulník apod.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro naskočení;

 • Jeden zvukový povel pro setrvání;

 • Buď jeden zvukový nebo jeden posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v dostatečné vzdálenosti od dopravního prostředku základní postoj. Použít lze všechny běžné dopravní prostředky za předpokladu dodržení bezpečnostních ustanovení. Pes do dopravního prostředku nastoupí, naskočí nebo bude na dopravní prostředek vyzvednut. Po celou doby přepravy se pes musí chovat klidně a nenuceně. Po ukončení jízdy nebo letu psovod se svým psem vystoupí, postaví ho na zem vedle jízdní dráhy a za použití zvukového povelu k s ním zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Pokud pes při nastupování nebo vystupování nespolupracuje, nebo chová-li se nejistě, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

                5. Nesení psa a jeho předání            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Startovní pozice: psa lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště.

 • Pomocník.

Povolené povely:

 • Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Provedení cviku:

Ze základního postoje smí psovod udělit svému psovi libovolný zvukový a posuňkový povel k zaujetí startovní pozice, která usnadní zvedání psa.

Psovod nese svého psa 10 m v přímém směru a pak ho předá pomocníkovi. Ten pak nese psa dalších 10 m a psovod jde vedle něj. Smí na svého psa mluvit, ale nesmí se ho dotýkat. Následně položí pomocník psa na zem a psovod s ním zaujme základní postoj.

Pes nesmí ke svému psovodovi ani k pomocníkovi projevit jakoukoli agresivitu. Během nesení musí mít pes možnost volně pohybovat ocasem.

Hodnocení:

 • Pokud pes nespolupracuje, je při nesení neklidný, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem snaží vymanit z náručí, snižuje se bodové hodnocení.

 • Pokud pes vyskočí, je cvik hodnocen známkou chybně.

 • Přílišná bázlivost nebo agrese psa vůči psovodovi nebo pomocníkovi je důvodem k diskvalifikaci.

                6. Dlouhodobé odložení                15 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Dvě označená místa zvlášť pro psy a feny.

Povolené povely:

 • Zvukový nebo posuňkový povel pro odložení;

 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí

Provedení cviku:

Před započetím cviků poslušnosti druhého psa zaujme psovod se svým neupoutaným psem základní postoj na místě určeném k odložení. Na pokyn rozhodčího odloží psa zvukovým nebo posuňkovým povelem, aniž by u něj zanechal jakýkoli předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 30 kroků na místo určené rozhodčím a zůstane klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 - 6 jiným psem.

V průběhu cviku 1 druhého psa odchází psovod samostatně do skupiny a pak se vrací zpět na své místo.

Na pokyn rozhodčího se psovod vrací zpět ke svému psovi, postaví se po jeho pravé straně. Na další pokyn rozhodčího ho zvukovým nebo posuňkovým povel pro usednutí posadí. Pes se musí rychle a v přímém směru posadit.

Hodnocení:

 • Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení.

 • Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo, je cvik hodnocen známkou chybně.

 • Opustí-li pes po ukončení čtvrtého cviku druhého psa určené místo více než o 3 m, následuje dílčí hodnocení.

 • Pokud se pes vzdálí z určeného místa před ukončením čtvrtého cviku druhého psa o více jak 3 m, je cvik hodnocen 0 body.

                7. Chůze ve stopě psovoda            15 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Chůze ve stopě se provádí na turistických lyžích nebo sněžnicích.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro chůzi ve stopě;

 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj. Ze základního postoje se psovod se psem vydá na rozhodčím předem určenou trasu o celkové délce cca. 150 m s nejméně jednou změnou směru Psovod udělí psovi na začátku trasy zvukový a posuňkový povel k chůzi ve stopě, který smí během chůze vícekrát opakovat. Pes musí ze základního postoje ihned vejít do stopy psovoda a následovat ho v ní, aniž by na něj dotíral nebo mu překážel.

Hodnocení:

 • Vystupování psa ze stopy, předbíhání psovoda, nebo opožďování se snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

                8. Ovladatelnost na vzdálenost            15 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Pomůcky:

 • 1 značka pro startovní pozici.

 • 2 výrazné body ve vzdálenosti 20 m od sebe a od startovního bodu.

Povolené povely:

 • Po jednom zvukovém a posuňkovém povelu pro vyběhnutí ke každému z obou výrazným bodů;

 • Po jednom zvukovém povelu pro setrvání na každém z obou bodů;

 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro přivolání;

 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme základní postoj na startovní pozici. Na pokyn rozhodčího, vyšle psovod jedním zvukovým a posuňkovým povelem svého psa k prvnímu z určených bodů, aniž by při tom změnil své stanoviště. Na zvukový povel k setrvání pak pes zůstane na určeném místě. Psovod ho poté vyšle dalším zvukovým a posuňkovým povelem k druhému bodu, kde opět zvukovým povelem přikáže psovi, aby setrval na místě.

Pořadí bodů, ve kterém bude pes psovodem vysílán, stanoví na počátku cviku rozhodčí.

Od druhého bodu psovod přivolá psa jedním zvukovým nebo posuňkovým povelem k sobě a ten si před něj těsně předsedne. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

Hodnocení:

 • Váhavé vyběhnutí k označeným bodům, změny v rychlosti pohybu nebo svévolné opuštění cílového místa, stejně tak i pomoc psovoda, opakovaní povelů nebo chyby v závěru cviku snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

 • Pokud není dodrženo pořadí označených bodů určené rozhodčím, nebo pokud psovod opustí své stanoviště, je cvik hodnocen známkou chybně.

Tato část zkoušky končí odhlášením psovoda, při které mu rozhodčí sdělí hodnocení.


 

Zkouška způsobilosti záchranného psa lavináře A

- RH-L A -

 

Dělí se na:

     pachovou práci - 200 bodů

     poslušnost a dovednost - 100 bodů

     nejvyšší možný bodový zisk celkem - 300 bodů

 

 

Pachová práce RH-L A            odd. A

Pachová práce se skládá z dílčích cviků určení polohy psem a z technického určení polohy vyhledávacím přístrojem.

 

Kritéria pro hodnocení a bodový zisk


Nejvyšší možný bodový zisk celkem            200 bodů

Ovladatelnost

    Spolupráce se psovodem, okamžité a cílevědomé provedení úkolů při zachování motivace

    20 bodů

Intenzita hledání

    Ochota k práci, temperament, motivace, radost z práce, kondice, způsob hledání            

    10 bodů

Pohyblivost

    Druh a způsob pohybu, pohyb ve ztíženém prostředí

    10 bodů

Samostatnost

    Projev vlastní chuti k práci

    10 bodů

Taktika psovoda

    Vyhodnocení situace, kvalita zvolené taktiky a její dodržení, přehled psovoda během celé pachové práce

    10 bodů

    Označení 2 osoby, každá maximum 60 bodů, mínus případné falešné označení - 120 bodů

Práce s vyhledávacím přístrojem

Zacházení psovoda s vyhledávacím přístrojem, nalezení vysílače

    20 bodů


Všeobecná ustanovení

Vyhledání psem:

 • Prohledávaná plocha: sněhová plocha 8.000 m².
  Prostor je z důvodu snadnější kontroly práce a viditelnosti hranic označen vlajkami.

 • Počet ukrytých osob: 2 osoby, zahrabány v hloubce max. 1 m
  Psovi nesmí být umožněn zrakový nebo fyzický kontakt, zakrytí osob má být velmi nenápadné. Ukryté osoby musí ležet od sebe ve vzdálenosti, která umožní jasné označení. Použité úkryty lze použít i opakovaně, při jejich změně však musí být vyloučeno nebezpečí chybného označení. Použité úkryty, které nebudou obsazené, musí zůstat otevřené. Ukrývaným osobám je zakázáno podílet se těsně před zahrabáním na přípravě úkrytu.

 • Ukryté osoby musí zaujmout svou polohu 10 minut před uvedením psa. Musí se dodržovat bezpečnostní opatření. Ukryté osoby jsou asistenty rozhodčího a musejí se chovat naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovaly.

 • Pomocníci: bezprostředně před začátkem vyhledávání a během práce psa projdou prohledávaný prostor křížem krážem na lyžích nebo bez lyží nejméně 3 osoby.

 • Časový limit pro vypracování max. 15 minut.
  Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa. Během vyprošťování první osoby je časový limit přerušen.

Vyhledání vyhledávacím přístrojem:

 • Sněhové pole, 10 m x 10 m, zřetelně označeno.

 • 1 vyhledávací přístroj sloužící jako vysílač.

 • 1 vyhledávací přístroj sloužící jako přijímač.

Při hlášení je psovod povinen informovat rozhodčího o tom, zda používá vlastní vyhledávácí přístroj, či přístroj pořadatele.

Povolené povely

Vyhledání psem:

 • Je dovoleno používání libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí ustanovení

Vyhledání psem:

Psovod se psem se zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného prostoru. Psovod se během práce pohybuje na turistických lyžích nebo sněžnicích.

Psovod obdrží popis situace a zadání úkolu v řeči pořadatele, případně na požádání i v němčině či angličtině. Rozhodčí ústně popíše psovodovi prohledávanou plochu. Taktika prohledávání terénu je zcela ponechána na psovodovi, který jí musí před započetím práce sdělit rozhodčímu. Pokud psovod během práce taktiku změní, je povinen o tom informovat rozhodčího. V tomto případě však běží časový limit.

Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě. Pes má prohledávat určený prostor dle pokynů psovoda. Teprve když se pes vzdálí nejméně 30 metrů od psovoda nebo pokud značí osobu, smí psovod na pokyn rozhodčího opustit výchozí bod.

Při značení nalezené osoby je zakázána jakákoli podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod hlásí rozhodčímu probíhající značení a teprve až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí místo nálezu zřetelně a intenzívně značit správným směrem až do příchodu psovoda. Psovod musí jednoznačně rozpoznat, kde se pro psa nachází místo průniku pachu. Psovod označí místo nálezu a na pokyn rozhodčího osobu vyprostí. Na další pokyn rozhodčího pak smí pokračovat v práci.

Oddíl A zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

Vyhledání vyhledávacím přístrojem

Psovod musí v označeném prostoru během 5 minut nalézt, vyhrabat a předat rozhodčímu vyhledávací přístroj, který je ukryt pod sněhem v hloubce cca 0,30 m. Taktika vyhledávání je zcela ponechána na psovodovi.

Hodnocení

Vyhledání psem:

 • Nedostatky v taktice psovoda, ale i v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti psa, stejně tak jako obtěžování figuranta snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení.

 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je toto označení hodnoceno 0 body.

 • První falešné označení snižuje výsledek o 40 bodů.

 • Při druhém falešném označení je pachová práce psa ukončena.

 • Při nenalezení jedné osoby nemůže být zkouška splněna, nejvyšší možný bodový zisk je v takovém případě 139 bodů.

 • Zranění figuranta psem je důvodem k diskvalifikaci.

Vyhledání vyhledávácím přístrojem:

 • Při překročení časového limitu je cvik hodnocen 0 body.

 

 

Poslušnost ke zkoušce RH-L A + RH-L B

Kritéria pro hodnocení a bodový zisk

            Nejvyšší možný bodový zisk celkem                        100 bodů

            Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka                                    10 bodů

            Cvik 2: Polohy psa na vzdálenost s přivoláním              10 bodů

            Cvik 3: Aport volný                                                               10 bodů

            Cvik 4: Ovladatelnost na vzdálenost                                10 bodů

            Cvik 5: Nesení psa a jeho předání                                    10 bodů

            Cvik 6: Dlouhodobé odložení                                             20 bodů

            Cvik 7: Chůze ve stopě psovoda                                       20 bodů

            Cvik 8: Jízda dopravním prostředkem                              10 bodů

 

Všeobecná ustanovení:

Poslušnost a dovednost se provádí na sněhu.

Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádí na vodítku v základním postoji. Povoleno je pouze vodítko a řetízkový obojek. Volba povelů při provádění cviků je ponechána na psovodovi, ale musí to vždy být jeden krátký zvukový povel. Jméno psa ve spojení s povelem se považuje za jeden zvukový povel. Posuňkové povely jsou možné pouze, pokud je to výslovně povoleno. Pokud použije psovod ke splnění cviku druhý povel, snižuje se hodnocení o dvě známky.

Pes má cviky provádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Přechodové fáze mezi cviky se nehodnotí. Povolena je krátká motivace psa mezi jednotlivými cviky a stejně tak i pochvala psa po provedení každého cviku. Před započetím následujícího cviku zaujme psovod znovu základní postoj.

V základním postoji sedí pes těsně a rovně na levé straně psovoda tak, že jeho rameno je souběžně s kolenem psovoda. Při změně z pozice před psovodem do základního postoje, se smí pes k psovodovi přiřadit přímo nebo ho těsně obejít.

Každý cvik se zahajuje na pokyn rozhodčího.

Bezprostředně před začátkem práce je losem určeno pořadí cviků 1 – 5. Po losování psovod psa odpoutá z vodítka.

Během cviku ovladatelnost bez vodítka zazní dva výstřely (ráže 6-9 mm). Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě strach, je diskvalifikován. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, ovšem jen pokud zůstane pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat jen pes lhostejný ke střelbě.

Prováděcí pokyny:

            1. Ovladatelnost bez vodítka            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Ovladatelnost bez vodítka se vždy provádí dle schématu uveřejněného v příloze. Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, dvě osoby ve skupině vedou na vodítku psa (psa a fenu). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo jeden posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. Následně psovod normálním krokem opustí skupinu a základním postojem cvik ukončí.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

            2. Polohy psa na vzdálenost s přivoláním            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku

Povolené povely:

 • Jeden krátký zvukový povel pro chůzi u nohy, který smí být udělen při vykročení a při zaujmutí základního postoje.

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro každé přivolání;

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v sedě;

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže;

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení ve stoje.

Provedení cviku:

Ze základního postoje vykročí psovod se svým neupoutaným psem u nohy v přímém směru. Po cca 10 – 15 krocích si pes na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v sedě ihned sedne, aniž by psovod přerušil chůzi nebo se ohlédl. Po dalších cca 40 krocích v přímém směru se psovod zastaví a otočí se ke svému klidně sedícímu psovi. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá jedním zvukovým a posuňkovým povelem. Jakmile pes rychle a radostně dosáhne zhruba poloviny vzdálenosti, dá psovod jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže. Na opětovný pokyn rozhodčího se pes na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení ve stoje postaví. Na další pokyn rozhodčího psovod svého psa jedním zvukovým povelem přivolá. Pes musí radostně a rychlým krokem přiběhnout a předsednout těsně před psovoda. Na další zvukový a posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

Hodnocení:

 • Chyby v provedení, pomalé, neklidné a opožděné usednutí, ulehnutí a postavení, stejně jako pomalé přiběhnutí a předsednutí, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

 • Pokud pes zaujme jinou než požadovanou polohu, budou mu sraženy 2 body.

            3. Aport volný            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Předmět denní potřeby psovoda, který má po celou dobu oddílu zkoušky u sebe.

Povolené povely:

 • Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu k přinesení a k zaujmutí základního postoje;

 • Jeden zvukový povel k odevzdání aportu.

Provedení cviku:

Ze základního postoje odhodí psovod předmět denní potřeby do vzdálenosti přibližně 10 kroků. Zvukový nebo posuňkový povel pro přinesení smí dát až v okamžiku, kdy předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na povel rychle doběhnout k předmětu, ihned ho uchopit a stejně rychle jej přinést zpět. S předmětem si pak předsedne těsně před psovoda a drží ho tak dlouho, dokud mu ho po krátké pauze psovod zvukovým povelem pro odevzdání neodebere. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště.

Hodnocení:

 • Odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc psovoda bez opuštění stanoviště, stejně tak jako chyby v provedení základního postoje, pomalý pohyb, špatné uchopení předmětu, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku snižují bodové hodnocení.

 • Opustí-li psovod své stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen známkou chybně.

 • Pokud pes předmět nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

            4. Ovladatelnost na vzdálenost            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Pomůcky:

 • 1 značka pro startovací místo;

 • 1 značka pro středové místo;

 • 3 výrazné předměty ve vzdálenosti 40 m, (batoh, části oblečení a podobně).

 • 6 variant, ve kterých bude graficky znázorněno pořadí označených objektů.

Povolené povely psovoda:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel k vyběhnutí ke středové značce;

 • jeden zvukový povel k zastavení;

 • po jednom zvukovém a posuňkovém povelu k vyběhnutí k označeným bodům;

 • po jednom zvukovém povelu k setrvání u každého ze tří označených bodů;

 • buď jeden zvukový nebo posuňkový povel k přivolání;

 • buď jeden zvukový nebo posuňkový povel k uvedení do základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod si před začátkem cviku vylosuje variantu pořadí, ve kterém bude pes k jednotlivým objektům vysílán.

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj ve výchozím bodě. Na pokyn rozhodčího, aniž by měnil své stanoviště, vysílá psovod svého psa jedním zvukovým a posuňkovým povelem k označenému bodu do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes doběhne k požadovanému bodu, obdrží zvukový nebo posuňkový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil své stanoviště, zvukovým a posuňkovým k prvnímu určenému bodu. Na další zvukový povel má zde pes setrvat. Psovod jej pak vysílá zvukovým a posuňkovým povelem k dalšímu bodu, u kterého má pes opět zůstat. Totéž platí i pro třetí určený bod.

Z třetího bodu psovod přivolá psa jedním zvukovým nebo jedním posuňkovým povelem k sobě a ten si před něj těsně předsedne. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

Hodnocení:

 • Váhavé vyběhnutí k první značce nebo k některému z určených bodů, silné vychýlení se z ideální linie, změna rychlosti, váhavé vyskočení na značku nebo svévolné opuštění určeného cílového bodu, pomoc ze strany psovoda jako více povelů nebo chyby při ukončení cviku snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

 • Při nedodržení vylosovaného pořadí označených objektů nebo opuštění stanoviště psovodem bude cvik hodnocen známkou chybně.

                5. Nesení psa a jeho předání            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Startovní pozice: psa lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště.

 • Pomocník.

Povolené povely:

 • Vždy buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro zaujmutí startovní pozice, přivolání a zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Ze základního postoje smí psovod udělit svému psovi jeden zvukový nebo jeden posuňkový povel k zaujmutí startovní pozice, která usnadní zvedání psa.

Psovod nese svého psa 10 m v přímém směru a pak ho předá pomocníkovi. Ten pak nese psa dalších 10 m, zatímco psovod zůstává stát. Následně položí pomocník psa na zem. Pes u něj musí zůstat, dokud není na pokyn rozhodčího psovodem na jeden zvukový nebo posuňkový povel přivolán. Na další zvukový nebo posuňkový povel pak zaujme základní postoj.

Pes nesmí ke svému psovodovi ani k pomocníkovi projevit jakoukoli agresivitu.

Během nesení musí mít pes možnost volně pohybovat ocasem.

Hodnocení:

 • Pokud pes nespolupracuje, je při nesení neklidný, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem snaží vymanit z náručí, snižuje se bodové hodnocení.

 • Pokud pes vyskočí, je cvik hodnocen známkou chybně.

 • Přílišná bázlivost nebo agrese psa vůči psovodovi nebo pomocníkovi je důvodem k diskvalifikaci.

                6. Dlouhodobé odložení            20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Dvě označená místa zvlášť pro psy a feny.

Povolené povely:

 • Zvukový nebo posuňkový povel pro odložení;

 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí.

Provedení cviku:

Před započetím cviků poslušnosti druhého psa zaujme psovod se svým neupoutaným psem základní postoj na místě určeném k odložení. Na pokyn rozhodčího odloží psa zvukovým nebo posuňkovým povelem, aniž by u něj zanechal jakýkoli předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků na místo určené rozhodčím a zůstane klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 - 6 jiným psem.

V průběhu cviku ovladatelnost bez vodítka druhého psa odchází psovod samostatně do skupiny a pak se vrací zpět na své místo.

Na pokyn rozhodčího se psovod vrací zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Na další pokyn rozhodčího ho zvukovým nebo posuňkovým povel pro usednutí posadí. Pes se musí rychle a v přímém směru posadit.

Hodnocení:

 • Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení.

 • Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo, je cvik hodnocen známkou chybně. Opustí-li pes po ukončení čtvrtého cviku druhého psa určené místo více než o 3 m, následuje dílčí hodnocení.

 • Pokud se pes vzdálí z určeného místa před ukončením čtvrtého cviku druhého psa o více jak 3 m, je cvik hodnocen 0 body.

            7. Chůze ve stopě psovoda            20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro chůzi ve stopě;

 • Buď jeden zvukový nebo jeden posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Chůze ve stopě psovoda se u stupně A provádí na sněžnicích nebo na turistických lyžích, u stupně B pouze na turistických lyžích.

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj. Ze základního postoje se psovod se psem vydá na rozhodčím předem určenou trasu o celkové délce cca 500 m. Psovod udělí psovi na začátku trasy zvukový a posuňkový povel k chůzi ve stopě, který smí během chůze vícekrát opakovat. Pes musí ze základního postoje ihned vejít do stopy psovoda a následovat ho v ní, aniž by na něj dotíral nebo mu překážel.

Hodnocení:

 • Vystupování psa ze stopy, předbíhání psovoda, nebo opožďování snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

            8. Jízda dopravním prostředkem            10 bodů            

Předpoklady pro provedení cviku:

Dopravní prostředek:

 • Rolba, sedačková lanovka, vrtulník apod.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro naskočení;

 • Jeden zvukový povel pro setrvání;

 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v dostatečné vzdálenosti od dopravního prostředku základní postoj. Použít lze všechny běžné dopravní prostředky za předpokladu dodržení bezpečnostních ustanovení. Pes do dopravního prostředku nastoupí, naskočí nebo bude na dopravní prostředek vyzvednut. Po celou doby přepravy se pes musí chovat klidně a nenuceně. Po ukončení jízdy nebo letu psovod se svým psem vystoupí, postaví ho na zem vedle jízdní dráhy a za použití zvukového povelu s ním zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Nejisté chování psa snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

 • Pokud pes při nastupování či vystupování nespolupracuje, je cvik hodnocen 0 body.

 • Oddíl B zkoušky je končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.


 

Zkouška způsobilosti záchranného psa lavináře B

- RH-L B -

 

Dělí se na:

     pachovou práci - 100 bodů

     poslušnost a dovednost - 100 bodů

     nejvyšší možný bodový zisk celkem - 200 bodů

 

Pachová práce RH-L B            odd. A

Pachová práce se skládá z dílčích cviků určení polohy psem a z technického určení polohy vyhledávacím přístrojem.

 

Kritéria pro hodnocení a bodový zisk


                Nejvyšší možný bodový zisk celkem            200 bodů

Ovladatelnost

    Spolupráce se psovodem, okamžité a cílevědomé provedení úkolů při zachování motivace

    20 bodů

Intenzita hledání

    Ochota k práci, temperament, motivace, radost z práce, kondice, způsob hledání

    10 bodů

Pohyblivost

    Druh a způsob pohybu, pohyb ve ztíženém prostředí

    10 bodů

Samostatnost

    Projev vlastní chuti k práci

    10 bodů

Taktika psovoda

    Vyhodnocení situace, kvalita zvolené taktiky a její dodržení, přehled psovoda během celé pachové práce

    10 bodů

Označení

    3 osoby, každá max. 40 bodů, mínus případné falešné označení

    120 bodů

Práce s vyhledávacím přístrojem

    Zacházení psovoda s vyhledávacím přístrojem, nalezení vysílače

    20 bodů


Všeobecná ustanovení

Vyhledání psem:

 • Prohledávaná plocha: sněhová plocha 12.000 m².
  Prostor je z důvodu snadnější kontroly práce a viditelnosti hranic označen vlajkami.

 • Počet ukrytých osob: 3 osoby, zahrabány v hloubce cca 2 m
  Psovi nesmí být umožněn zrakový nebo fyzický kontakt, zakrytí osob má být velmi nenápadné. Ukryté osoby musí ležet od sebe ve vzdálenosti, která umožní jasné označení. Použité úkryty lze použít i opakovaně, při jejich změně však musí být vyloučeno nebezpečí chybného označení. Použité úkryty, které nebudou obsazené, musí zůstat otevřené. Ukrývaným osobám je zakázáno podílet se těsně před zahrabáním na přípravě úkrytu.
  Ukryté osoby musí zaujmout svou polohu 10 minut před uvedením psa. Musí se dodržovat bezpečnostní opatření. Ukryté osoby jsou asistenty rozhodčího a musí se chovat naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovaly.

 • Pomocníci: do 15 min. před začátkem vyhledávání projdou prohledávaný prostor křížem krážem na lyžích nebo bez lyží nejméně 3 osoby se zkušebním psem. Bezprostředně před nasazením psa nebo v jeho průběhu projdou nebo projedou na lyžích prohledávaný terén min. 3 osoby bez psa.

 • Časový limit pro vypracování max. 30 minut.
  Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa.

Vyhledání vyhledávacím přístrojem:

 • Sněhové pole, 10 m x 10 m, zřetelně označeno.

 • 1 vyhledávací přístroj sloužící jako vysílač.

 • 1 vyhledávací přístroj sloužící jako přijímač.

Při hlášení je psovod povinen informovat rozhodčího o tom, zda používá vlastní vyhledávácí přístroj, či přístroj pořadatele

Povolené povely

Vyhledání psem:

 • Je dovoleno používání libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí ustanovení

Vyhledání psem:

Psovod se psem se zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného prostoru. Psovod se během práce pohybuje na turistických lyžích.

Psovod obdrží popis situace a zadání úkolu v řeči pořadatele, případně na požádání i v němčině či angličtině. Rozhodčí ústně popíše psovodovi prohledávanou plochu. Taktika prohledávání terénu je zcela ponechána na psovodovi, který jí musí před započetím práce sdělit rozhodčímu. Pokud psovod během práce taktiku změní, je povinen o tom informovat rozhodčího. V tomto případě však běží časový limit.

Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě. Pes má prohledávat určený prostor dle pokynů psovoda. Teprve když se pes vzdálí nejméně 30 metrů od psovoda nebo pokud značí osobu, smí psovod na pokyn rozhodčího opustit výchozí bod.

Při značení nalezené osoby je zakázána jakákoli podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod musí ohlásit rozhodčímu probíhající značení a teprve až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí místo nálezu zřetelně a intenzívně značit správným směrem až do příchodu psovoda. Psovod musí jednoznačně rozpoznat, kde se pro psa nachází místo průniku pachu. Psovod označí místo nálezu. Nalezená osoba je pak pomocníky vyproštěna. Na pokyn rozhodčího smí dvojice pokračovat v práci, aniž by vyčkala ukončení vyprošťovacích prací.

Oddíl A zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení

Vyhledání vyhledávacím přístrojem:

Psovod musí v označeném prostoru během 5 minut nalézt, vyhrabat a předat rozhodčímu vyhledávací přístroj, který je ukryt pod sněhem v hloubce cca 0,30 m. Taktika vyhledávání je zcela ponechána na psovodovi.

Hodnocení

Vyhledání psem:

 • Nedostatky v taktice psovoda, ale i v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti psa, stejně tak jako obtěžování figuranta snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení.

 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je toto označení hodnoceno 0 body.

 • První falešné označení snižuje výsledek o 40 bodů.

 • Při druhém falešném označení je pachová práce psa ukončena.

 • Při nenalezení jedné osoby nemůže být zkouška splněna, nejvyšší možný bodový zisk je v takovém případě 139 bodů.

 • Zranění figuranta psem je důvodem k diskvalifikaci.

Vyhledání vyhledávácím přístrojem:

 • Při překročení časového limitu je cvik hodnocen 0 body.

 

Poslušnost ke zkoušce RH-L B (viz výše u zkoušky RH-L A)


 

Zkouška způsobilosti záchranného psa lavináře Cadaver

- RH-L C -

 

    Toto je nejvyšší a nejtěžší mezinárodní zkouška lavinových prací, která již ale od 01.01.2012 není v aktuálním zkušebním řádu.

 

1) Pachové práce:                               200 (140) 

    intenzita práce a ovladatelnost psa     20 

    chování psovoda                                    20 

    práce s vyhledávacím přístrojem         20 

    označení 2 osob (á 50 bodů)               100 

    hrabání nebo vyštěkání (á 10 bodů)   20

    označení předmětu denní potřeby       20 

    Doba vypracování: max. 30 minut pro vyhledávání, sněhová plocha nejméně 10 000 m čtverečních, 2 osoby umístěné v hloubce asi 2 m. Vizuální ani dotykový kontakt nemá být umožněn. Jeden batoh je ukryt v hloubce 0,50 m.

2) Poslušnost:                                             50 (35)

    a) Ovladatelnost bez vodítka                     15 

    b) Odložení vsedě                                         5

    c) Odložení vleže s přivoláním                    5

    d) Odložení ve stoje s přivoláním               5

    e) Aport volný                                                 

    f) Vysílání s odložením                                 

    g) Odložení při vzdálení se psovoda        10

3) Dovednost:                                                                           50 (35) 

    a) Chůze po stopě                                                                     15 

    b) Jízda v dopravním prostředku                                            15 

    c) Ovladatelnost na vzdálenost                                               10 

    d) Vyzvednutí a sundání psa, jeho uchopení a předání     10  

4) Celkem:                  300 (210) 

    pachová práce            200 

    poslušnost                     50 

    dovednost                      50

 

TOPlist