Zkušební řád IPOR

Zkoušky RH-W - voda

 

Zkouška způsobilosti záchranného psa - voda

- RH-W E -

 

    V České republice je povinen každý psovod začínat vstup do zkušebního řádu zkouškou způsobilosti záchranného psa (RH-E). Úspěšně vykonaná zkouška příslušné kategorie ve stupni A opravňuje k účasti na zkoušce vyššího stupně téže kategorie.

Dělí se na:

        práci ve vodě                                                100 bodů

        poslušnost a dovednost                              100 bodů

        nejvyšší možný bodový zisk celkem         200 bodů

Práce ve vodě RH-W E    odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

            Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                       100 bodů

            Cvik 1: Aport z vody hozený ze břehu vzdálenost 15 m                                         20 bodů

            Cvik 2: Přinesení záchranné pomůcky ze břehu: provaz, vzdálenost 25 m        20 bodů

            Cvik 3: Záchrana tonoucího ze břehu: postroj, vzdálenost 25 m                          60 bodů

 

Všeobecná ustanovení

Během zkoušky musejí být dodržována bezpečnostní pravidla. Všichni zúčastnění, kteří se nacházejí ve vodě nebo na člunu, jsou povinni nosit neoprénový oblek nebo záchrannou vestu.

Psovod je oblečen do neoprénového obleku nebo má na sobě záchrannou vestu. Pes je vybaven plovací vestou nebo speciálním postrojem pro vodní práce.

Cviky se provádějí na takovém místě, kde je umožněn psovi, který během většiny cviků musí plavat, snadný výstup na břeh.

Prováděcí pokyny:

            1. Aport z vody hozený ze břehu            20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Plovoucí předmět.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro přinesení;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odevzdání;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Ze základního postoje na břehu odhodí psovod do vody do vzdálenosti min. 15 m plovoucí předmět. Zvukový a posuňkový povel pro přinesení dává v okamžiku, kdy předmět klidně leží na hladině. Pes musí doplavat k předmětu, ihned ho uchopit a přinést jej přímou cestou k psovodovi. Psovod mu ho pak na jeden zvukový a posuňkový povel odebere. Na další zvukový a posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

Hodnocení:

 • Upuštění předmětu snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes předmět nedonese, je cvik hodnocen 0 body.

            2. Přinesení záchranné pomůcky ze břehu            20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Osoba na surfu.
 • Lodní lano, délka cca 30 m.

Povolené povely:

 • Jsou povoleny libovolné zvukové a posuňkové povely.

Provedení cviku:

Osoba na surfu se nachází na vodě 25 m od břehu. Psovod, stojící na břehu, podá psovi konec cca 30 m dlouhého lodního lana. Na pokyn psovoda plave pes s lanem k surfu a předá ho osobě v nesnázích. Zatímco psovod surf přitahuje, pes klidně plave po jeho boku zpět. Ve chvíli, kdy surf dosáhne břehu, psovod si přivolá psa k sobě.

Hodnocení:

 • Upuštění lana snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes lano pomocníkovi na surfu nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

            3. Záchrana tonoucího ze břehu            60 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Pomocník v neoprénovém obleku ve vodě.

Povolené povely:

 • Je dovoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Provedení cviku:

Osoba, simulující tonoucího a volající o pomoc, se nachází ve vodě ve vzdálenosti 25 m od břehu.

Na povel psovoda plave pes k pomocníkovi. Jakmile se tonoucí chytne psa za postroj nebo plovací vestu, pes se samostatně vrací ke břehu. Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů. Když pes s osobou v nesnázích dosáhne břehu, přebírá další péči o zachráněného psovod.

Hodnocení:

 • Pokud pes neplave přímo k tonoucímu, neplave nejkratší cestou zpět ke břehu, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes tonoucího nepřitáhne, je cvik hodnocen 0 body.

Tato část zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

 

Poslušnost ke zkoušce RH-W E

Kritéria hodnocení a bodový zisk

            Nejvyšší možný bodový zisk celkem           100 bodů

            Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku                        10 bodů

            Cvik 2: Průchod skupinou osob                          10 bodů

            Cvik 3: Ovladatelnost bez vodítka                     10 bodů

            Cvik 4: Jízda na surfu                                          15 bodů

            Cvik 5: Nesení psa a jeho předání                    10 bodů

            Cvik 6: Dlouhodobé odložení                             10 bodů

            Cvik 7: Jízda ve člunu                                         15 bodů

            Cvik 8: Plavání na vzdálenost                            20 bodů

Všeobecná ustanovení

Pokyn k zahájení nebo provedení cviku dává rozhodčí nebo jím pověřená osoba. Pes vykonává cviky radostně a rychle. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda.

Během cviku ovladatelnost bez vodítka zazní dva výstřely (ráže 6-9 mm). Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě strach, je diskvalifikován. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, ovšem jen pokud zůstane pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat jen pes lhostejný ke střelbě.

Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádí se psem na vodítku, stejně jako cvik 1 a 2.

Prováděcí pokyny

            1. Ovladatelnost na vodítku            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Cvik se provádí dle nákresu pro ovladatelnost na vodítku a bez vodítka uveřejněného v příloze Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové povely, snižují bodové hodnocení.

            2. Průchod skupinou osob            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, dvě osoby ve skupině vedou na vodítku psa (psa a fenu). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení.

Provedení cviku:

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. Následně psovod normálním krokem opustí skupinu a základním postojem cvik ukončí.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

            3. Ovladatelnost bez vodítka            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Cvik se provádí dle nákresu pro ovladatelnost na vodítku a bez vodítka uveřejněného v příloze Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové povely, snižují bodové hodnocení.

                4. Jízda na surfu            15 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Surf

Povolené povely:

 • Libovolný povel pro naskočení

 • Po jednom zvukovém povelu pro setrvání na surfu a seskočení

Provedení cviku:

Na pokyn rozhodčího postrčí psovod surf s ležícím psem určeným směrem do vzdálenosti cca 20 m. Na začátku jízdy smí psovod dát jeden zvukový nebo posuňkový povel pro setrvání psa na surfu.

Pes se musí chovat klidně a zůstat na surfu, dokud mu psovod nedá zvukový a posuňkový povel pro seskočení.

Hodnocení:

 • Neklidné a nejisté chování na surfu snižuje bodové hodnocení.

 • Nenastoupí-li pes na surf, je cvik hodnocen 0 body.

            5. Nesení psa a jeho předání            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Startovní pozice: psa lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště .

 • Pomocník.

Povolené povely:

 • Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Provedení cviku:

Ze základního postoje smí psovod udělit svému psovi libovolný zvukový a posuňkový povel k zaujetí startovní pozice, která usnadní zvedání psa.

Psovod nese svého psa 10 m v přímém směru a pak ho předá pomocníkovi. Ten pak nese psa dalších 10 m a psovod jde vedle něj. Smí na svého psa mluvit, ale nesmí se ho dotýkat. Následně položí pomocník psa na zem a psovod s ním zaujme základní postoj.

Pes nesmí ke svému psovodovi ani k pomocníkovi projevit jakoukoli agresivitu. Během nesení musí mít pes možnost volně pohybovat ocasem.

Hodnocení:

 • Pokud pes nespolupracuje, je při nesení neklidný, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem snaží vymanit z náručí, snižuje se bodové hodnocení.

 • Pokud pes vyskočí, je cvik hodnocen známkou chybně.

 • Přílišná bázlivost nebo agrese psa vůči psovodovi nebo pomocníkovi je důvodem k diskvalifikaci.

            6. Dlouhodobé odložení            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Dvě označená místa zvlášť pro psy a feny.

Povolené povely:

 • Zvukový nebo posuňkový povel pro odložení;

 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí

Provedení cviku:

Před započetím cviků poslušnosti druhého psa zaujme psovod se svým neupoutaným psem základní postoj na místě určeném k odložení. Na pokyn rozhodčího odloží psa zvukovým nebo posuňkovým povelem, aniž by u něj zanechal jakýkoli předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 30 kroků na místo určené rozhodčím a zůstane klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 - 6 jiným psem.

V průběhu cviku 1 druhého psa odchází psovod samostatně do skupiny a pak se vrací zpět na své místo.

Na pokyn rozhodčího se psovod vrací zpět ke svému psovi, postaví se po jeho pravé straně. Na další pokyn rozhodčího ho zvukovým nebo posuňkovým povel pro usednutí posadí. Pes se musí rychle a v přímém směru posadit.

Hodnocení:

 • Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení.

 • Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo, je cvik hodnocen známkou chybně.

 • Opustí-li pes po ukončení čtvrtého cviku druhého psa určené místo více než o 3 m, následuje dílčí hodnocení.

 • Pokud se pes vzdálí z určeného místa před ukončením čtvrtého cviku druhého psa o více jak 3 m, je cvik hodnocen 0 body.

            7. Jízda ve člunu            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.

Povolené povely:

 • Zvukový a posuňkový povel k naskočení;

 • Zvukový povel k setrvání;

 • Buď jeden zvukový nebo jeden posuňkový povel k zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od člunu základní postoj. Pes do člunu nastoupí, skočí nebo je do něj vyzvednut. Během transportu se pes musí chovat klidně a uvolněně. Po ukončení jízdy psovod se psem opustí člun a pomocí zvukového povelu zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Nejisté chování snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

 • Pokud pes nenastoupí bez váhání do člunu anebo pokud při nakládání do člunu a vykládání ze člunu nespolupracuje, je cvik ohodnocen 0 body.

            8. Plavání na vzdálenost            20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Motorový člun s lodníkem.

Povolené povely:

 • Zvukový a posuňkový povel pro vzdálení se od člunu;

 • Zvukový a posuňkový povel pro následování;

 • Zvukový a posuňkový povel pro přivolání.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nacházejí ve člunu. Musejí se chovat disciplinovaně, ale zaujmutí základního postoje se nevyžaduje.

Psovod vysadí ze stojícího člunu psa do vody. Psovod pošle psa pryč od člunu, tak aby se tento mohl dát do pohybu. Člun jede ve vzdálenosti cca 10 m od psa tak, aby mohl být pes stále pod kontrolou. Na zvukový a posuňkový povel pes člun klidně následuje na vzdálenost 200 m. Následně člun zastaví a psovod psa zvukovým a posuňkovým povelem přivolá. Pes plave k němu a psovod mu pomůže zpět do člunu.

Hodnocení:

 • Neklidné, nerovnoměrné plavání, stejně jako nedostatky při plavání nebo zvedání do člunu, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

 • Prokáže-li pes nedostatečnou kondici, je cvik předčasně ukončen a hodnocen 0 body.

 • Tato část zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.


 

Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání A

- RH-W A -

 

Dělí se na:

                 práci ve vodě                                                    200 bodů

                 poslušnost a dovednost                                  100 bodů

                 nejvyšší možný bodový zisk celkem            300 bodů

Práce ve vodě RH-W A            odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                        200 bodů

            Cvik 1: Přinesení záchranné pomůcky ze břehu: lano, vzdálenost 25 m           20 bodů

            Cvik 2: Záchrana tonoucího ze břehu: postroj, vzdálenost 25 m                         60 bodů

            Cvik 3: Přinesení záchranné pomůcky ze člunu: lano, vzdálenost 25 m            20 bodů

            Cvik 4: Záchrana tonoucího ze člunu: postroj, vzdálenost 25 m                         60 bodů

            Cvik 5: Přivlečení nepojízdné lodičlun s vesly, vzdálenost 25 m                      40 bodů

Všeobecná ustanovení

Během zkoušky musejí být dodržována bezpečnostní pravidla. Všichni zúčastnění, kteří se nacházejí ve vodě nebo na člunu, jsou povinni nosit neoprénový oblek nebo záchrannou vestu.

Psovod je oblečen do neoprénového obleku nebo má na sobě záchrannou vestu. Pes je vybaven plovací vestou nebo speciálním postrojem pro vodní práce.

Cviky se provádějí na takovém místě, kde je umožněn psovi, který během většiny cviků musí plavat, snadný výstup na břeh.

Povolené povely

 • Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny:

Přinesení záchranné pomůcky ze břehu20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Člun s vesly s lodníkem.
 • Lodní lano o délce cca 30 m.

Provedení cviku:

Člun s lodníkem se nachází na vodě 25 m od břehu. Psovod, stojící na břehu, podá psovi konec cca 30 m dlouhého lodního lana. Na pokyn psovoda plave pes s lanem ke člunu a předá ho lodníkovi. Zatímco psovod přitahuje člun, pes klidně plave vedle člunu zpět. Ve chvíli, kdy člun dosáhne břehu, psovod si přivolá psa k sobě.

Hodnocení:

 • Chyby při uchopení lana nebo jeho následné upuštění, stejně jako chyby při sledování člunu snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes lano lodníkovi nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

Záchrana tonoucího ze břehu60 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Pomocník ve vodě v neoprénovém obleku.

Provedení cviku:

Osoba, simulující tonoucího a volající o pomoc, se nachází ve vodě ve vzdálenosti 25 m od břehu.

Na povel psovoda plave pes k pomocníkovi. Jakmile se tonoucí chytne psa za postroj nebo plovací vestu, pes se samostatně vrací ke břehu. Když pes s osobou v nesnázích dosáhne břehu, přebírá další péči o zachráněného psovod.

Hodnocení:

 • Pokud pes neplave přímo k tonoucímu, neplave nejkratší cestou zpět ke břehu nebo narušuje následné ošetření zachráněného, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes tonoucího nepřitáhne, je cvik hodnocen 0 body.

Přinesení záchranné pomůcky ze člunu20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.
 • Loďka s vesly s lodníkem.
 • Lodní lano, délka cca 30 m.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nachází na motorovém člunu. Ve vzdálenosti 25 m od nich pluje loďka s vesly, na které je lodník.

Na povel psovoda skáče pes do vody. Psovod mu podá konec 30 m dlouhého lodního lana. Na další povel plave pes k loďce a odevzdá lano lodníkovi. Psovod pak lanem loďku přitáhne. Pes se po boku loďky vrací zpět k psovodovi. Jakmile se loďka dostane do blízkosti člunu, předá psovod lano pomocníkovi a přivolá si svého psa. Ten k němu doplave a psovod mu pomůže zpět na palubu.

Hodnocení:

 • Chyby při uchopení lana nebo jeho následné upuštění, chyby při sledování loďky, stejně jako nedostatky při skoku do vody, plavání k loďce nebo vytahování do člunu snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes lano lodníkovi v loďce nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

Záchrana tonoucího ze člunu60 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.
 • Pomocník ve vodě v neoprénovém obleku.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nachází v motorovém člunu. Ve vzdálenosti cca 25 metrů od nich ve vodě je pomocník simulující tonoucího a volající o pomoc.

Na povel psovoda skáče pes do vody a plave k tonoucímu. Jakmile se plavec chytne psa za postroj nebo plovací vestu, pes se samostatně vrací zpět ke člunu. Když pes s osobou v nesnázích dosáhne člunu, přebírá další péči o zachráněného pomocník ve člunu. Psovod si přivolá svého psa, ten k němu doplave a psovod mu pomůže zpět na palubu.

Hodnocení:

 • Pokud pes neplave přímo k tonoucímu nebo neplave nejkratší cestou zpět ke člunu, nebo prokáže-li nedostatky při skoku do vody, plavání nebo vytahování do člunu, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes tonoucího nepřitáhne, je cvik hodnocen 0 body.

Přivlečení nepojízdné loďky40 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Loďka s vesly s lodníkem. Na loďce je připevněno cca 3 m dlouhé lano se zesíleným koncem.

Provedení cviku:

Ve vzdálenosti cca 25 m od břehu se nachází plovoucí loďka s bezvládně ležícím lodníkem.

Na povel psovoda plave pes k loďce. Samostatně vyhledá konec volně visícího lana, uchopí jej do mordy a plave s ním zpět ke břehu. Jakmile loďka dosáhne břehu, odevzdá pes na povel psovodovi lano, psovod si psa odloží na břeh a věnuje se bezvládnému lodníkovi.

Hodnocení:

 • Neplave-li pes přímo k lodi, neuchopí-li hned lano nebo neplave-li nejkratší cestou zpět, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes loď nepřivleče, je cvik hodnocen 0 body.
 • Tato část zkoušky je ukončena odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí oznámí hodnocení.

 

Poslušnost ke zkoušce RH-W A, RH-W B

Kritéria hodnocení a bodový zisk

            Nejvyšší možný bodový zisk celkem                        100 bodů

            Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka                                    10 bodů

            Cvik 2: Polohy psa na vzdálenost s přivoláním              10 bodů

            Cvik 3: Nesení psa a jeho předání                                   10 bodů

            Cvik 4: Aport z vody hozený ze břehu                             10 bodů

            Cvik 5: Naskočení a jízda na surfu                                   10 bodů

            Cvik 6: Ovladatelnost na vzdálenost                                10 bodů

            Cvik 7: Dlouhodobé odložení                                            10 bodů

            Cvik 8: Plavání na vzdálenost                                           20 bodů

            Cvik 9: Jízda ve člunu                                                        10 bodů

Všeobecná ustanovení:

Během zkoušky musejí být dodržována bezpečnostní pravidla. Všichni zúčastnění, kteří se nacházejí ve vodě nebo na člunu, jsou povinni nosit neoprénový oblek nebo záchrannou vestu.

Psovod je oblečen do neoprénového obleku nebo má na sobě záchrannou vestu. Pes je vybaven plovací vestou nebo speciálním postrojem pro vodní práce.

Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádí na vodítku v základním postoji. Povoleno je pouze vodítko a řetízkový obojek. Volba povelů při provádění cviků je ponechána na psovodovi, ale musí to vždy být jeden krátký zvukový povel. Jméno psa ve spojení s povelem se považuje za jeden zvukový povel. Posuňkové povely jsou možné pouze, pokud je to výslovně povoleno.

Pes má cviky provádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. V základním postoji sedí pes těsně a rovně na levé straně psovoda tak, že jeho rameno je souběžně s kolenem psovoda. Při změně z pozice před psovodem do základního postoje, se smí pes k psovodovi přiřadit přímo nebo ho těsně obejít.

Každý cvik se zahajuje na pokyn rozhodčího.

Bezprostředně před začátkem práce je losem určeno pořadí cviků 1 – 6. Po losování psovod psa odpoutá z vodítka.

Během cviku ovladatelnost bez vodítka zazní dva výstřely (ráže 6-9 mm). Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě strach, je diskvalifikován. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, ovšem jen pokud zůstane pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat jen pes lhostejný ke střelbě.

Prováděcí pokyny:

            1. Ovladatelnost bez vodítka            10 bodů

Prováděcí pokyny:

Ovladatelnost bez vodítka se vždy provádí dle schématu uveřejněného v příloze. Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušky.

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, dvě osoby ve skupině vedou na vodítku psa (psa a fenu). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček.

Povolené povely:

 • Buď jeden krátký zvukový nebo jeden posuňkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo svého psovoda tak, aby byl svou lopatkou vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25 - 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní postoj.

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. Následně psovod normálním krokem opustí skupinu a základním postojem cvik ukončí.

Hodnocení:

 • Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či váhavé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

            2. Polohy psa na vzdálenost s přivoláním            10 bodů

Prováděcí pokyny:

Povolené povely:

 • Jeden krátký zvukový povel pro chůzi u nohy, který smí být udělen při vykročení a při zaujmutí základního postoje;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro každé přivolání;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v sedě;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení ve stoje.

Provedení cviku:

Ze základního postoje vykročí psovod se svým neupoutaným psem u nohy v přímém směru. Po cca 10 – 15 krocích si pes na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v sedě ihned sedne, aniž by psovod přerušil chůzi nebo se ohlédl. Po dalších cca 40 krocích v přímém směru se psovod zastaví a otočí se ke svému klidně sedícímu psovi. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá jedním zvukovým a posuňkovým povelem. Jakmile pes rychle a radostně dosáhne zhruba poloviny vzdálenosti, dá psovod jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže. Na opětovný pokyn rozhodčího se pes na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení ve stoje postaví. Na další pokyn rozhodčího psovod svého psa jedním zvukovým povelem přivolá. Pes musí radostně a rychlým krokem přiběhnout a předsednout těsně před psovoda. Na další zvukový a posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

Hodnocení:

 • Chyby v provedení, pomalé, neklidné a opožděné usednutí, ulehnutí a postavení, stejně jako pomalé přiběhnutí a předsednutí, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes zaujme jinou než požadovanou polohu, budou mu sraženy 2 body.

3. Nesení psa a jeho předání10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Startovní pozice: psa je možno zvedat ze země nebo ze zvýšeného stanoviště.
 • Pomocník.

Povolené povely:

 • Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu pro zaujmutí startovní pozice, pro přivolání a pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Ze základního postoje smí psovod na jeden zvukový nebo posuňkový povel zaujmout startovní pozici, která ulehčí zvedání psa. Kontrola vzdálenosti psovoda a psa není chybou.

Psovod nese svého psa 10 m v přímém směru a pak ho předá pomocníkovi. Psovod zůstane stát, zatímco pomocník nese psa dalších 10 m a postaví jej na zem. Pes má setrvat na místě, dokud ho psovod na pokyn rozhodčího nepřivolá zvukovým nebo posuňkovým povelem. Pes musí rychle a radostně přiběhnout k psovodovi a těsně si předsednout. Na další zvukový nebo posuňkový povel pak zaujme základní postoj.

Pes nesmí ke svému psovodovi ani k pomocníkovi projevit jakoukoli agresivitu. Během nesení musí mít pes možnost volně pohybovat ocasem.

Hodnocení:

 • Pokud pes nespolupracuje, je při nesení neklidný, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem snaží vymanit z náručí, snižuje se bodové hodnocení.
 • Pokud pes vyskočí, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Přílišná bázlivost nebo agrese psa vůči psovodovi nebo pomocníkovi je důvodem k diskvalifikaci.

            4. Aport z vody hozený ze břehu            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Pro provedení cviku je třeba zvolit takové místo, které umožňuje psovi snadný výstup z vody na břeh.
 • Plovoucí předmět denní potřeby patřící psovodovi, který má psovod po celý oddíl zkoušky u sebe.

Povolené povely:

 • Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu pro přinesení a zaujmutí základního postoje;
 • Zvukový povel pro odevzdání aportu.

Provedení cviku:

Ze základního postoje v přiměřené vzdálenosti od vody odhodí psovod do vody předmět denní potřeby do vzdálenosti přibližně 10 kroků. Zvukový nebo posuňkový povel pro přinesení dává až v okamžiku, kdy předmět klidně leží na hladině. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí doplavat k předmětu, ihned ho uchopit a přinést jej přímou cestou k psovodovi. S předmětem si pak předsedne těsně před psovoda a drží ho tak dlouho, dokud mu ho po krátké pauze psovod zvukovým povelem pro odevzdání neodebere. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště.

Hodnocení:

 • Odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc psovoda bez opuštění stanoviště, stejně tak jako chyby v provedení základního postoje, pomalý pohyb, špatné uchopení předmětu, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku snižují bodové hodnocení.
 • Opustí-li psovod své stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Pokud pes předmět nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

            5. Naskočení a jízda na surfu            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Pro provedení cviku je třeba zvolit takové místo, kde pes stačí a je mu umožněn snadný výstup z vody na břeh.
 • Surf.

Povolené povely:

 • Po jednom zvukovém a posuňkovém povel pro nastoupení, setrvání a seskočení;
 • Buď zvukový nebo posuňkový povel k zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se psem zaujme základní postoj na výchozím bodu. Ze základního postoje musí pes na zvukový a posuňkový povel pro nastoupení naskočit na surfové prkno bez plachty, které je na mělčině. Surf musí být v takové vzdálenosti od břehu, aby byl pro psa dosažitelný bez plavání. Psovod může přidržením surfu psovi při nastupování pomoci.

Na zvukový a posuňkový povel musí pes na surfu setrvat v klidu. Na pokyn rozhodčího postrčí psovod surf s ležícím psem předem určeným směrem do vzdálenosti cca 20 m. Pes se musí chovat klidně a zůstat na surfu, dokud mu psovod nedá zvukový a posuňkový povel pro seskočení.

Cvik končí zaujmutím základního postoje na břehu na zvukový nebo posuňkový povel.

Hodnocení:

 • Nejisté nastoupení nebo neklidné chování na surfu snižuje bodové hodnocení.
 • Pokud pes svévolně surf opustí, je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Nenastoupí-li pes na surf, je cvik hodnocen 0 body.

            6. Ovladatelnost na vzdálenost            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Pro provedení cviku je třeba zvolit takové místo, které umožňuje psovi snadný výstup z vody na břeh.
 • Dva čluny nebo surfy ve vzdálenosti 40 m od sebe i od břehu

Povolené povely:

 • Zvukový a posuňkový povel pro plavání k jednotlivým cílovým bodům;
 • Zvukový povel pro přivolání;
 • Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od vody základní postoj. Na pokyn rozhodčího vyšle psovod psa zvukovým a posuňkovým povelem k prvnímu určenému cíli, aniž by při tom změnil své stanoviště. Jakmile pes cíle dosáhne, posílá ho psovod zvukovým a posuňkovým povelem ke druhému.

Pořadí bodů, ke kterým má pes plavat, určí rozhodčí před zahájením cviku.

Od druhého bodu je pes přivolán zpět k psovodovi zvukovým nebo posuňkovým povelem, předsedne si těsně před něho a na zvukový nebo posuňkový povel zaujmeme základní postoj.

Hodnocení:

 • Váhavý pohyb k určeným bodům, silné vybočení z ideální linie, svévolné opuštění cílového bodu, pomoc ze strany psovoda, jako např. opakování povelů nebo chyby při zakončení cviku snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud není dodrženo rozhodčím určené pořadí cílových bodů nebo pokud psovod opustí své stanoviště, je cvik hodnocen známkou chybně.

            7. Dlouhodobé odložení            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Dvě označená místa zvlášť pro psy a feny.

Povolené povely:

 • Zvukový povel pro odložení;
 • Zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí.

Provedení cviku:

Před započetím cviků poslušnosti druhého psa zaujme psovod se svým neupoutaným psem základní postoj na místě určeném k odložení. Na pokyn rozhodčího odloží psa zvukovým povelem, aniž by u něj zanechal jakýkoli předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků a zůstane klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 - 6 jiným psem.

V průběhu cviku ovladatelnost bez vodítka druhého psa odchází psovod samostatně do skupiny a pak se vrací zpět na své místo.

Na pokyn rozhodčího se psovod vrací zpět ke svému psovi, postaví se po jeho pravé straně a dává mu zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí. Pes se musí rychle a v přímém směru posadit.

Hodnocení:

 • Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení.
 • Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo je cvik hodnocen známkou chybně.
 • Opustí-li pes po ukončení čtvrtého cviku druhého psa určené místo více než o 3 m, následuje dílčí hodnocení.
 • Pokud se pes vzdálí z určeného místa před ukončením čtvrtého cviku druhého psa o více jak 3 m, je cvik hodnocen 0 body.

            8. Plavání na vzdálenost                20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro skočení do vody;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro vzdálení se od člunu;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro následování;
 • Jeden zvukový a posuňkový povel pro přivolání.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nacházejí ve člunu. Musejí se chovat disciplinovaně, ale zaujmutí základního postoje se nevyžaduje.

Na zvukový a posuňkový povel skočí pes ze stojícího člunu do vody. Psovod pošle psa pryč od člunu, tak aby se tento mohl dát do pohybu. Člun jede ve vzdálenosti cca 10 m od psa tak, aby mohl být pes stále pod kontrolou. Na zvukový a posuňkový povel pes člun klidně následuje na vzdálenost 600 m. Následně člun zastaví a psovod psa zvukovým a posuňkovým povelem přivolá. Pes plave k němu a psovod mu pomůže zpět do člunu.

Hodnocení:

 • Neklidné, nerovnoměrné plavání, stejně jako nedostatky při skoku do vody, při plavání nebo zvedání do člunu, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Prokáže-li pes nedostatečnou kondici, je cvik předčasně ukončen a hodnocen 0 body.

                9. Jízda ve člunu            10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.

Povolené povely:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel k naskočení;
 • Jeden zvukový povel k setrvání;
 • Jeden zvukový nebo posuňkový povel k zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od člunu základní postoj. Pes do člunu nastoupí, skočí nebo je do něj vyzvednut. Během transportu se pes musí chovat klidně a uvolněně. Po ukončení jízdy psovod se psem opustí člun a pomocí zvukového povelu zaujme základní postoj.

Hodnocení:

 • Nejisté chování snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes nenastoupí bez váhání do člunu nebo při nakládání do člunu a vykládání ze člunu nespolupracuje, je cvik ohodnocen 0 body.
 • Oddíl B poslušnost a dovednost končí odhlášením psovoda rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.
 • Pokud se oddíl A práce ve vodě provádí až následně, musí mít pes nejméně jednu hodinu na odpočinek.

 

Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání B

- RH-W B -

Dělí se na:

             práci ve vodě                                                200 bodů

             poslušnost a dovednost                              100 bodů

             nejvyšší možný bodový zisk celkem        300 bodů

Práce ve vodě RH-W B            odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

            Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                       200 bodů

            Cvik 1: Přinesení záchranné pomůcky ze břehu: záchr. kruh, vzdálenost 40 m     20 bodů

            Cvik 2: Záchrana tonoucího ze břehu: uchopení za ruku, vzdálenost 40 m            60 bodů

            Cvik 3: Přinesení záchranné pomůcky ze člunu: záchr. kruh, vzdálenost 40 m     20 bodů

            Cvik 4: Záchrana tonoucího ze člunu: uchopení za ruku, vzdálenost 40 m            60 bodů

            Cvik 5: Přivlečení nepojízdného člunu: motorový člun, vzdálenost 40 m                40 bodů

Všeobecná ustanovení

Během zkoušky musejí být dodržována bezpečnostní pravidla. Všichni zúčastnění, kteří se nacházejí ve vodě nebo na člunu, jsou povinni nosit neoprénový oblek nebo záchrannou vestu.

Psovod je oblečen do neoprénového obleku nebo má na sobě záchrannou vestu. Pes je vybaven plovací vestou nebo speciálním postrojem pro vodní práce.

Cviky se provádějí na takovém místě, kde je umožněn psovi, který během většiny cviků musí plavat, snadný výstup na břeh.

Povolené povely

 • Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny:

Přinesení záchranné pomůcky ze břehu20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Člun s lodníkem a pomocníkem v neoprénovém obleku.
 • Záchranný kruh s provazem.

Provedení cviku:

Ve vzdálenosti 40 m paralelně se břehem projíždí člun s lodníkem a pomocníkem na palubě. Aniž by si toho lodník všiml, vypadne pomocník ze člunu a chová se jako tonoucí. Člun pokračuje v jízdě.

Psovod odhodí do vody směrem k tonoucímu záchranný kruh. Na povel psovoda se pes vydá ke kruhu, uchopí ho za provaz a přivleče ho k tonoucímu, který se ho pevně chytí. Pes potom samostatně přitáhne pomocníka za kruh zpět. Jakmile pes dosáhne břehu, jde psovod k zachráněnému a přebírá další péči o něj.

Hodnocení:

 • Chyby při uchopení lana nebo jeho následné upuštění odpovídajícím způsobem snižují bodové hodnocení.
 • Pokud pes pomocníka nepřitáhne, je cvik hodnocen 0 body.

Záchrana tonoucího ze břehu60 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Člun s lodníkem a pomocníkem v neoprénovém obleku.

Provedení cviku:

Ve vzdálenosti 40 m paralelně se břehem projíždí člun s lodníkem a pomocníkem na palubě. Aniž by si toho lodník všiml, vypadne pomocník ze člunu a chová se pasivně. Člun pokračuje v jízdě.

Na povel psovoda plave pes k utonulému, uchopí jej za ruku a táhne ho samostatně ke břehu. Jakmile pes s osobou v nesnázích dosáhne břehu, jde psovod k zachráněnému a přebírá další péči o něj.

Hodnocení:

 • Pokud pes neplave přímo k tonoucímu nebo neplave nejkratší cestou zpět ke břehu, nebo pokud narušuje následné ošetření zachráněného, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes tonoucího nepřitáhne nebo ho zraní, je cvik hodnocen 0 body.

Přinesení záchranné pomůcky ze člunu20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.
 • Člun s lodníkem a pomocníkem v neoprénovém obleku.
 • Záchranný kruh s lanem.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nacházejí na motorovém člunu. Ve vzdálenosti 40 m paralelně od nich jede člun, ze kterého vypadne pomocník a chová se jako tonoucí. Aniž by to lodník zpozoroval, pokračuje v jízdě.

Psovod odhodí do vody směrem k tonoucímu záchranný kruh. Na povel psovoda pes skočí do vody, plave ke kruhu, uchopí ho za provaz a přinese ho pomocníkovi v nesnázích, který se ho pevně chytí. Poté pes samostatně táhne kruh s tonoucím zpět k motorovému člunu. Jakmile se ocitne v blízkosti člunu, přebírá další péči o zachráněného pomocník. Psovod si psa přivolá, ten k němu doplave a psovod mu pomůže na palubu.

Hodnocení:

 • Chyby při uchopení lana nebo jeho následné upuštění, stejně jako nedostatky při skoku do vody, plavání ke člunu nebo vytahování do člunu odpovídajícím způsobem snižují bodové hodnocení.
 • Pokud pes pomocníka nepřivleče, je cvik hodnocen 0 body.

Záchrana tonoucího ze člunu60 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.
 • Člun s lodníkem a pomocníkem v neoprénovém obleku.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nacházejí v motorovém člunu. Ve vzdálenosti 40 m paralelně od nich jede člun, ze kterého náhle vypadne pomocník a chová se pasivně. Aniž by to lodník zpozoroval, pokračuje v jízdě.

Na povel psovoda skočí pes do vody, plave k utonulému, uchopí jej za ruku a samostatně ho táhne zpět ke člunu. Jakmile dosáhne člunu, přebírá další péči o zachráněného pomocník. Psovod si přivolá svého psa, ten plave k němu a psovod mu pomůže zpět na palubu.

Hodnocení:

 • Pokud pes neplave přímo k utonulému nebo neplave nejkratší cestou zpět, nebo prokáže-li nedostatky při skoku do vody, plavání ke člunu nebo vytahování na člun, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes utonulého nepřitáhne nebo ho zraní, hodnotí se cvik 0 body.

Přivlečení nepojízdné lodi40 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem, celková hmotnost cca 1.000 kg. 
  Na člunu je upevněn cca 5 m dlouhý provaz se zesíleným koncem.
 • Molo.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nacházejí na motorovém člunu vzdáleném 40 m od mola. Na povel psovoda skočí pes do vody, psovod mu podá do mordy konec lana a pes vleče člun k molu. Jakmile člun dosáhne mola, převezme lano pomocník. Psovod si psa přivolá, ten plave k němu a psovod mu pomůže do člunu nebo na molo.

Hodnocení:

 • Neplave-li pes přímo k molu nebo neuchopí-li lano hned, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Nedosáhne-li člun mola, ale přesto překoná alespoň polovinu vzdálenosti, je cvik ohodnocen známkou chybně.
 • Překoná-li člun méně než polovinu vzdálenosti, je cvik hodnocen 0 body.
 • Tato část zkoušky je ukončena odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí oznámí hodnocení.

 

Poslušnost ke zkoušce RH-W B (uvedená výše u zkoušky RH-W A)


 

Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání Cadaver

- RH-W C -

    

    Toto je nejvyšší a nejtěžší mezinárodní zkouška vodních prací, která již ale od 01.01.2012 není v aktuálním zkušebním řádu.

Poslušnost                 - 50 bodů

Dovednost                 - 50 bodů

Speciální práce       - 200 bodů

Pes musí uplavat 1 km za lodí, potom přitáhnout volně plovoucí člun, donést z lodě do vody záchranný kruh tonoucí osobně volajícího o pomoc, přivléci do člunu za ruku člověka, který vypadne zlodi a již nejeví známky života, a v neposlední řadě pomoci plavci v nesnázích (za běhu) + dovléci zase opět za ruku dalšího plavce bez známek života.

 

TOPlist