Zkouška vyhledávání předmětů

StPr 1 - 3

 

Stupeň zkoušky Velikost vyhledávacího prostoru Předměty Body Čas. limit určený k vyhledávání
1 20 x 30 metrů předměty psovoda 2 kusy /rozměry: 10 x 3 x 1 cm materiál = jednotný 1 předmět vlevo, 1 předmět vpravo 10 / 10 10 minut
2 20 x 40 metrů cizí předměty 4 kusy/ rozměry: 10 x 3 x 1 cm materiál = rozdílný 2 předměty vlevo, 2 předměty vpravo 5 / 5 / 5/ 5 12 minut
3 30 x 50 metrů cizí předměty 5 kusů / rozměry: 5 x 3 x 1 cm materiál = rozdílný předměty libovolně rozmístěny 4 / 4 / 4 / 4 / 4 15 minut

 

1. Všeobecně

Sportovně stojící psovod nahlásí rozhodčímu své jméno, jméno psa a stupeň zkoušky k níž nastupuje. Pak jde se svým psem upoutaným na vodítko na určenou startovní pozici a zde zaujme základní postoj. K vyhledávácí práci je pes odpoután. Psovod má vodítko po celou dobu zkoušky u sebe. Jakýkoli nátlak a násilí je zakázáno. Nepatrné překračování hranic vyhledávacího prostoru není chybné. Diváci se musí zdržovat v přiměřené vzdálenosti od vyhledávacího prostoru.

 

2. Charakter prostoru pro vyhledávací práci

Podkladem může být jakýkoliv přirozený terén (louky, oranice, lesní půda i zarostlý stromovím). Je třeba zamezit vyhledávání zrakem, proto není vhodný nízký trávník nebo podobné plochy. Prostor určený k vyhledávání musí být před umístěním předmětů vícekrát prošlapán několika osobami, aby se při umisťování předmětu zamezilo „stopám“. Je povoleno označit vyhledávací prostor značkami.

 

3. Předměty

Použité předměty (dřevo, kůže, koženka, textil) se nesmějí svým tvarem a barvou příliš odlišovat od podkladu, aby nebyly zjistitelné zrakem. Předměty jsou do vyhledávacího prostoru umisťovány rozhodčím. Psovod a pes se musí zdržovat mimo dohled. Není předepsáno, jak dlouho se musí předměty v prostoru, určenému k vyhledávání, nacházet. S vyhledáváním je možné začít hned po umístění předmětů.

 

4. Vyhledávání psa

Rozhodčí popíše psovodovi pomyslnou středovou linii a obrysy vyhledávacího prostoru.

Krátké motivace psa na počátku práce prováděná na středové linii je dovolena. Psovod se pohybuje po pomyslné středové linie. Tu smí krátce opustit pouze k sebrání psem označeného předmětu. Následně je pes opětovně vyslán ze středové linie k vyhledávání. Povoleny jsou zvukové i posuňkové povely. Zvukový povel „ztratil“ může být doplněn o povel „hledej“.

Vyhledávání s vysokým nosem není považováno za chybné. Vyhledávací prostor může být prohledán vícekrát.

 

5. Chování psa u předmětů

Pes musí předměty přesvědčivě označit, ale nesmí se jich dotýkat. Předměty smí označovat vsedě, vleže, ve stoje nebo i střídavě. Psovodovi není dovoleno použít k označení předmětu zvukový povel. Takto označený předmět se nehodnotí. Pokud pes předmět označí, psovod k němu dojde a zvednutím nad hlavu ho ukáže rozhodčímu. Pak se vrátí zpět na středovou linii a psa opětovně vyšle k hledání.

Není předepsáno, ve kterém směru má pes u předmětu zaujmout polohu. Nalezený předmět se musí ale vždy nacházet v bezprostřední blízkostí jeho předních tlapek.

Psovod se vždy staví po straně značícího psa, nikdy ne před něj. Poté co psovod předmět zvedne, smí psa krátce pochválit.

 

6. Hodnocení

Nejvyšší možný počet bodů u zkoušky vyhledávání 1 – 3 je vždy 100 bodů. Ke splnění zkoušky musí pes dosáhnout nejméně 70 bodů.

Kritéria pro hodnocení pro všechny 3 stupně:

a) Ovladatelnost psa                                          20 bodů 

    (uposlechnutí zvukových a posuňkových povelů psovoda)

b) Intenzita vyhledávání psa                             20 bodů 

    (ochota k pachové práci)

c) Vytrvalost                                                         20 bodů 

    (výdrž při vyhledávání až do nalezení předmětu)

d) Chování psovoda                                           20 bodů 

    (působení na psa)

e) Nalezení předmětů                                        20 bodů

    (přesvědčivé označení)

 

7. Prováděcí ustanovení

Cvik začíná v základním postoji na okraji prostoru určeného k vyhledávání a končí odhlášením se rozhodčímu. Psem nalezené předměty musí psovod předložit rozhodčímu.

Práce má být rovnoměrná, klidná a plynulá, vyžaduje se samostatnost psa, bezprostřední reakce na zvukové povely, vytrvalá a cílevědomá práce psa.

Chybné je zvedání předmětů psem. Předměty, které pes označí s pomocí psovoda s nehodnotí.

Bodové ztráty:

    dotknutí se předmětu                                                                                 1 – 3 body 

    předčasné zvednutí se psa u předmětu, nedovolené povely              1 – 3 body 

    opuštění pomyslné středové linie psovodem                                         2 – 5 body 

    chytání myší, vyměšování apod.                                                             4 – 8 body 

    neochotná práce psa                                                                                 4 – 8 bodů

Při překročení časového limitu je práce ukončena. Hodnotí se dosud obdržené body. Rovněž nežádoucí je neklidné chování při označování předmětů, štěkání, nedovolená pomoc ze strany psovoda, daleké vybíhání psa s prohledávacího prostoru. 

 

TOPlist