Zkouška pracovní upotřebitelnosti

- ZPU 1, ZPU 2 -

 

Společná ustanovení

 • akce je zahajována zpravidla nástupem všech účastníků. Rozhodčí při něm sděluje dohodnutý harmonogram akce,který je pro účastníky závazný. Je tedy nutné, aby byli přítomní všichni přihlášení psovodi
 • ukončení akce se provádí také nástupem všech účastníků, při kterém je provedeno vyhodnocení
 • před zahájením posuzování provede rozhodčí prověrku chování psa k cizí osobě : rozhodčí zepředu, normální chůzí přijde k psovodovi (pes je na vodítku, bez náhubku, psovod jej může přidržovat) a provede kontrolu tetovacího čísla nebo jeho absence, toto je možné provést také po hlášeni psovoda
 • výsledek prověrky se nezaznamenává, ale nepřípustné chování má za následek odvolání psa ze zkoušky,

 

Správné chování:

 • sebevědomý
 • pozorný
 • nebojácný

 

Přípustné chování:

 • nejistý
 • těkavý
 • lehce podrážděný

 

Nepřípustné chování:

 • nejistý
 • bázlivý
 • kousavý
 • nezvladatelně útočný

 

Před zahájením kterékoliv části zkoušky podává psovod rozhodčímu hlášení

 • "Pane (paní) rozhodčí, psovod.............,, se psem.............., je připraven k provedení ......... , po ukončení posuzování kterékoliv části zkoušky podává psovod rozhodčímu podobné hlášení, avšak slova, je připraven" nahradí slovy " hlásí ukončen"
 • při hlášeni stojí psovod v základním postoji, pes sedí u jeho levé nohy, prověšené vodítko má psovod v levé ruce
 • při hlášení před stopou (i v ZPU1) musí psovod uvést způsob označování předmětů, po stopě pak při hlášení rozhodčímu nalezené předměty ukáže

 

Výstroj psa, prostory pro výcvik, nářadí a pomůcky

Výstroj psa

a) obojek

 • jakýkoliv hladký kožený, látkový (popruh) či kovový avšak dostatečně pevný, může být i víceřadý
 • pokud je stahovací nebo polostahovací, nesmí být nastaven na stahování
 • pes má mít pouze jeden obojek (neplatí pro antiparazitní obojky) Používání ostnatého obojku je zakázáno!

b) vodítko krátké:

 • musí mít takovou délku, aby při cvicích poslušnosti mohlo být náležitě prověšeno
 • může mít 1 nebo 2 karabiny (tzv.propínací)
 • psovod ho musí mít stále u sebe a to i tehdy, když vede psa volně - v tom případě má vodítko ukryto v kapse nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok

     vodítko dlouhé:

 • jeho délka je min. 10 m max. l6 m
 • používá se při vypracování stopy

c) postroj

 • téměř zásadně se používá při vypracováváni stop
 • ve výjimečných případech (po dohodě s rozhodčím) je možné vést psa na postroji i v jiných částech zkoušky - přihlíží se ke specifice plemene

d) náhubek

 • v průběhu celé akce pracuje pes bez náhubku
 • výjimku tvoří pouze cvik "přenesení psa psovodem a cizí osobou" (ZOP) a cvik "hlídání předmětu psovoda" (ZPUI), kde je náhubek povinný

 

Prostory pra výcvik

 • svou velikostí a povrchem musí odpovídat požadavkům jednotlivých cviků, za jejich přípravu odpovídá pořadatel
 • prostory pro stopy nesmí být narušeny pachem dalších osob nebo větší skupinou zvířat (např.stádo dobytka) a jeho výška nesmí umožňovat vizuální sledování stopy

 

Nářadí a pomůcky

 • za přípravu a bezpečnost nářadí odpovídá pořadatel akce

 

Překážka

 • využívá se pro skok vysoký (ZPUI) a aport přes překážku (ZPU2)
 • tvoří ji kolmá stěna 100 -150cm široká, až 100cm vysoká s možností upravení výšky dle požadavků zkuš. řádu (50cm, 80cm. 100cm)

 

Překážka typu A

 • využívá se pro skok šplhem (ZPU1)
 • tvoří ji dvě stěny dlouhé 190 cm a široké 15Ocm, nahoře spojené a na zemi rozevřené tak, že kolmá výška je 160 cm, na stěnách jsou umístěny tři stoupací latě ve vzdálenosti 5O cm od sebe
 • může se využít i podobná překážka tohoto typu z parkuru pro agility

 

Kladina nízká

 • využívá se pro stejnojmenný cvik (ZPU2)
 • lávka výšky 100 cm, délky 500 cm, šířky 30 cm s náběhovými prkny v úhlu 30° k pevnému podkladu
 • je možné použit i kladinu z parkuru pro agility

 

Pokud pořadatel nezajistí odpovídající prostory, nářadí a pomůcky má rozhodčí právo akci ukončit nebo ji vůbec nezahájit.

 

Hodnocení zkoušky ZPU1:

Pro splnění zkoušky je nutné získat minimálně 70% bodů v každé její části (I. Základní část - minimálně 70 bodů, II. Cviky skupinové a speciální - minimálně 35 bodů). Z celkového počtu bodů z obou částí se stanovuje známka.

Známky

výborné 140 - 150 bodů
velmi dobře 139 - 130 bodů
dobře 129 - 120 bodů
uspokojivě 105 - 119 bodů
nesplnil 0 -104 bodů

 

Pokud pes v některé části neuspěje (nezíská potřebný min.počet bodů), ukončí rozhodčí posuzování (neplatí pro závody) a pes získává známku "nesplnil".

 

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU I. stupně

1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZOP.
3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků. Obecně platí, že u všech cviků zk. ZPU-1 může psovod používat zvukové i posunkové povely a to současně.

 

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-1

I. Základní část. (Body)

 1. Přivolání - volba ze dvou variant: (10 bodů)
  a) v klidu s předsednutím před psovoda
  b) za pohybu k noze psovoda (10 bodů)
 2. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
 3. Sedni - lehni - vstaň - u nohy, bez vodítka (10 bodů)
 4. Štěkání - v sedě u nohy, bez vodítka (10 bodů)
 5. Aport volný - předmět psovoda (10 bodů)
 6. Skok vysoký - jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem (10 bodů)
 7. Skok šplhem - překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem (10 bodů)
 8. Odložení - vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu (10 bodů)
 9. Volitelný cvik: (20bodů)
  a) hlídání předmětu psovoda
  b) stopa - vlastní,100 m dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, 2 předměty

CELKEM max. počet bodů za základní část (100 bodů)
min. počet bodů za základní část (70 bodů)

 

II. Cviky skupinové a speciální.

Počet psů ve skupině je 3-5. Velikost a složení skupiny určuje výhradně rozhodčí,

 1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka) (10 bodů)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině ( bez vodítka ) (10 bodů)
 3. Odložení za pochodu vleže (10 bodů)
 4. Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině (na vodítku) (10 bodů)
 5. Lhostejnost k nárazovému zvuku (10 bodů)

CELKEM max. počet bodů za cviky skupinové a speciální (50 bodů)
min. počet bodů za cviky skupinové a speciální (35 bodů)

CELKEM bodů za obě části max. (150 bodů)
Minimum bodů pro získání zkoušky (105 bodů)

 

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKU ZKOUŠKY ZPU-1

PRO ZÁKLADNÍ ČÁST

 

1. PŘIVOLÁNÍ (10 bodů) viz. popis u zk. ZOP

2. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10 bodů)) via. popis u zk. ZOP

3. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ (10 bodů)
Provádí se výhradně bez vodítka, jinak plsti popis cviku č.4 u zk. ZOP, avšak posunkové povely musí být prováděny přesně,

4. ŠTĚKÁNÍ (10 bodů) posunek - pravou rukou ohnutou v lokti 3x kmitnout vztyčeným ukazovákem směrem ke psu.
Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel "Štěkej", pes musí na jediný povel nejméně 3x hlasitě zaštěkat, reakce na povel musí být okamžitá (do 3 sek.), změna polohy není přípustná.
Pozdní reakce na povel, dlouhé prodlevy mezi jednotlivými štěknutími, nevýrazné štěkání či změna polohy jsou chybou, pokud pes ani jedenkrát nezaštěká v sedě, je cvik anulován.

5. APORT VOLNÝ (10 bodů) Povely : "Aport " - ukázání pravou rukou do směny odhozeného sportu "Pusť" "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Jako aport lze použít jakýkoliv předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z buvolí kůže a pod.), Pes sedí při odhazování předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován. Aport se odhazuje na vzdálenost min. 10 kroků. Předmět musí pes přinést těsně před psovoda, pokud ho však nedonese na vzdálenost menší než 3 kroky, není cvik splněn.
Neupoutaný pes sedí u nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí předmět, na další pokyn vysílá psa s povelem "Aport". Pes musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k psovodovi, kde s sportem předsedne. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel "Pusť" a předmět psovi odebere. Na další pokyn usměrni psa k noze.

6. SKOK VYSOKÝ (10 bodů)
Povely : "Vpřed" - ukázáni pravou rukou k překážce "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Výška překážky :
100 cm - pro psi s kohoutkovou výškou nad 50 cm
80 cm - pro psi s kohoutkovou výškou 36 - 5O cm
5O cm - pro psi s kohoutkovou výškou do 35 cm

Překážka se překonává pouze jedním směrem.

Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s povelem " Vpřed " přes překážku a sám ho podél překážky následuje. Za překážkou se na další pokyn rozhodčího psovod zastaví a psa usměrní k noze. Pes by měl překážku překonat bez doteku, za překážkou se sám zařadí k noze psovoda a po povelu "K noze" se posadí.

7. SKOK ŠPLHEM (10 bodů)
Povely : "Vpřed" - ukázání pravou rukou k překážce "K noz " - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
Používá se překážka typu A, vysoká 160 cm, nebo šikmá stěna z parkuru AGILITY. Překážka se překonává pouze jedním směrem.Provedení je stejné jako u cviku č. 6. skok vysoký. Pes by však neměl na překážku a z ní skočit jen dvěma skoky, ale měl by po šikmých stěnách šplhat.

8. ODLOŽENÍ (10 bodů) viz. cvik č. 5 zk. ZOP

Psovod však není v dohledu psa, ukryje se v připraveném úkrytu. Jako úkryt může sloužit i zástěna používaná při obraně.

9. VOLITELNÝ CVIK (20 bodů) a)
a) Hlídání:

Povel ; "Hlídej "
Psovod odloží psa na určené místo a položí před něj svůj předmět (nesmí to být výstroj psa ani jeho hračka či pamlsek). Pes zůstává u předmětu volný, není upoután a má náhubek. Psovod odchází vedle od psa na vzdálenost 20 metrů. Pomocník (mohou být i dva) nejprve prochází ve vzdálenosti asi 5 kroků od psa aniž by bral předmět. Pak se pokusí psu předmět odebrat, pes musí pomocníkovi v krádeži přesvědčivě zabránit a svým chováním ho odradit. Pomocník provede po zákroku ještě 2 až 3 kroky ve snaze bránícího psa od předmětu odlákat. Pes se nesmí od hlídaného předmětu zbytečně vzdalovat ani od něj utéct. Nesmí se však ani nechat od něj, v zápalu hlídání, odlákat příliš daleko. Pes se musí po zákroku k předmětu ihned vrátit a dále jej hlídat až do příchodu psovoda. Pomocník může svůj pokus na pokyn rozhodčího i opakovat.
Změna polohy v průběhu cviku není chybou.

b) Stopa

Povely : " Stopa " - ukázání rukou na zem, kde vede stopa "Hledej "
Stopa je vlastní, 100 metrů dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, jsou na ní položeny 2 předměty

 • první na 1. úseku (asi v jeho polovině)
 • druhý stopu ukončuje

Předměty na stopě mohou mít plochu max. 100cm (10cm x 10 cm).

Způsoby označení předmětů

 • zalehnutí,
 • zasednutí,
 • zastaveni,
 • aportování
 • nebo zvedání.

Způsob označení předměty oznámí psovod rozhodčímu při hlášení. Pokud pes označí předmět, setrvá v poloze označení až do příchodu psovoda. Psovod nesmí psa k označení ovlivnit povelem. Pokud tak učiní, nebudou mu body za předmět zadány. Nalezený předmět psovod ihned zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu.
Stopa nesmí být starší než 15 min., limit pro její vypracování je 10 min. Psovod je na stopě od psa vzdálen min, 10m max. však 15 m.

PRO CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ

Platí stejná všeobecná ustanovení jako u zkoušky ZOP, o velikostí a složení skupiny však rozhoduje výhradně rozhodčí.

1. OVLADATELNOST VE SKUPINĚ (10 bodů) viz. popis cviku č. 2 u zk. ZOP, avšak bez vodítka.

2. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ VE SKUPINĚ (10 bodů) viz. popis cviku č. 4 u zk. ZOP, provádí se však bez vodítka.

3. ODLOŽENÍ ZA POCHODU V LEŽE ve skupině (10 bodů) Povel: "K noze" - tlesknutí dlani levé ruku na levé stehno

"Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu "Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Celá skupina vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, všichni psi jdou neupoutáni u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovodi povelem "Lehni" odloží své psy a pokračují v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí ležet až do doby, kdy ho psovod na pokyn rozhodčího posadí.
Pes musí ulehnout ihned po povelu, měl by ležet rovně, ne na boku.Psovod se při pokládání psa nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován.

4. CHŮZE PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU ve skupině (10 bodů) viz, popis tohoto cviku ve zk. ZOP. Psovodi však postupují po určené trase za sebou ve skupině a zastavuji se jednotlivě na pokyn rozhodčího.

5. LHOSTEJNOST K NÁRAZOVÉMU ZVUKU (10 bodů) Tento cvik má prokázat ovladatelnost psa při hluku, se kterým se pes můře běžně setkávat. Nedoporučuje se používat zvuk podobný střelbě. Naopak jako vhodné je možno doporučit např.bouchání železem do dřevěné desky, nebo do plechu, řinčení plechovek, velmi hlasitá hudba apod.
Je na rozhodčím, aby zvážil, zda je zvuk připravený pořadatelem vyhovující.
Tento cvik se provádí zásadně jako poslední, aby nemohl negativně ovlivnit práci psů v průběhu zkoušky.
Celá skupina nastoupí na určené místo. Psi jsou na prověšeném vodítku a přirozeně stojí u svého psovoda. Na pokyn rozhodčího pořadatel vyrobí potřebný zvuk a případně ho několikrát zopakuje.
Psovodi nesmí psy ovlivňovat, mohou je pouze slovně chválit, Psi by měli klidně bez strachu stát, neměli by se lekat.

 

Hodnocení zkoušky ZPU2:

Pro splnění zkoušky je nutné získat minimálně 70% bodů v každé její části (stopa, poslušnost, obrana - 70 bodů ). Ze součtu hodů získaných ve všech částech zkoušky se stanovuje výsledná známka.

Známky

Výborně 286 - 300 bodů
Velmi dobře 270 - 285 bodů
Dobře 240 - 265 bodů
Uspokojivě 210 - 239 bodů
Nesplnil 0 - 209 bodů
Pokud pes nezíská v některé části minimální počet 70 bodů, ukončí rozhodčí posuzování a pes obdrží známku "nesplnil". Toto kritérium hodnocení (min. 70 bodů) neplatí pro závody.

 

 

Kritéria pro zkoušky ZPU 2:

1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splněni zkoušky. ZPU-1,
3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis zvukových cviků, Obecně platí, že u zkoušky ZPU-2 se na poslušnosti užívá pauze povelů ( mimo vysílání ), Na stopě a obraně je možno používat zvukových i posunkových povelů,

 

Obsah zkoušky ZPU 2:

I. Stopa stáří 15 min., (100 bodů max) Cizí, 300 m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty, min (70bodů)

 

II. Poslušnost

l. Přivolání s předsednutím před psovodem (10 bodů)
2. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
3. Průchod skupinou osob (10 bodů)
4. Sedni - lehni - vstaň (krok před psovodem) (10 bodů)
5. Štěkání (v sedě, krok před psovodem) (10 bodů)
6. Odložení za pochodu (ve stoje, s přivoláním) (10 bodů)
7. Aport přes překážku (předmět psovoda) (10 bodů)
8. Kladina nízká (jedním směrem) (10 bodů)
9. Vysílání (min.15 m) (10 bodů)
l0. Odložení (vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu) (10 bodů)
celkem poslušnost (100 bodů)
min. (70 bodů)

 

III. Obrana

1 .Průzkum terénu (30 x 40 kroků, 4 zástěny) (10 bodů)
2. Vyštěkání (10 bodů)
3. Přepad psovoda z úkrytu (náznaky úderů) (30 bodů)
4. Zadrženi (hladké, na 30m) (50 bodů)
celkem obrana (100 bodů)
min. (10 bodů)

CELKEM (stopa, poslušnost, obrana) (300 bodů)
min. (210 bodů)

 

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKÚ ZKOUŠKY ZPU-2

STOPA (10 bodů)

Povely : "Stopa" - ukázání rukou na zem, kudy vede stopa
"Hledej"

Stopa cizí, 15 min. stará, 300 m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty (první asi v polovině prvního úseku, druhý stopu ukončuje), limit pro vypracování stopy je 15 min.
Je žádoucí, aby pes sledoval stopu pečlivě, se zájmem a s nosem nízko nad terénem.Výška porostu pro pokládání stop, by neměla přesáhnout 
20 cm, Při pokládání stopy jsou psovod i pes v úkrytu. Psovod je na stopě od psa vzdálen min. 10 m max. však 15 m. Vzdálí-li se psovod od trasy stopy více než 10 m, nebo pokud pes delší dobu nesleduje stopu, je práce na stopě ukončena.
V případě, že je pokládána více než jedna cizí stopa, psovodi si o pořadí nástupu vypracování musí vždy losovat. Popis označováni předmětů viz, ZPU-1.

POSLUŠNOST

1. PŘIVOLÁNÍ s předsednutím před psovodem (10 bodů) Povely: " Ke mně " - bez posuvku

" K noze " - bez posuvku
Popis cviku viz zk, ZOP - Přivoláni - Varianta A

2. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10 bodů)
Povel : " K noze " - bez posuvku
Popis cviku viz, zk. ZOP

3. PRŮCHOD SKUPINOU OSOB (10 bodů)
Povely: "K noze ", "Sedni "
Tento cvik bezprostředně navazuji na ovladatelnost bez vodítka. Skupinu tvoří nejméně 4 osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit.Pes by se ve skupině měl chovat přirozeně a sebevědomě, jakýkoliv náznak agresivity, nejistoty či strachu jsou chybou.
Na pokrm rozhodčího projde psovod s neupoutaným psem skupinu, za ní se otočí, znovu do ní vejde a uvnitř se zastaví a psa posadí. Na pokyn se rozejde a skupinu opustí.

4. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ (10 bodů) Povely: "Sedni", "Lehni", "Vstaň"
Pes je volně krok před psovodem. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí, Pes po provedení každého povelu zůstává stát v dané poloze tak dlouho, dokud nedostane další povel. Pes nesmí při provádění poloh opustit své místo.

5. ŠTĚKÁNÍ (10 bodů) Povel : "Štěkej"
Neupoutaný pes sedl krok před psovodem. Na pokyn rozhodčího dá zvukový povel "Štěkej", pes musí bez změny polohy na jediný povel alespoň 3x zaštěkat. Pokud nezaštěká ani jednou v předepsané poloze je cvik anulován.
Jinak platí stejná pravidla jako u cviku štěkání ve zk. ZPU-1.

6. ODLOŽENÍ ZA POCHODU V STOJE S PŘIVOLÁNÍM (10 bodů) Povely ; "Stůj",  Ke mně", "K noze"
Psovod vyjde s neupoutaným psem, na pokyn rozhodčího psa zastaví povelem "Stůj" a pokračuje dál v chůzi. Na pokyn rozhodčího se zastaví a provede čelem vzad. Opět na pokyn rozhodčího psa přivolá a na další pokyn ho usměrní k noze. Změna polohy nebo opuštění místa odložení do přivolání znamená anulaci cviku.

7. APORT PŘES PŘEKÁŽKU (10 bodů) Povely : "Vpřed", "Aport", "Pusť", "K noze"
Jako aport lze použít jakýkoliv předmět mimo hračku psa, výstroj či pamlsek.

Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou, Na pokyn rozhodčího odhodí aport přes překážku, na další pokyn vyšle psa s povely " Vpřed, Aport ". Povel "Aport" musí zaznít dříve, než pes za překážkou dopadne. Pes překoná překážku, rychle a pevně uchopí sport a přeskočí překážku zpět. Usedne před psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod psu sport odebere a usměrni ho k noze.
Výška překážky je totožná s výškou pro skok vysoký ve zk. ZPU-1.

8. KLADINA NÍZKÁ ( jedním směrem ) (10) Povely : "Vpřed", "K noze", přip. "Sedni"
Na pokyn rozhodčího vyšle psovod ze základního postavení neupoutaného psa k překonání kladiny a sám ho podél kladiny následuje. Po překonání kladiny pokračuje ještě několik kroků ( max, 5 ) se psem u nohy a na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Pes by měl být po celou dobu prováděni cviku na úrovni psovoda. Předbíhání či opožďování je chybou. Pokud pes z kladiny spadne dříve než vstoupí na prkno určené k sestupu, je cvik anulován.

9. VYSÍLÁNÍ ( min. l5 m ) (10 bodů)
Povely: "Vpřed " - ukázání pravou rukou do určeného směru "Lehni "
Cvik se provádí z výchozího budu ve směru chůze bez vodítka. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem určeným směrem a asi po S krocích ( max, však 10 ) vyšle psa vpřed a zůstává stát. Pes se musí co možná nejrychleji vzdálit od psovoda min. 15m určeným směrem, pak ho psovod na pokyn rozhodčího položí. Nepřesné ulehnutí není chybou. Pokud se pes odchýlí od daného směru více než 45 stupňů, je cvik anulován,

10. ODLOŽENÍ ( na 50 kroků, psovod v úkrytu ) (10) Povely ; " Lehni " " Zůstaň "
Popis cviku viz. 2k. ZPUI cvik č,8 dodrží se však předepsaná vzdálenost 50 kroků.

OBRANA

1. PRŮZKUM TERÉNU (30 x 40 kroků, 4 zástěny) (10 bodů)
Povely: " Vpřed" , " Revír" - ukázání rukou do směru " Zpět" nebo " Ke mně"
Psovod postupuje středem prostoru po určené ose postupu. Střídavě vysílá psa k prověřeni zástěn. Pes musí zástěny obíhat, K tomuto cviku je možno vyžít i přírodní terén, pak je nutné, aby pes prověřil možné úkryty a průzkum prováděl dostatečně hluboko. V obou případech musí být pes ovladatelný a psovod se nesmí odchýlit od osy postupu více než 5 kroků.
V přírodním terénu nesmí být použity zástěny.

2. VYŠTĚKÁNÍ (10 bodů)
Povel: "K noze "

Navazuje na předchozí cvik.
Jakmile pes pomocníka najde, má jej trvale vyštěkávat aniž by mezi nimi došlo ke kontaktu. Pomocník ani psovod nesmí psa povzbuzovat. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 3m. Pokud pes nalezne pomocníka, psovod zůstává stát, ke psu se rozejde až na pokyn rozhodčího. Pes mu nesmí jít naproti, ale musí stále vytrvale vyštěkávat, Po příchodu ke psu jej psovod usměrní k noze:
Jiné označení pomocníka než štěkáním není povoleno. Pokud pes pomocníka drží za rukáv neboje] vytrvale napadá; vyštěkání je anulováno.

3. PŘEPAD PSOVODA Z ÚKRYTU (30 bodů)
Povely ; "Drž", "Pust'"
Psovod se psem je ukryt v zástěně pro vyštěkání, může psa přidržovat za obojek. Pomocník přechází a ukrývá se v jiné zástěně určené rozhodčím. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem směrem k úkrytu pomocníka. Pes jde u nohy a nesmí psovoda předbíhat. Na pokyn rozhodčího podnikne pomocník útok na psovoda. Pes musí tento útok neprodleně zlikvidovat zákusem do ochranného rukávu. Při zákusu se pomocník snaží psa zastrašit náznaky úderů obuškem. Na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví a pes ho musí okamžitě sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit. Na další pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke psu a usměrní ho k noze.
Každý další povel k pouštění znamená ztrátu až 3 bodů. Pokud pes nepustí ani na 3.povel (tj. l . povolený a 2 navíc), je cvik anulován.

4. ZADRŽENÍ (hladké, na 30 kroků) (50 bodů)
Povely : "Drž" "Pust'"
Psovod stojí na určeném místě a přidržuje psa za obojek. Pomocník vydráždí psa a odbíhá na vzdálenost 30 kroků. Na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa k zadržení, ale sám zůstává stát na místě. Pes musí pomocníka co nejrychleji dostihnout a znemožnit mu další útěk pevným zákusem do ochranného rukávu. Pomocník po zákusu se psem bojuje, ale údery nenaznačuje. Na pokyn rozhodčího se zastaví a pes ho musí sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit až do příchodu psovoda. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 10 kroků, jinak je cvik anulován. Psovod jde ke psu až na pokyn rozhodčího. Po příchodu ke psu psovod usměrní psa k noze, připoutá ho a odejde k rozhodčímu, kde se odhlásí. Pokud pes nepustí ani na 3.povel, může psovod, na pokyn rozhodčího, dojit ke psu a dát 4. povel ze vzdálenosti 5 kroků. Pustí-li pes na 4. povel, je jeho bodové hodnocení max. 10 bodů, nepustí-li je cvik anulován.

 

TOPlist