Zkouška všestranného výcviku psa prvního stupně

- ZVV 1 -

 

Kritéria pro zkoušku ZVV 1

Celkem - stopa, poslušnost, obrana 300 bodů (minimum 210 bodů)
 • Stáří psa nejméně 14 měsíců.
 • Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 • Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

 

Náplň zkoušky ZVV 1, dosažitelné body

1. S t o p a :
Stopa vlastní, nejméně 350 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracovní stopy je 10 minut  100 bodů (minimum 70 bodů) 

2. P o s l u š n o s t :

Přivolání psa za pochodu k noze  ZP   10 bodů
Ovladatelnost psa na vodítku ZP 10 bodů
Sedni, lehni, vstaň - na vodítku u nohy  ZP 10 bodů
  Za pochodu odložení vleže (střelba)   ZP 10 bodů
Štěkání psa (pes sedí na vodítku u nohy)  ZP 10 bodů
Aport volný (činka psovoda) ZP 10 bodů
Skok vysoký (100 cm) ZP 10 bodů
Skok šplhem jedním směrem (180 cm) ZP 10 bodů
Kladina nízká jedním směrem ZP 10 bodů
Odložení psa (25 kroků) ZP 10 bodů
Celkem  
100 bo
(minimum 70 bodů) 

3. O b r a n a :

a) odhalení pomocníka

průzkum terénu (40x50 kroků, čtyři zástěny) ZP 10 bodů
vyštěkání pomocníka   10 bodů

b) zajištění pomocníka

prohlídka pomocníka                                        ZP 10 bodů
výslech pomocníka   10 bodů

c) ochrana psovoda

přepadení psovoda při výslechu                       ZP 15 bodů
ovladatelnost psa (pouštění) Z 5 bodů

d) samostatná činnost psa

hladké zadržení pomocníka na 50 kroků          ZP 15 bodů
ovladatelnost psa (pouštění) Z 5 bodů

e) odolnost psa

útok na psa se dvěmy údery po zákusu ZP 15 bodů
ovladatelnost psa (pouštění) Z 5 bodů

Celkem                                                                      100 bodů (minimum 70 bodů)
 • Průzkum se provádí v přírodním terénu 40 x 50 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň třetího úkrytu.
 • Během výslechu se mění rozhovor mezi pomocníkem a psovodem postupně v hádku, která vrcholí napadením psovoda. Psovod smí psa přidržovat za obojek.
 • V okamžiku útoku psovod vypouští psa k provedení zákroku.
 • Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a zůstává klidně stát.
 • Jakmile přestane pomocník bojovat se psem, musí jej pes pustit. Psovod může ovlivnit psa povelem k puštění pomocníka.
 • Když pes pomocníka pustí, psovod usměrní psa k noze, upoutá psa na vodítko a odcházejí na určené místo podle pokynu rozhodčího.
 • Při hladkém zadržení je pes držen za obojek a psovod jej vypouští po vyzvání pomocníka k zastavení a jeho následném útěku. Psovod vybíhá za psem ihned po vypuštění psa.
 • Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 10 kroků a vyžadují se při něm 2 lehké údery po zákusu psa.
 • Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí ukončení obrany.

 

Zkouška všestranného výcviku psa druhého stupně

- ZVV 2 -

Kritéria pro zkoušku ZVV 2

Celkem - stopa, poslušnost, obrana   300 bodů (minimum 210 bodů) 
 • Stáří psa nejméně 16 měsíců.
 • Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.
 • Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body

1. S t o p a :
Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracovní stopy je 15 minut  100 bodů (minimum 70 bodů) 

2. P o s l u š n o s t:

Ovladatelnost psa bez vodítka Z 10 bodů
 Sedni, lehni, vstaň - jeden krok před psovodem   Z 10 bodů
  Za pochodu odložení  ve stoje  Z 10 bodů
Štěkání psa (pes stojí jeden krok před psovodem)  Z 10 bodů
Plížení psa u nohy psovoda (10 kroků) Z 10 bodů
Aport skokem (100 cm, činka psovoda 1 kg, střelba) Z 10 bodů
Kladina vysoká jedním směrem Z 10 bodů
Vysílání psa na 30 kroků ZP  10 bodů
Přivolání psa (pes sedá před psovoda) povel "ke mně" se provádí z cviku vysílání psa, cviky se provádí na cvičišti Z 10 bodů
Odložení psa (50 kroků) Z 10 bodů
Celkem  
100 bo
(minimum 70 bodů)

3. O b r a n a :

a) odhalení pomocníka

průzkum terénu (60x100 kroků, šest zástěn)  ZP 10 bodů
vyštěkání pomocníka   10 bodů

b) zajištění pomocníka

prohlídka a výslech pomocníka                         ZP 10 bodů
doprovod pomocníka na 20 kroků  Z 10 bodů

c) ochrana psovoda

přepadení psovoda při prohlídce                 

 Z  15 bodů
ovladatelnost psa (pouštění)  Z  5 bodů

d) samostatná činnost psa

zadržení pomocníka (100 kroků)                          ZP 15 bodů
ovladatelnost psa (pouštění)  Z 5 bodů

e) odolnost psa

útok na psa se dvěmy údery po zákusu                        ZP  15 bodů
ovladatelnost psa (pouštění)  Z 5 bodů

 

Celkem                                                                      100 bodů (minimum 70 bodů)

 • Průzkum se provádí v přírodním terénu 60 x 100 kroků nebo na zástěny na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků.
 • Při zadržení pomocníka vybíhá psovod za psem ihned po vypuštění psa.
 • Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 20ti kroků. 

 

Zkouška všestranného výcviku psa třetího stupně

- ZVV 3 -

 

Kritéria pro zkoušku ZVV 3

 Celkem - stopa, poslušnost, obrana  300 bodů (minimum 210 bodů) 
 • Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 • Účast na zkoušce podmiňuje úspěsné splnění zkoušky ZVV 2.
 • Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZVV 3, dosažitelné body

1. S t o p a:
Stopa cizí, nejméně 1000 kroků dlouhá, min. 3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu. 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracovní stopy je 20 minut  100 bodů (minimum 70 bodů) 
 

2. P o s l u š n o t:

Ovladatelnost psa bez vodítka Z 10 bodů
 Sedni, lehni, vstaň - 20 kroků před psovodem   P 10 bodů
  Za pochodu odložení v sedě  Z 10 bodů
Štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem)  P 10 bodů
Plížení psa 10 kroků P 10 bodů
Aport šplhem (1,8 m, činka pořadatele 1 kg, střelba) Z 10 bodů
Kladina vysoká oběma směry Z 10 bodů
Vysílání psa vpřed na 50 kroků, 2x provedení ZP 10 bodů
Přivolání psa (pes sedá před psovoda) povel "ke mně" se provádí z obou směrů vysílání (5+5 bodů), cviky se provádí mimo cvičiště Z 10 bodů
Odložení psa (50 kroků, psovod v úkrytu) Z 10 bodů
Celkem  
100 bo
(minimum 70 bodů)

3. O b r a n a:

a) odhalení pomocníka

průzkum terénu (80x100 kroků, šest zástěn)  ZP 10 bodů
vyštěkání pomocníka   10 bodů

b) zajištění pomocníka

prohlídka, výslech a doprovod pomocníka (20+10 kroků)  Z 10 bodů
hlídání pomocníka (2+1 minuta)  Z 10 bodů

c) ochrana psovoda

přepadení psovoda při doprovodu pomocníka       

   15 bodů
ovladatelnost psa (pouštění)  Z  5 bodů

d) samostatná činnost psa

zadržení pomocníka (150 kroků)                          ZP 15 bodů
ovladatelnost psa (pouštění)  Z 5 bodů

e) odolnost psa

cvik se napojuje na cvik zadržení (při protiútoku dva údery po zákusu)    20 bodů

 

Celkem                                                                      100 bodů (minimum 70 bodů)
 • Průzkum terénu se provádí v přírodním terénu nebo na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků.
 • Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník, od ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes zakročí, pokračuje cvik hlídání pomocníka ještě jednu minutu.
 • Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.
 • Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik hlídání pomocníka. U ostatních cviků jsou 3 povely pro pouštění povoleny.
 • Odolnost psa se hodnotí při cviku zadržení s protiútokem.
   
TOPlist